Tvorenie podstatných mien príponou -osť

V jazykovej praxi sa nezriedka stretáme s podstatnými menami utvorenými príponou -osť, pred ktorými je skupina spoluhlások -čn-, ktorých odvodzovacím základom je prídavné meno, napr. cykličnosť, dynamičnosť, ekonomičnosť, energičnosť, plastičnosť, praktičnosť, statičnosť, symetričnosť. Niektoré z nich sa používajú častejšie, niektoré zriedkavejšie. Na ilustráciu uvedieme príklady vo vetnej súvislosti… pokračuj

Skloňovanie a používanie podstatných mien typu medaila

V slovenčine máme dosť podstatných mien ženského rodu zakončených na slabiku -la, v ktorých pred koncovou samohláskou a je tvrdá spoluhláska l, napr. centrála, floskula, formula, granula, kapela, kapitola, kokila, konzola, krhla, kupola, magistrála, makrela, medaila, metropola, modla, molekula, novela, perla, píla, rola, parcela, škála, škridla, štóla, tabla,… pokračuj

Používanie viacerých predložiek vedľa seba

V spisovnej slovenčine platí zásada, že predložka má stáť pri slove alebo slovnom spojení, s ktorým sa viaže. V jazykových prejavoch sa však niekedy stretáme s používaním dvoch, výnimočne aj troch predložiek vedľa seba. V tomto príspevku upozorníme na dva prípady nevhodného používania predložiek. Prvý prípad predstavujú situácie, v ktorých… pokračuj

Používanie názvu jedného z hlavných orgánov OSN

V jazykovej praxi sa nezriedka môžeme stretnúť so slovným spojením valná hromada napríklad v takýchto výpovediach: valná hromada akciovej spoločnosti, valná hromada urbárskeho spolku, valná hromada občianskeho združenia, valná hromada Slovenského zväzu malého futbalu, valná hromada OSN, pozvánka na valnú hromadu, právo hlasovať na valnej hromade. Základom… pokračuj

Tvorenie genitívu množného čísla podstatných mien ženského rodu vzoru žena

Niektorým používateľom spisovnej slovenčiny robí problémy náležité utvorenie tvaru genitívu (2. pádu) množného čísla podstatných mien ženského rodu, ktoré sa skloňujú podľa vzoru žena, ako sa o tom môžeme presvedčiť pri pozornejšom sledovaní hovorených aj písaných jazykových prejavov. Stretáme sa napríklad s tvarmi genitívu množného čísla v podobe… pokračuj

Používanie slova čítač

Od čitateľa Quarku sme dostali otázku týkajúcu sa používania slova čítač ako pomenovania zariadenia, ktoré slúži na počítanie napríklad impulzov. Podľa názoru čitateľa ide o výraz prevzatý z češtiny, pričom v angličtine je jeho ekvivalentom výraz counter. Hoci zariadenie čosi počíta, podľa čitateľa ho nemožno nazvať slovom… pokračuj

Pravopis názvu bývalého spoločného štátu Čechov a Slovákov

V súčasnosti sa v jazykovej praxi stretáme so skráteným názvom bývalého spoločného štátu Čechov a Slovákov, ktorý existoval v rokoch 1918 až 1939 a 1945 až 1992, v dvoch pravopisných podobách, v podobe so spojovníkom medzi jednotlivými časťami zloženého názvu a s písaním veľkého začiatočného písmena v druhej časti názvu, teda Česko-Slovensko, a v podobe bez… pokračuj

Význam a používanie prídavných mien katastrofálny a katastrofický

Na označenie veľkého nešťastia či pohromy nezriedka používame z gréčtiny prevzaté slovo katastrofa. V Slovníku súčasného slovenského jazyka H – L (Bratislava: Veda 2011) sa slovo katastrofa vysvetľuje ako „náhla neočakávaná udalosť s tragickými následkami, veľké nešťastie, pohroma“ a dokladá spojeniami prírodná katastrofa, ekologická katastrofa, živelná katastrofa, humanitárna katastrofa,… pokračuj

Skloňovanie podstatného meno trpaslík

Podstatné meno trpaslík sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka (4. vyd. 2003) vysvetľuje po prvé ako „rozprávková bytosť malej postavy, piadimužík“ a po druhé ako „človek vzrastom pripomínajúci trpaslíka“, pričom sa pri ňom uvádza pádová prípona tvaru genitívu jednotného čísla -a (trpaslíka) a zakončenie nominatívu množného čísla -ci (trpaslíci). Z toho vyplýva, že… pokračuj