Ceny za vedu a techniku

Oceňovanie vedcov je tradičnou súčasťou Týždňa vedy a techniky. Ceny vedcom v tomto roku odovzdávala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová vo štvrtok 8. novembra 2018 v Bratislave.

Cenu za vedu a techniku si v jednotlivých kategóriách prevzali:

Osobnosť vedy a techniky

Ing. Igor Lacík, DrSc., Ústav polymérov SAV
Za dosiahnuté výsledky a vytvorenie významnej medzinárodnej spolupráce v téme liečby cukrovky transplantáciou enkapsulovaných pankreatických ostrovčekov

Prof. MuDR. Milan Kokavec, PhD., MPh, Národný ústav detských chorôb
Za mimoriadny odborný a pedagogický vedeckovýskumný prínos v oblasti ortopédie

Prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
Za vynikajúce výsledky vo vývoji metód numerického modelovania seizmického pohybu a ich aplikáciu vo výskume lokálnych efektov zemetrasení

Ing. Juraj Gigac, PhD., Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s.
Za zvyšovanie technologickej a ekologickej úrovne výroby papiera a lepenky so zameraním na zlepšenie kvality baliacich, grafických a špeciálnych papierov, vyššie využitie recyklovaných vlákien, zníženie spotreby chemikálií a vody

MuDr. Adriana Šimková, PhD., PV, s. r. o.
Za prínos k odhaľovaniu asymptomatických pacientov vo vyššom riziku kardiovaskulárnych ochorení s cieľom zabrániť ich komplikáciám

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

Prof. MuDr. Peter Kothaj, CSc. – in memoriam, II. chirugická klinika SZU FNsP v Banskej Bystrici
Za prínos pre rozvoj laparoskopie na Slovensku, rozvoj hepatopankreatobiliárnej chirurgie a vznik Gastroenterochirurgickej katedry SZU

Doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc., Chemický ústav SAV
Za originálne výsledky výskumu metabolizmu fungálnych a rastlinných polysacharaidov a biologickej ochrany rastlín a ich využitie v praxi

Dr. h. c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc., Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach
Za celoživotné zásluhy o rozvoj strojárstva, experimentálnej mechaniky a mechatroniky

Ing. Peter Michlík, CSc., Výskumný ústav chemických vlákien, a. s.
Významný prínos rozvoja výskumu chemických, hlavne polypropylénových vlákien s využitím progresívnych modifikácií polymérnych systémov vrátane aditivácie nanomateriálmi a ich výrobné uplatnenie v Slovenskej republike a zahraničí

Doc. MVDr. Dáša Čížková, DrSc., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Za zásluhy v oblasti regeneračnej medicíny a v oblasti neurovied

Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

MuDr. Michal Chovanec, PhD., Národný onkologický ústav
Za prínos v optimalizácii liečby v klinickom a translačnom výskume testikulárnych nádorov na Slovensku

Doc. MuDr. Matej Škorvánek, PhD., Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika a Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach
Za výskum v oblasti nemotorických a prodromálnych prejavov Parkinsonovej choroby

Ing. Jaroslav Ilončiak, EVPÚ, a. s.
Za prínos vo výskume a vývoji statických výkonových meničov pomocných pohonov trakčných vozidiel

Doc. Ing. Lucia Knapčíková, PhD., Ing. Paed. IGIP, Technická univerzita v Košiciach
Za prínos pre rozvoj vedy a techniky na Fakulte výrobných technológií a za projektovú činnosť

Vedecko-technický tím roka

Tím Ing. Jána tkáča, DrSc., Chemický ústav SAV
Za vedeckovýskumnú, publikačnú, podnikateľskú a popularizačnú činnosť v oblasti technológií nanoštruktúrovaných (bio)senzorov a medicínskej diagnostiky

Tím doc. Ing. Tomáša Brestoviča, PhD., Technická univerzita v Košiciach
Za implementáciu vodíkových technológií v oblasti energetiky a automobilového priemyslu

Tím Ing. Karola Sidora, EVPÚ, a. s.
Za výskum, vývoj a realizáciu statického výkonového meniča pre elektrifikáciu vozňov nákladného vlaku

Tím RNDr. Daniely Gašperíkovej, DrSc., Chemický ústav SAV
Za identifikáciu nových genetických príčin vybraných metabolických ochorení metódou sekvenovania novej generácie

R

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 12/2018.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

 

Komentáre