- Časopis Quark - https://www.quark.sk -

Náležité podoby nedokonavých slovies utvorených od dokonavých slovies typu spáliť

V slovnej zásobe slovenčiny máme veľa dokonavých slovies, ktoré vyjadrujú dej ako ohraničený, uzavretý, utvorených od nedokonavých slovies vyjadrujúcich dej ako prebiehajúci, neohraničený, ako sú slovesá spáliť, zapáliť, podpáliť, prepáliť, vypáliť od páliť, presídliť, vysídliť od sídliť, skrášliť, okrášliť od krášliť, zatmeliť, vytmeliť od tmeliť, odpíliť, spíliť od píliť, sceliť, zaceliť od celiť, predeliť, rozdeliť od deliť, prebaliť, rozbaliť, odbaliť, zabaliť, zbaliť od baliť, prestreliť, vystreliť, odstreliť od streliť, zaškoliť, preškoliť, vyškoliť od školiť atď. Odvodzovacím základom pri takto utvorených dokonavých slovesách bývajú aj podstatné mená, napr. opeliť od peľ, vteliť od telo, nastoliť od stôl, osvetliť, presvetliť od svetlo, alebo prídavné mená, napr. spomaliť od pomalý, ustáliť od stály, zaobliť od oblý. Od dokonavých slovies typu spáliť sú príponou -ovať utvorené nedokonavé slovesá, teda napr. spaľovať, zapaľovať, vypaľovať, vysídľovať, skrášľovať, opeľovať, spomaľovať atď. Popri týchto podobách nedokonavých slovies sa v jazykovej praxi stretáme aj s podobami spalovať, zapalovať, vypalovať, vysídlovať, skrášlovať; opelovať, spomalovať atď., ako sa o tom môžeme presvedčiť pri pozornejšom sledovaní hovorených, ale aj písaných jazykových prejavov. Na ilustráciu uvedieme niekoľko dokladov z internetu: Upozorňujeme občanov, že je zakázané spalovať suché lístie, konáre a ostatný odpad zo záhrad a domácností.Po hodinovom tréningu bude vaše telo spalovať tuky vo zvýšenej miere ďalšie dva dni.Pri plynovom zapalovaní už nefunguje automatické zapalovanie, takže ho treba zapalovať ručne.Nemci sem budú vysídlovať migrantov. – Svoj domov si už nemusíte skrášlovať dekoráciami. – Keď som chcel opelovať štetcom, tak žiadny peľ už tam nebol.Obežná rýchlosť je v maxime a po tomto termíne sa začne spomalovať. Vynára sa otázka, ktoré z uvedených podôb nedokonavých slovies sú v spisovnej slovenčine správne.

V spisovnej slovenčine platí zásada, podľa ktorej, ak sa v dokonavom slovese základ slovesa pred neurčitkovou príponou -iť končí na mäkké spoluhlásky ď, ť, ň, ľ, ktoré sa v písme pred mäkkým i nezaznačujú mäkčeňom, pri tvorení nedokonavého slovesa pomocou prípony -ovať sa mäkká spoluhláska zachováva, teda podriadiť, vysl. [podriaďiť] – podriaďovať; precítiť, vysl. [precíťiť] – preciťovať; odvodniť, vysl. [odvodňiť] – odvodňovať a rovnako aj udeliť, vysl. [udeľiť] – udeľovať. Preto sú správne iba podoby nedokonavých slovies s mäkkou spoluhláskou ľ, teda spaľovať, zapaľovať, podpaľovať, prepaľovať, vypaľovať, presídľovať, vysídľovať, skrášľovať, okrášľovať, zatmeľovať, odpiľovať, spiľovať, sceľovať, zaceľovať, rozdeľovať, prebaľovať, rozbaľovať, odbaľovať, zabaľovať, zbaľovať, prestreľovať, vystreľovať, odstreľovať, zaškoľovať, preškoľovať, vyškoľovať, zaokrúhľovať; opeľovať, vteľovať, nastoľovať, osvetľovať, presvetľovať, spomaľovať, ustaľovať, zaobľovať atď. Mäkká spoluhláska ľ sa zachováva aj v odvodených podstatných menách, napr. spaľovanie (lístia), zapaľovanie (ohňov), vysídľovanie (migrantov), skrášľovanie (domova), a v odvodených prídavných menách, napr. spaľovací (motor), zapaľovacia (sviečka), skrášľovací (proces), spomaľovací (prah), zrýchľovací (pruh) atď.

PaedDr. Matej Považaj, CSc.

Komentáre