Energetický systém budúcnosti

Vzdelanie a pracovné zaradenia Františka Zvrškovca je nezvyčajne rozmanité. Je absolventom vojenských škôl, inžinierom ekonómie, má univerzitný diplom na riadenie verejnej správy, ale aj certifikát vrtmajstra a strelmajstra. Vlastní a vedie niekoľko spoločností, je ideovým autorom systému blokovej ťažby a akumulácie energie. Predovšetkým je to však vizionár, ktorý chce zmeniť globálny energetický systém.

Firmy pod vaším vedením pracujú na projektoch, ktoré by mali zásadne zmeniť zaužívaný energetický systém. Ako bude podľa vás vyzerať energetický systém budúcnosti?

foto-zvrskovecEnergetický systém budúcnosti by mal predovšetkým zabezpečovať dostatočné množstvo lacnej energie, ale bez toho, aby bol hlavnou príčinou globálneho otepľovania a tým aj najväčšou hrozbou pre ľudí na tejto planéte. Systém musí v prvom rade využívať obnoviteľné zdroje energie a byť otvorený pre širší okruh producentov. Bude nevyhnutné vytvoriť celosvetový orgán s patričnými právomocami a mandátom, aby sa využívanie fosílnych palív obmedzilo na minimum. Súčasný systém stretávania sa politikov síce naznačuje vážnosť problému, ale nijako negarantuje realizáciu deklarovaných predsavzatí z konferencií. Záväzky krajín, ktoré takéto deklarácie podpisujú, nie sú právne vymožiteľné. Slovensko nie je výnimkou a napríklad výroba teplej úžitkovej vody u nás závisí od spaľovní fosílnych palív. Existuje viacero drastických scenárov, ktoré opisujú, čo sa stane, ak  sa nám nepodarí obmedziť alebo zastaviť globálne otepľovanie.

Aké sú výhody nového systému v porovnaní s existujúcim energetickým systémom?

pic-7Rozhodujúcou výhodou je neutralizácia jeho negatívneho vplyvu na životné prostredie. Ďalším pozitívnym prínosom bude redukcia vplyvu doterajších globálnych alokálnych monopolov na výrobu a distribúciu palív, elektriny a tepla. Využívaním obnoviteľných zdrojov dôjde tiež k aktivácii malých producentov energie a tým aj k podstatnému zníženiu závislosti od niekoľkých veľkých energetických producentov. Slovenský výskum v tejto oblasti je unikátny aj tým, že jeho cieľom je zabezpečiť obnoviteľný energetický zdroj na lokálnej úrovni.

Dosiahnutie takých ambicióznych cieľov asi nebude jednoduché…

Európska únia si zostavením vlastného SET Plánu (SET – Strategické energetické technológie, technologický pilier energetickej a klimatickej politiky EÚ) a jeho priebežnou aktualizáciou dala za cieľ prestavbu produkcie energie založenej na fosílnych palivách na produkciu založenú na obnoviteľných zdrojoch. Naším cieľom je nielen splnenie tejto politickej ambície, ale aj dosiahnutie celosvetového technického a komerčného vodcovstva v oblasti výroby technológií, ktoré sú potrebné na realizáciu tohto plánu.

Čo bude rozhodujúcim prvkom pri prechode získavania energie z fosílnych palív na získavanie energie z obnoviteľných zdrojov?

Bude to bezpochyby schopnosť politikov reálne posúdiť hrozby vyplývajúce z následkov globálneho otepľovania. Je to hrozba týkajúca sa celej planéty a riešenie tejto hrozby vyžaduje nielen organizačné zabezpečenie, ale aj jej financovanie, a to ešte nemáme. Morálna a materiálna zodpovednosť veľkých a silných štátov, ako hlavných pôvodcov znečistenia, je zrejmá, ale každý z nich má na spôsob riešenia problému iný názor. S veľkou pravdepodobnosťou tak môže dôjsť najprv k drastickým klimatickým zmenám, a až potom k ešte drastickejším činom zo strany politikov.

Čo je základom vášho výskumu?

Našou hlavnou stratégiou je rozsiahle priemyselné využitie hĺbkovej geotermálnej energie, ktorá je principiálne dostupná všade na planéte. Snažíme sa nadviazať na tradíciu slovenského banského priemyslu. Našou ambíciou je obnovenie tejto tradície teraz v podobe tzv. energetických šácht a vytvorenie Centra európskeho hĺbkového geotermálneho výskumu v Banskej Štiavnici.

Je nevyhnutné vytvoriť celosvetový orgán s patričnými právomocami a mandátom, ktorý v budúcnosti zabezpečí zníženie spotreby fosílnych palív na minimum.

Nedávno sme ukončili prvú fázu vývoja metód blokovej ťažby, ktorej cieľom bol vývoj metód rýchleho a hlbokého prieniku do zemskej kôry. Počas tohto výskumu, ktorý sa uskutočnil v spolupráci s STU v Bratislave a tiež v spolupráci s viacerými európskymi spoločnosťami, sme vyvinuli unikátne metódy a zariadenia, ktoré chceme otestovať počas ďalšieho strategického dlhodobého výskumu na Slovensku.

Aké technológie vyvíjate na uskladňovanie energií?

posternobaloonsZákladným predpokladom využiteľnosti energie získanej z obnoviteľných zdrojov je možnosť jej uskladnenia z obdobia, keď sa získava, do obdobia jej spotreby. Slnko svieti iba cez deň, aj to nie vždy v plnej intenzite. Energia – či už tepelná alebo elektrická získaná zo slnečného žiarenia – sa musí dočasne uskladniť, pretože jej spotreba nesleduje chod slnka na obzore. To isté platí pre energiu získanú z iných obnoviteľných zdrojov. V segmente akumulácie energií máme tri výskumné oblasti. Prvou oblasťou je možná konštrukcia lokálnych akumulátorov tepelnej energie získanej zo slnečného žiarenia. Cieľom je konštrukcia takýchto akumulátorov z betónu, čo je v súčasnosti najlacnejší dostupný materiál. Ich nasadením a prepojením na diaľkové rozvody tepla by sa už dnes dalo dosiahnuť radikálne zníženie spotreby fosílnych palív potrebných na výrobu teplej úžitkovej vody. Doterajší výskum sme realizovali v spolupráci s STU v Bratislave v spoločnosti PREFA ALFA v Kysuckom Novom Meste. Výskum však poukázal na potrebu rozšírenia tímu o expertov zo SAV a Trenčianskej univerzity A. Dubčeka. Prostriedky na výskum chceme zabezpečiť tak z domácich zdrojov ministerstva školstva SR, ako aj zo zdrojov EÚ. V prípade úspešného výskumu sa Slovensko môže stať nielen priekopníkom novej technológie, ale aj dominovať svetovému trhu v oblasti výroby týchto akumulátorov.

Pokračovanie článku si môžete prečítať v časopise Quark 10/2016.

Časopis Quark si môžete objednať tu alebo na adrese: predplatne@quark.sk

Vladimír Ješko

Foto a ilustrácie archív Františka Zvrškovca

 

 

Komentáre