Štatút súťaže v časopise Quark

Preambula

Štatút súťaže konanej pravidelne v každom čísle časopisu Quark (ďalej len „súťaž“) je záväzným dokumentom, ktorý upravuje proces konania a pravidlá súťaže.

Vyhlasovateľ súťaže

Vyhlasovateľ súťaže: Centrum vedecko-technických informácií SR, sekcia Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti

Sídlo: Lamačská cesta 8/A, 811 04  Bratislava

URL: www.cvtisr.sk, www.ncpvat.sk, www.quark.sk

III. Cieľ súťaže

Hlavným cieľom súťaže je zvýšiť záujem širokej verejnosti o vedu a techniku.

Čas a miesto konania súťaže

Súťaž sa uskutočňuje v konkrétnom časovo ohraničenom období (1 mesiac), ktoré je uvedené v príslušnom tlačenom čísle časopisu a na webovej stránke časopisu Quark v kategórii „Súťaž“ na adrese http://www.quark.sk/category/sutaz/.

Všetky informácie o súťaži sa zverejňujú v konkrétnom čísle časopisu v deň jeho vydania a rovnako na webovej stránke v kategórii „Súťaž“.

Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba bez ohľadu na vek, ktorá splní podmienky stanovené štatútom súťaže. Účastníkmi súťaže môžu byť aj osoby mladšie ako osemnásť rokov, ktoré však pri právnych úkonoch vyplývajúcich z účasti na súťaži (napr. prevzatie výhry, súhlas so spracovaním osobných údajov atď.) musia byť zastúpené svojím zákonným zástupcom.

Princíp súťaže a spôsob získania výhier

Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže poslaním správnej odpovede na súťažnú otázku, ktorej znenie nájde v príslušnom čísle, na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

V každej súťaži sa udeľuje jedna cena, ktorá je uvedená v súťažnom príspevku. Redakciou vyžrebovaní výhercovia budú vždy uverejnení (vo formáte napríklad Ján M. z Prešova) mesiac po skončení súťaže v časopise Quark a na webovej stránke v kategórii „Súťaž“.

VII. Odovzdanie výhier

Výhercovia budú kontaktovaní prostredníctvom e-mailovej adresy alebo korešpondenčnej adresy, ktorou sa do súťaže zapojili a následne im bude poslaná výhra.

Kontaktné údaje poskytnuté súťažiacim v súťaži slúžia pre identifikáciu súťažiaceho, pre účely vyhodnocovania a zverejnenia výhercov súťaže, a odovzdanie a doručenie výhier.

Predmet výhry je vždy uverejnený v popise konkrétnej súťaže v časopise Quark a na jeho webovej stránke v kategórii „Súťaž“.

Organizátor si vyhradzuje právo výberu spôsobu doručenia výhier.

VIII. Všeobecné ustanovenia

Za účelom identifikácie súťažiaceho, vyhodnocovania a zverejnenia výhercov súťaže, odovzdania a doručenia výhier ako aj komunikácie s výhercom, zverejnenia mena a iniciály priezviska v časopise Quark a na webovej stránke, bude organizátor spracúvať osobné údaje súťažiacich (výhercov) v rozsahu meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, v prípade, že pôjde o osobu mladšiu ako 18 rokov, aj osobné údaje zákonného zástupcu v rozsahu meno, priezvisko, korešpondenčná adresa.

Organizátor v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v súlade s Čl. 13 nariadenia EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) informuje súťažiacich nasledovne:

organizátor spracúva osobné údaje ako prevádzkovateľ podľa GDPR, prevádzkovateľom je Centrum vedecko technických informácií SR (ďalej len „CVTI SR“) Lamačská cesta 7315/8A, 811 04 Bratislava, Kontaktné údaje: Sekretariát riaditeľa: 02/69 253 102, sekretariat@cvtisr.sk, akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov môžu súťažiaci posielať písomne na adresu CVTI SR alebo e-mailom na gdpr@cvtisr.sk,

  1. právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas súťažiacich, ako aj súhlas zákonného zástupcu v prípade súťažiaceho mladšieho ako 18 rokov,
  2. osobné údaje súťažiacich môžu byť poskytnuté distribútorovi výhier,
  3. osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania súťaže a v prípade výhercov až do distribúcie výhier alebo do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov,
  4. súťažiaci majú podľa Čl. 15 až 22 GDPR právo na prístup k osobným údajom, požadovať opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania,
  5. súťažiaci majú právo v prípade, že boli v súvislosti so spracúvaním osobných údajov priamo dotknutí na svojich právach podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Súťažiaci, ktorý poskytol svoje osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé.

Organizátor poučuje súťažiaceho, že poskytnutie požadovaných osobných údajov súťažiaceho je dobrovoľné a súťažiaci môže kedykoľvek slobodne písomne na adrese organizátora alebo formou súkromnej správy na Facebooku odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, resp. uplatniť práva priznané GDPR. V prípade odvolania súhlasu pred odovzdaním výhry súťažiacemu výhra prepadá organizátorovi, ak organizátor nerozhodne inak.

Súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže svojou účasťou v súťaži, pričom tiež súhlasí a zaväzuje sa, že ich bude v plnej miere dodržiavať.

Štatút súťaže je prístupný na www.quark.sk/statutsutaze.

 

Komentáre