- Časopis Quark - https://www.quark.sk -

Pôvod niektorých frazeologických spojení

Vyhlásenie núdzového stavu v čase šírenia ochorenia COVID-19 prinieslo zvýšenie trestných sadzieb pre páchateľov, ktorí sa počas tohto obdobia dopustili trestných činov, a v tlači sa začali spomínať drakonické tresty. Aj tým, ktorí sa s výrazom drakonické tresty stretli po prvý raz, môže byť z kontextu jasné, že prídavným menom drakonické sa v tomto spojení označujú mimoriadne tvrdé, prísne tresty. Skutočnosť, prečo sa nazývajú drakonické, je však už mnohým neznáma.
Frazeologické spojenia drakonické zákony, drakonické tresty odkazujú na aténskeho zákonodarcu menom Drakón (v genitíve podľa gréckeho skloňovania Drakonta). Okolo roku 620 pred n. l. spísal Drakón prvé zákony týkajúce sa ťažkých previnení a hrdelných trestných činov trestaných smrťou. Presné znenie Drakontových zákonov sa nezachovalo, o ich autorovi sa však vie, že rozlišoval neúmyselné zabitie od vraždy, zohľadňoval zabitie v sebaobrane, či dokonca legitímnu vraždu nerestníka, ktorý zneuctil páchateľovu manželku či dcéru. Či už právom, alebo neprávom, označovanie krutých, neúprosných zákonov, trestov či sankcií prídavným menom drakonický sa rozšírilo do mnohých jazykov a používajú sa doteraz ako špecifický typ frazeologizmov nazývaných okrídlené výrazy.
Svojou podstatou sa medzi takéto frazeologizmy zaraďuje aj samotné pomenovanie okrídlené slovo, okrídlený výraz, ktoré pochádza z gréčtiny z Homérových eposov. Metaforický výraz okrídlené slovo vyjadruje schopnosť ľudského slova šíriť sa ústnym podaním – letieť od úst k ústam. Keďže väčšinou nejde o slová, ale o slovné spojenia alebo o celé výroky, uprednostňujeme dnes pomenovanie okrídlené výrazy.
Okrídlené výrazy si netreba zamieňať s citátmi. Napríklad vo vete Rímsky historik Suetonius zaznamenal Caesarov výrok Kocky sú hodené sa odcitoval pôvodný Caesarov výrok, ktorým okomentoval nezvratnosť svojho rozhodnutia prekročiť rieku Rubikon a rozpútať občiansku vojnu. V spojení pomyslel som si, že kocky sú hodené a nič sa nedá robiť má výraz kocky sú hodené charakter frazeologizmu, ktorým sa v komunikácii ustálene vyjadruje situácia, keď už padlo konečné nemeniteľné rozhodnutie. Keďže hracie kocky sa používali pri hazardných hrách alebo pri veštení (hodiť si kockou), frazeologizmus kocky sú hodené zahŕňa aj význam riskantného rozhodnutia s neistým výsledkom (takúto rizikovú situáciu označujeme v slovenčine aj spojením hop alebo trop).
Podobne vo vete V starovekom Grécku sa povrávalo, že drakonické zákony sú napísané krvou sa spojenie drakonické zákony použilo v pôvodnom doslovnom význame zákony spísané Drakontom. Vo vete Kráľovná Mária Tudorová nazývaná aj Krvavá Mária obnovila protiprotestantské drakonické zákony sa použilo ustálené obrazné vyjadrenie (frazeologizmus) drakonické zákony na označenie veľmi prísnych a krutých zákonov.
Okrídlené výrazy majú najčastejšie pôvod v mytológii (Achillova päta, gordický uzol, Pandorina skrinka, sizyfovská robota), Biblii (soľný stĺp, judášsky groš, babylonská veža), histórii (zažiť Waterloo, prekročiť Rubikon, po mne potopa) a v literatúre (rytier smutnej postavy, bojovať proti veterným mlynom, kráľovstvo za koňa). V súčasnosti sa zaraďujú k intelektuálnym frazeologizmom, ktoré sa udržiavajú pri živote a ďalej sa šíria prostredníctvom literatúry.
Niektoré slová, ktoré v cudzích jazykoch vznikli z okrídlených výrazov, sa do slovenčiny prevzali už bez vedomia týchto súvislostí. Napríklad slovo panika (zmätok spôsobený masovým zdesením) sa do nášho jazyka prevzalo v 20. storočí z francúzštiny (panique), pôvod však má v gréckom spojení deima panikon (po francúzsky terreur panique) s významom strach z Pana. Mytologický boh stád Pan zobrazovaný s rohami, kozími nohami a kozou briadkou bol veselým spoločníkom a ochrancom stád, ktorého si pastieri vážili a uctievali. Neznášal však, keď ho vyrušili zo spánku. Vtedy začal tak jačať, že vystrašil všetko navôkol. V bitke pri Maratóne (490 pred n. l.) údajne takto pomohol Aténčanom zahnať Peržanov, ktorí ako jedni z prvých spoznali panický strach.

Katarína Kálmánová
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

Komentáre