Neškodia ale…

Po uverejnení článku Dobrý sluha, zlý pán (Quark 12/2017) o možnej závislosti od smartfónov, sa viacerí čitatelia pýtajú, či u batoliat poskytuje skorý kontakt s technológiami s dotykovou obrazovkou benefity pre ich rozvoj alebo naopak, má skôr negatívny efekt.

Medzi mnohými rodičmi je pomerne rozšírená predstava o tom, že používanie tabletov a smartfónov pomáha zlepšovať vývoj dieťaťa v rámci pamäti, reakcií, koordinácie a podobne. Zdrojom tohto presvedčenia môže byť pomerne dobre preskúmaný vplyv používania počítačov na rozvoj detí v neskoršom veku, napríklad
na prvom a druhom stupni základnej školy. Kontakt s počítačom vo veku batoľaťa (od 1 do 3 rokov) je však niečo celkom iné a tieto poznatky nemožno automaticky uplatňovať aj tu.
Hneď na začiatku treba povedať, že počet vedeckých prác skúmajúcich vplyv používania počítačov na batoľatá je v porovnaní s výskumom vplyvu na staršie deti nepatrný. Rozšírenie mobilných dotykových zariadení je totiž vec poslednej dekády a zhruba len v posledných piatich rokoch naberá v rámci detského vývoja skutočný význam. Kým v roku 2011 sa v rôznych európskych krajinách takéto zariadenia vyskytovali v 7 % rodín s malými deťmi, v roku 2014 už toto číslo vyskočilo na 75 % a v súčasnosti presahuje hranicu 95 %.

Vedomé búchanie
Aj napriek neveľkému množstvu relevantných výskumov vplyvu používania dotykových zariadení na batoľatá sa však už na základe rôznych štúdií vie, že deti vo veku 12 až 17 mesiacov začínajú javiť prvé známky reálneho ovládania týchto zariadení. Nekontrolované búchanie do obrazovky oboma rukami sa pomaly nahradzuje dotykom jednej ruky a začína sa objavovať akt vedomého výberu. Vo veku 18 až 23 mesiacov už väčšina detí začína dobre zvládať ovládanie ťahaním a ťukaním v rámci rôznych výučbových aplikácií. Vo veku 24 až 29 mesiacov komplexnosť vykonávaných akcií narastá ešte väčšmi a stáva sa badateľným výraznejší akt uvedomenia si konkrétnych funkcií jednotlivých aplikácií.
Prečo však batoľatá používanie týchto zariadení milujú? Jedna z najčastejších odpovedí vývinových psychológov je, že batoľatá sa usilujú presvedčiť rodiča, aby reagoval podľa ich predstáv. A práve tablety a smartfóny sú v tomto prakticky ultimátna odpoveď. Ide o niečo, čo potenciálne plní ich požiadavky a v prípade zvládnutia ovládania okamžite rešpektuje ich akt výberu. Výsledok, že sa deje to, čo chcú, je príjemný a nezriedkavo aj návykový zážitok.

Sklamané očakávania
Jedna z vôbec prvých vedeckých prác, ktoré sa venovali zabehnutej predstave rodičov, že používanie týchto zariadení zlepšuje rozvoj dieťaťa, je štúdia Vývojového pediatrického oddelenia Cohenovho detského zdravotného centra v New Yorku z marca 2017. Na výskume sa zúčastnilo 65 rodín s jedným alebo viacerými deťmi vo veku do troch rokov, pričom 77 % rodičov nechávalo deti smartfón či tablet pravidelne používať. Počiatočný vek, od ktorého rodičia používanie povoľovali, sa pohyboval od 7 do 11 mesiacov. Čas používania bol od minúty až po 4 hodiny denne, pričom drvivá väčšina časov bola v nižšom spektre, čo dávalo priemer 17,5 minúty denne. Väčšina rodičov uvádzala, že deti používajú zariadenia hlavne v súvislosti s edukačnými aplikáciami a videami (66 %), zatiaľ čo asi tretina uviedla, že zariadenia dávajú deťom na zábavu.
Výsledky odhalili, že medzi deťmi, ktoré používali dotykové zariadenia s rôznymi výučbovými aplikáciami, nebol nijaký rozdiel v zlepšení či v akcelerovaní kognitívneho a iného vývoja v porovnaní s deťmi, ktoré dotykové zaradenia vôbec nepoužívali. Nezistil sa ani nijaký štatisticky významný rozdiel medzi deťmi, čo používali smartfóny a tablety s výučbovým obsahom, oproti deťom, ktoré dávali prednosť zábavnému obsahu.
Výsledky štúdie sú teda v rozpore s očakávaniami rodičov a s častými tvrdeniami tvorcov aplikácií, ktorí hovoria o pozitívnom vplyve na vývoj dieťaťa. Deti sú síce pri používaní dotykových zariadení fyzicky a mentálne aktívnejšie ako pri pasívnom pozeraní TV, ale podľa štúdie rodičia benefity preceňujú a deti z používania týchto zariadení z tohto hľadiska neprofitujú.

Skrátený spánok
To, že používanie dotykových zariadení v súvislosti s výučbovými aplikáciami nemá u batoliat urýchľovací efekt na rozumový vývoj, automaticky neznamená, že nevznikajú žiadne iné pozitívne či negatívne dôsledky. Vo viacerých výskumných prácach autori vyzývajú svojich kolegov, že okrem už vykonaných testov sa treba venovať napríklad aj možnej spojitosti s vývojom zraku, ktorý u batoliat v tejto súvislosti stále nie je preskúmaný.
Centrum pre mozgový a kognitívny vývoj Londýnskej univerzity uverejnilo v roku 2016 výsledky výskumov o vplyve mobilných dotykových zariadení na zhoršenie spánku. Šlo o vôbec prvú štúdiu tohto typu na svete, pričom sa na nej zúčastnilo 715 dojčeniec a batoliat vo veku 6 až 36 mesiacov. Priemerný čas používania tabletov a smartfónov bol v tejto skupine 24 minút denne, ale so stúpajúcim vekom narastal. Kým pri deťoch vo veku 6 až 11 mesiacov šlo v priemere o 8,5 minúty denne, batoľatá vo veku 26 až 36 mesiacov ich používali v priemere až 45 minút denne.
Zo štúdie v rámci porovnania rovnako starých detí s rôznym časom kontaktu vyplynulo, že každá hodina používania sa prevteľuje v priemere do 27-minútového zníženia nočného spánkového cyklu a do 10-minútového predĺženia denného spánkového cyklu. To v konečnom dôsledku znamená stratu 17 minút spánku za 24 hodín. Štúdia však nenašla nijakú asociáciu medzi používaním týchto zariadení a počtom náhodných nočných budení.
To, prečo po používaní týchto zariadení doba spánku klesá, je otvorená otázka. Autori štúdie sa prikláňajú k hypotéze, že príčinami skrátenia času spánku je zrejme väčšie vzrušenie pri používaní zariadení a interaktívneho obsahu a prevaha modrej zložky svetla v rámci displejov.

Aký rodič, taký…?
Medzi časté a veľmi problematické efekty používania tabletov a smartfónov batoľatami patrí vznik závislosti. Vedci z Fakulty skorého detského vzdelávania univerzity Eulji v Južnej Kórei zistili, že pravdepodobnosť vzniku závislosti batoliat stúpa s klesajúcim vekom rodičov. Batoľatá so známkami závislosti od smartfónov a tabletov boli v štúdii zvyčajne deťmi rodičov vo veku 20 až 29 rokov, ktorí mali menej stabilné zamestnanie a nižšie ako vysokoškolské vzdelanie. Autori štúdie z toho odvodili, že títo rodičia v základe bývajú menej senzitívni na rozpoznanie závislosti, pretože sami tieto technológie nadmerne používajú, neuvedomujúc si odlišnosť svojej situácie od batoľaťa. Oproti vekovej skupine rodičov vo veku 30 až 39 rokov tak dosahovali výrazne horšie výsledky.
Najnáchylnejšie na vznik nepriaznivej závislosti boli deti mladšie ako dva roky, používajúce tieto zariadenia jednu až dve hodiny denne. Čím je batoľa mladšie, tým menšie schopnosti sebakontroly má. Ak sa to nevyváži adekvátnymi reakciami rodičov, môžu nastať vážne problémy. Pre mladého rodiča, ktorý trávi so smartfónom
v ruke väčšiu časť dňa, nemusí vyzerať dvojhodinové používanie tabletu batoľaťom prehnané, ale v tomto vývojovom štádiu, pri ktorom dochádza k rozvoju mnohých kľúčových vlastností, môže nepriaznivé vyvolanie silnej závislosti pôsobiť veľmi negatívne a vyústiť do budovania problematického správania a slabej emočnej kontroly v neskoršom veku.

Nutnosť kontroly
Na základe uvedených štúdií sa dá rodičom odporučiť, aby držali používanie smartfónov a tabletov vo veku batoľaťa pod veľkou kontrolou. V štúdiách deti používajúce tieto zariadenia na výučbové účely neprejavili nijaké zlepšenie oproti deťom, ktoré tieto zariadenia nepoužívali, preto netreba nevyhnutne batoľatá tomuto kontaktu vystavovať. Na druhej strane pri používaní počas niekoľkých desiatok minút denne sa neukázalo ani nijaké zhoršenie schopností. Ak ide o vhodný zdroj zábavy a rozptýlenia, netreba ho ani zásadne potlačovať (i keď musíte počítať s možným skrátením spánku).
V prípade, že používanie týchto zariadení povolíte, je nevyhnutné sledovať správanie dieťaťa a byť si dobre vedomý rizika vzniku závislosti, ktoré sa prejavuje napríklad agresívnym či iným negatívnym správaním po odobratí zariadenia. Obzvlášť ak sa čas používania pohybuje už na úrovni jednej či dvoch hodín denne.

František Urban, R
Foto Fotky&Foto

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 5/2018.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Komentáre