Fórum inžinierov a technikov Slovenska – FITS 2019

Dňa 19. marca 2019 sa v DOPRASTAV-e na Košickej ulici č. 52 v Bratislave uskutoční v poradí 13. ročník konferencie Fórum inžinierov a technikov Slovenska – FITS 2019.

Podujatie organizuje Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR a Centrom vedecko – technických informácií SR. Ústredná téma podujatia – Duševné vlastníctvo pri podpore ekonomiky Slovenska. Podujatie ponúka 5 vystúpení v dvoch prednáškových blokoch.
Účastníci konferencie majú možnosť vzhliadnuť nasledovné vystúpenia:
– Priemyselné práva – dobré treba chrániť! (Lucia Bocková, Úrad priemyselného vlastníctva SR),
– Duševné vlastníctvo a transfer technológií (Anton Bittner, Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností),
– Pomoc Kancelárie spolupráce s praxou pri ochrane a komercializácii duševného vlastníctva na STU v Bratislave (Lucia Rybanská, Kancelária spolupráce s praxou STU v Bratislave),
– Skúsenosti s patentovou ochranou (Ľubomír Šooš, laureát ocenenia Inovátor roka SR, STU v Bratislave)
– Prepájanie výskumu s praxou – služby Centra transferu technológií CVTI SR (Jaroslav Noskovič, Centrum vedecko-technických informácií SR).

V rámci slávnostnej časti programu konferencie budú členom ZSVTS, za ich aktívnu prácu v oblasti vedy a techniky, odovzdané ocenenia: Čestné uznanie ZSVTS, Strieborná medaila ZSVTS, Zlatá medaila ZSVTS, Plaketa k 25. výročiu vzniku ZSVTS.


Info o ZSVTS
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločnosti (ZSVTS) je dobrovoľné, verejnoprospešné, neziskové združenie záujmových odborných vedecko-technických spoločností, komitétov a územných koordinačných centier. Reprezentuje viac ako 20-tisícovú členskú základňu, združenú v 46 odborných spoločnostiach, ktoré majú svojich členov prakticky vo väčšine podnikov, ústavov a odborných vysokých škôl v Slovenskej republike. Odborným poslaním Zväzu je pomoc pri zvyšovaní úrovne vedy a techniky v SR, rozvíjaní vzdelávania a medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy a techniky, riešení úloh v rámci štátnej technickej politiky. ZSVTS je členom významných medzinárodných mimovládnych organizácií ako sú FEANI (Európska inžinierska federácia), WFEO (Svetová inžinierska federácia), ENAEE (Európska sieť akreditačných agentúr) a ďalšie.
Komentáre