Kúpanie (ne)povolené

S nastávajúcou sezónou kúpania pribúdajú v redakcii otázky, ktoré by sa dali zhrnúť do jednej: Ako sa posudzuje, či je voda vhodná na kúpanie a čo všetko musí voda spĺňať?

Na Slovensku sa využíva počas kúpacej sezóny (zväčša od 15. júna do 15. septembra) vyše 80 prírodných vodných plôch a 200 umelých sezónnych kúpalísk (čo je asi 600 bazénov), z toho tretina je termálnych. Časť prírodných vodných plôch má každoročne organizovanú rekreáciu a prevádzkujú sa ako prírodné kúpaliská. S väčšinou prírodných vodných plôch využívaných na kúpanie sa však pôvodne neuvažovalo na rekreačné využitie. Ide najmä o jazerá po ťažbe štrku, vodné nádrže určené na zásobné, vyrovnávacie a ochranné účely, resp. jazerá slúžiace na banské účely. Za prevádzku kúpalísk a dodržiavanie požiadaviek na tieto zariadenia zodpovedajú ich prevádzkovatelia.

Zoznam vhodných vôd
Naše najvýznamnejšie prírodné vodné plochy s dlhodobo vyhovujúcou kvalitou sa každoročne zaraďujú do zoznamu vôd určených na kúpanie (VUK). Zoznam VUK obsahoval v posledných rokoch 32 lokalít. Špecifikom týchto plôch je, že sa sledujú, hodnotia a klasifikujú podľa smernice č. 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie a údaje o nich sa poskytujú Európskej komisii. Zoznam VUK sa každý rok pred kúpacou sezónou prehodnocuje a na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR sa poskytuje verejnosti na pripomienkovanie. Nakoľko však lokality so štatútom VUK musia spĺňať určité kritériá, pripomienky verejnosti na zaradenie ďalších lokalít do tohto zoznamu sa obyčajne nedajú zohľadniť.
Voda na kúpanie v zozname VUK však tiež môže počas kúpacej sezóny vykázať nedostatky v kvalite. Pre lokality zaradené do zoznamu VUK sa v súlade s požiadavkami európskej legislatívy spracovávajú aj tzv. profily, ktoré obsahujú množstvo informácií o ich situovaní, využívaní, možných zdrojoch znečistenia a klasifikácii. Profily sa priebežne aktualizujú a zverejňujú sa na www.uvzsr.sk.
Niektoré prírodné vodné plochy, využívané počas sezóny na kúpanie, sa na Slovensku do zoznamu VUK nezaraďujú a neprevádzkujú sa ani ako prírodné kúpaliská. Sú to lokality regionálneho významu, ktoré obyčajne nemajú vybudované hygienické zázemie a ich sledovanie vykonávajú orgány verejného zdravotníctva.

 

 

 

 

 

 

Vlani v lete sa zo 79 prírodných vodných plôch odobralo 456 vzoriek vôd a urobilo sa vyše 3 800 vyšetrení fyzikálno-chemických, mikrobiologických a biologických ukazovateľov, foto ÚVZ SR.

Čo treba splniť
Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) schvaľujú pred sezónou prevádzku prírodných a sezónnych umelých kúpalísk. K vydaniu kladného rozhodnutia potrebujú, aby zariadenie spĺňalo požiadavky na vybavenie, prevádzkovateľ laboratórnymi rozbormi preukázal vyhovujúcu kvalitu vody a predložil vypracovaný prevádzkový poriadok kúpaliska. Kontroly pripravenosti kúpalísk sa začínajú na základe žiadosti prevádzkovateľov dva týždne pred kúpacou sezónou. Ako prvé začínajú kúpaciu sezónu obyčajne termálne umelé kúpaliská, netermálne umelé kúpaliská a prírodné kúpaliská začínajú sezónu až na začiatku júla.
Prírodné kúpalisko musí mať toalety a sprchy v závislosti od jeho kapacity. Na jednu osobu musí byť k dispozícii 6 m² oddychovej plochy. Plocha na kúpanie má byť oddelená od plochy vyhradenej na používanie plavidiel. Zber odpadu, upratovanie a čistenie kúpaliska sú samozrejmosť. Pri umelých kúpaliskách sa kladú aj požiadavky na ich dispozičné riešenie, napríklad vstup do bazéna musí byť cez sprchu a brodisko. Súčasťou umelých nekrytých kúpalísk musia byť oddychové plochy na slnenie a ležanie, ale aj priestor na šport a hru pre deti a dospelých.
Prevádzkovateľ umelého kúpaliska je povinný na viditeľnom mieste uvádzať aktuálne informácie o teplote vody v jednotlivých bazénoch a o teplote vzduchu. V neplaveckom bazéne je maximálna hĺbka vody 1,3 m a teplota vody 30 ºC. V plaveckom bazéne je prípustná teplota 28 ºC; v oddychovom bazéne 40 ºC. Ak je teplota vody v bazéne vyššia ako 36 ºC, prevádzkovateľ je povinný upozorniť, že pobyt v bazéne sa neodporúča osobám so srdcovo-cievnym ochorením a deťom do 3 rokov.
Na prírodných aj umelých kúpaliskách musí byť zabezpečený aj dozor plavčíkmi a miestnosť na poskytovanie prvej pomoci. Prevádzkovatelia musia sprístupňovať návštevníkom údaje o kvalite vody.
Kontrolu prírodných lokalít bez prevádzkovateľa vykonávajú pred sezónou vlastnými odbermi RÚVZ. Ďalšia frekvencia ich sledovania je však rôzna, závisí najmä od návštevnosti a počasia. Keďže týmto prírodným vodným plochám chýba potrebné vybavenie i pravidelná kontrola kvality vody, hygienici odporúčajú na kúpanie najmä prevádzkované vodné plochy.

Faktory kvality
Počas sezóny ovplyvňuje kvalitu prírodných lokalít počasie a ich využívanie. Najmä intenzívne dažde a splachy z okolia zapríčiňujú krátkodobú mikrobiologickú kontamináciu, ktorú však obyčajne ďalšie odbery vzoriek vody nepotvrdia. V prípade dlhotrvajúcejšieho teplého počasia dochádza k premnoženiu cyanobaktérií, čo máva dlhodobejší charakter. Kvalitu vody na kúpanie nepriaznivo ovplyvňuje neorganizovaná rekreácia, využívanie rybármi a nedostatočné odkanalizovanie okolitých objektov.
Na umelých kúpaliskách ovplyvňujú kvalitu vôd predovšetkým samotní návštevníci. Okrem mikroorganizmov zo slizníc, kože a vlasov vnášajú do vody organické látky ako pot, moč, zvyšky mydiel, kozmetických prípravkov, opaľovacích krémov. Preto je dôležité sa pred každým vstupom do bazéna osprchovať a prejsť brodiskom. Pokusy ukázali, že po sprchovaní sa množstvo mikroorganizmov vnesených do bazéna zníži až desaťnásobne. Osobitná pozornosť by sa mala venovať deťom. S ohľadom na zdravie ostatných, ale aj svoje vlastné, by sa vo vode, v ktorej sa kúpu aj iní, mali primárne kúpať len zdraví ľudia.

Overovanie
Kritériá, rozsah a početnosť kontroly kvality vody, ktorú musí vykonať prevádzkovateľ, stanovuje vyhláška ministerstva zdravotníctva. Kontrola kvality vody na kúpaliskách sa počas sezóny vykonáva v dvojtýždňových intervaloch, niektoré ukazovatele ako napríklad reakcia vody, teplota a obsah voľného chlóru sa však v prípade umelých bazénov zisťujú denne.
Prevádzkovateľ umelého kúpaliska musí sledovať 18 ukazovateľov kvality vody. Ťažiskom analýz sú mikrobiologické a biologické vyšetrenia, zisťuje sa prítomnosť príslušných dezinfekčných prostriedkov či ďalšie fyzikálno-chemické ukazovatele, ktoré sú významné z hľadiska efektívnej úpravy bazénovej vody. Pri prírodnom kúpalisku a biokúpalisku sa kladie dôraz na mikrobiologickú a biologickú kvalitu, ktorá sa overuje analýzami v laboratóriu, ale vykonáva sa aj vizuálna kontrola. Tá sa okrem hodnotenia výskytu premnoženia cyanobaktérií zameriava na výskyt odpadu, prírodného znečistenia a makrofytov.
Zákon č. 355/2007 Z. z. umožňuje doplniť na základe konkrétnej situácie kontrolu o ďalšie ukazovatele potrebné na overenie kvality vody na kúpanie. Pri hodnotení sa však neprihliada – ako v prípade pitnej vody – na zdravotný význam jednotlivých ukazovateľov a všetky vyšetrované ukazovatele sú limitované rovnakým typom limitnej hodnoty. Na základe uvedeného kritéria sa vzorka vody zaraďuje k nevyhovujúcim aj pri prekročení ukazovateľov, ako sú napríklad teplota vody, reakcia vody alebo priehľadnosť, a ktoré nemajú priamy zdravotný dosah na kúpajúcich.

Plocha na používanie plavidiel musí byť oddelená od plochy na kúpanie, foto Pixabay.

Vydávanie zákazu
Najčastejším dôvodom vydania zákazu kúpania je kvalita vody. Na prírodných kúpaliskách býva problémom premnoženie cyanobaktérií, ojedinele prítomnosť mikrobiologického znečistenia. Keďže kvalitu vody prírodných vodných plôch môže prevádzkovateľ ovplyvniť v minimálnej miere, zákaz kúpania pri výskyte cyanobaktérií trvá obyčajne dlhšie obdobie. Na umelých kúpaliskách prevažujú zákazy kúpania v dôsledku prítomnosti mikrobiologickej kontaminácie. Najmä v období kúpacích sezón s vysokým počtom extrémne teplých dní (s dennou teplotou 35 °C a viac) dochádza na kúpaliskách k prekračovaniu kapacít a kvalita vody v bazénoch vykazuje nestabilnejšie výsledky. Väčšinou ide o jednorazové zistenia, ktoré kontrolné odbery po vykonaných opatreniach nepotvrdia. Z hľadiska výskytu nevyhovujúcich výsledkov sa prítomnosť mikrobiologickej kontaminácie najčastejšie zisťuje v sezónnych detských bazénoch.
Celkovo možno hodnotiť kvalitu vody na prírodných aj umelých kúpaliskách na Slovensku ako dobrú a k zákazom kúpania sa pristupuje zriedka.

RNDr. Zuzana Valovičová
Úrad verejného zdravotníctva SR

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 6/2018.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Komentáre