Člá­nok I – De­fi­ní­cie

1.       Na úče­ly tých­to „Pod­mie­nok pou­ží­va­nia webo­vej lo­ka­li­ty“ je:
Pre­vádz­ko­va­teľ Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie so sídlom Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava; IČO 00151882

Webo­vá lo­ka­li­ta (ďa­lej len Lo­ka­li­ta ) in­for­mač­né a pro­pa­gač­né mé­dium po­zos­tá­va­jú­ce z pos­ky­to­va­ných slu­žieb a ob­sa­hu do­dá­va­né­ho Pre­vádz­ko­va­te­ľom a tre­tí­mi stra­na­mi, ve­rej­ne prís­tup­né ši­ro­kej ve­rej­nos­ti pros­tred­níc­tvom me­dzi­ná­rod­nej po­čí­ta­čo­vej sie­te inter­net. Sú­čas­ťou Lo­ka­li­ty je jej gra­fic­ká po­do­ba, po­do­ba zdro­jo­vé­ho textu i pre­lo­že­né­ho kó­du za­zna­me­na­né­ho na akom­koľ­vek hmot­nom no­si­či.

Pou­ží­va­teľ je kaž­dá oso­ba, kto­rá ini­ciu­je pria­me ale­bo spros­tred­ko­va­né sie­ťo­vé spo­je­nie so server­om Pre­vádz­ko­va­te­ľa, na kto­rom je Lo­ka­li­ta za­zna­me­na­ná, s vý­nim­kou oso­by, kto­rá ini­ciu­je to­to spo­je­nie vý­hrad­ne na účel štú­dia tých­to „Pod­mie­nok pou­ží­va­nia webo­vej lo­ka­li­ty“ po pr­výk­rát.

Pod­mien­ky pou­ží­va­nia webo­vej lo­ka­li­ty (ďa­lej len Pod­mien­ky) sú pod­mien­ky, za kto­rých dodr­ža­nia Pre­vádz­ko­va­teľ umož­ňu­je Pou­ží­va­te­ľo­vi pou­ží­vať služ­by a ob­sah Lo­ka­li­ty. Pod­mien­ky sú pre Pou­ží­va­te­ľa a Pre­vádz­ko­va­te­ľa zá­väz­né od oka­mi­hu pr­vé­ho prís­tu­pu Pou­ží­va­te­ľa na Lo­ka­li­tu bez oh­ľa­du na ich prí­pad­nú bu­dú­cu zme­nu zo stra­ny Pre­vádz­ko­va­te­ľa. Zme­ny a dopl­nky Pod­mie­nok sú pre Pou­ží­va­te­ľa účin­né od opä­tov­né­ho ini­cio­va­nia spo­je­nia so server­om Pre­vádz­ko­va­te­ľa. Pod­mien­ky sa tý­ka­jú všet­kých slu­žieb a ob­sa­hu pos­ky­to­va­né­ho na Lo­ka­li­te, aj tých, kto­ré mô­žu byť sprís­tup­ne­né až v bu­dúc­nos­ti. Tým nie je vy­lú­če­né, že sprís­tup­ne­nie oso­bit­ných slu­žieb a ob­sa­hu Lo­ka­li­ty bu­de pod­ro­be­né ok­rem tých­to Pod­mie­nok aj oso­bit­ným pod­mien­kam, prí­pad­ne bu­dú spop­lat­ne­né. Pre­vádz­ko­va­teľ si vy­hra­dzu­je prá­vo ke­dy­koľ­vek roz­ši­ro­vať a zu­žo­vať roz­sah a ok­ruh slu­žieb a ob­sa­hu pos­ky­to­va­ných pros­tred­níc­tvom Lo­ka­li­ty. Aké­koľ­vek prá­va v Pod­mien­kach vý­slov­ne neu­ve­de­né sú vy­hra­de­né. Po­ru­še­nie tých­to Pod­mie­nok mô­že mať za nás­le­dok váž­ne ob­čian­skop­ráv­ne a tres­tnop­ráv­ne pos­ti­hy, pri­čom Pre­vádz­ko­va­teľ bu­de v prí­pa­de zis­te­nia ta­ké­ho­to po­ru­še­nia pos­ti­ho­vať prís­luš­né oso­by v maximál­nom zá­kon­nom roz­sa­hu.

2.       Lo­ka­li­ta je sú­čas­ťou ob­chod­né­ho ma­jet­ku Pre­vádz­ko­va­te­ľa. Pre­vádz­ko­va­teľ je auto­rom sú­bor­né­ho di­ela v zmys­le § 9 zák. č. 383/1997 Z. z. (autor­ský zá­kon) v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov. Čas­ti ob­sa­ho­vej zlož­ky Lo­ka­li­ty ozna­če­né sym­bo­lom (C), prí­pad­ne me­nom iné­ho no­si­te­ľa práv než Pre­vádz­ko­va­te­ľa nie sú s vý­nim­kou li­cen­cie na ich pou­ži­tie na Lo­ka­li­te sú­čas­ťou ob­chod­né­ho ma­jet­ku Pre­vádz­ko­va­te­ľa.

3.       Pou­ží­va­teľ je uz­ro­zu­me­ný s tým, že mu Pre­vádz­ko­va­teľ pos­ky­tu­je pros­tred­níc­tvom Lo­ka­li­ty služ­by a ob­sah pod­ľa mo­men­tál­ne­ho sta­vu pos­ky­to­va­nia slu­žieb a ob­sa­hu na Lo­ka­li­te. Pre­vádz­ko­va­teľ Lo­ka­li­ty pre­to ne­zod­po­ve­dá Pou­ží­va­te­ľo­vi za aké­koľ­vek chy­by sof­tvé­ro­vé­ho ale­bo har­dvé­ro­vé­ho cha­rak­te­ru na Lo­ka­li­te ale­bo tech­nic­kom za­ria­de­ní spros­tred­ku­jú­com prís­tup Pou­ží­va­te­ľa k Lo­ka­li­te.

Člá­nok II – Prá­va a po­vin­nos­ti Pou­ží­va­te­ľa

1.       Vzhľa­dom na glo­bál­nu po­va­hu po­čí­ta­čo­vej sie­te inter­net je Pou­ží­va­teľ op­ráv­ne­ný pou­ží­vať Lo­ka­li­tu v sú­la­de s tý­mi­to Pod­mien­ka­mi a práv­nym po­riad­kom plat­ným v mies­te, v kto­rom sa pou­ží­va­teľ na­chá­dza. Pou­ží­va­teľ je oso­bit­ne po­vin­ný dodr­žia­vať naj­mä aké­koľ­vek te­ri­to­riál­ne a per­so­nál­ne plat­né práv­ne a os­tat­né zá­väz­né pra­vid­lá tý­ka­jú­ce sa sprá­va­nia pou­ží­va­te­ľa v po­čí­ta­čo­vej sie­ti a ob­me­dzenia vy­plý­va­jú­ce z kri­té­rií prí­pus­tnos­ti ob­sa­hu ním pou­ží­va­ných slu­žieb.

2.       Pou­ží­va­teľ sa za­vä­zu­je pou­ží­vať Lo­ka­li­tu iba v sú­la­de s prá­vom.

3.       Pou­ží­va­teľ nes­mie na Lo­ka­li­tu za­sie­lať a umies­tňo­vať aký­koľ­vek ob­sah, kto­rý za­sa­hu­je nep­rí­pus­tným spô­so­bom do práv tre­tích osôb naj­mä ten, kto­rý je proti­práv­ny, vý­hraž­ný, oho­vá­rač­ský, ne­ka­lo­sú­ťaž­ný, nac­tiutŕhač­ský, uráž­li­vý, tý­ra­vý, han­li­vý, škod­li­vý, za­sa­hu­jú­ci do prá­va na ochra­nu osob­nos­ti a súk­ro­mia, od­por­ný ale­bo ra­so­vo, et­nic­ky ale­bo inak nev­hod­ný, vul­gár­ny a ob­scén­ny, na­ru­šu­jú­ci prá­va inej oso­by, pod­po­ru­jú­ci ko­na­nie kva­li­fi­ko­va­teľ­né ako trest­ný čin, pries­tu­pok ale­bo iný správ­ny de­likt.

4.       Pou­ží­va­teľ zod­po­ve­dá v pl­nom roz­sa­hu za ob­sah, kto­rý za­sie­la na Lo­ka­li­tu na účel zve­rej­ne­nia.

5.       Ini­cio­va­ním pre­no­su ma­te­riá­lov na účel zve­rej­ne­nia sme­rom k server­u Pre­vádz­ko­va­te­ľa Pou­ží­va­teľ vý­slov­ne dá­va Pre­vádz­ko­va­te­ľo­vi na ve­do­mie, že ako oso­ba op­ráv­ne­ná dis­po­no­vať s ta­kým­to ob­sa­hom ude­ľu­je Pre­vádz­ko­va­te­ľo­vi Lo­ka­li­ty ne­výh­rad­ný, ča­so­vo neob­me­dze­ný súh­las s umies­tne­ním pred­met­né­ho ob­sa­hu na Lo­ka­li­tu, s ich sprís­tup­ne­ním ši­ro­kej ve­rej­nos­ti, ako aj s ko­pí­ro­va­ním, ar­chi­vo­va­ním, adap­tá­ciou, prek­la­dom, spra­co­va­ním v naj­šir­šom mož­nom roz­sa­hu pos­kyt­nu­tia súh­la­su op­ráv­ne­nou oso­bou.

6.       Pou­ží­va­teľ je v sú­la­de s plat­ný­mi práv­ny­mi pred­pis­mi (napr. autor­ský zá­kon, Trest­ný zá­kon, Ob­čian­sky zá­kon­ník) zod­po­ved­ný za poš­ko­de­nie práv op­ráv­ne­nej oso­by, kto­ré vznik­ne z dô­vo­du neop­ráv­ne­né­ho pou­ži­tia ob­sa­hu, ku kto­ré­mu sa via­žu jej prá­va v zmys­le toh­to bo­du.

7.       Bez vý­slov­né­ho pre­doš­lé­ho pí­som­né­ho súh­la­su Pou­ží­va­teľ nie je op­ráv­ne­ný na Lo­ka­li­tu umies­tňo­vať aký­koľ­vek ob­sah kva­li­fi­ko­va­teľ­ný ako rek­lam­ný a pro­pa­gač­ný.

8.       Pou­ží­va­teľ be­rie na ve­do­mie, že Pre­vádz­ko­va­teľ ne­zod­po­ve­dá za dos­tup­nosť, včas­nosť, bez­po­ru­cho­vosť Lo­ka­li­ty, ako ani za prav­di­vosť, ak­tuál­nosť a úpl­nosť na Lo­ka­li­te zve­rej­ne­né­ho ob­sa­hu.

9.       Pou­ží­va­teľ be­rie na ve­do­mie, že Lo­ka­li­ta ako ce­lok aj jej jed­not­li­vé sú­čas­ti sú pred­me­tom ochra­ny autor­ských a prí­buz­ných práv du­šev­né­ho vlas­tníc­tva, naj­mä práv roz­hla­so­vých a te­le­víz­nych vy­sie­la­te­ľov, ochran­ných zná­mok, práv ma­ji­te­ľov úžit­ko­vých vzo­rov, prie­my­sel­ných vzo­rov a iných práv (i ma­jet­ko­vých) ich op­ráv­ne­ných no­si­te­ľov.

Člá­nok III – Vy­hlá­se­nie pre­vádz­ko­va­te­ľa

1.       Pre­vádz­ko­va­teľ ne­pos­ky­tu­je žiad­ne vy­hlá­se­nia o vhod­nos­ti pou­ži­tia Lo­ka­li­ty na aký­koľ­vek účel.

2.       Lo­ka­li­ta je pos­ky­to­va­ná, „tak ako je“, bez akých­koľ­vek zá­ruk.

3.       Pre­vádz­ko­va­teľ vy­hla­su­je, že ne­pos­ky­tu­je žiad­ne zá­ru­ky na ob­sah Lo­ka­li­ty vrá­ta­ne, ale nie vý­hrad­ne im­pli­cit­ných zá­ruk ob­cho­do­va­teľ­nos­ti, vhod­nos­ti na kon­krét­ny účel, práv­ne­ho ti­tu­lu a ne­po­ru­še­nia cu­dzích práv.

4.       Pre­vádz­ko­va­teľ ne­zod­po­ve­dá za žiad­ne ško­dy, a to vrá­ta­ne, ale nie vý­hrad­ne škôd mi­mo­riad­nych, pria­mych, ne­pria­mych ale­bo nás­led­ných, a za žiad­ne uj­my spô­so­be­né ško­dou z pou­ží­va­nia, stra­ty dát ale­bo zis­ku, či už v dôs­led­ku ko­na­nia pod­ľa zmlu­vy, z ned­ban­li­vos­ti, ale­bo nás­led­kom iné­ho proti­práv­ne­ho ko­na­nia, vy­plý­va­jú­ce­ho z pou­ži­tia Lo­ka­li­ty ale­bo sú­vis­los­ti s tým.

Člá­nok IV – Pou­ží­va­nie Lo­ka­li­ty

1.       V prí­pa­de, ak nie je do­hod­nu­té inak, Pre­vádz­ko­va­teľ ude­ľu­je svoj súh­las s pou­ží­va­ním in­for­má­cií pub­li­ko­va­ných na Lo­ka­li­te za dodr­ža­nia nas­le­du­jú­cich pod­mie­nok:

1.       Pou­ží­va­teľ je op­ráv­ne­ný zho­to­viť kó­pie ob­sa­hu pub­li­ko­va­ných na Lo­ka­li­te vý­hrad­ne na in­for­ma­tív­ne osob­né ale­bo ne­ko­mer­čné úče­ly, pri­čom tie­to in­for­má­cie ako ce­lok ani ako jed­not­li­vé čas­ti nes­mú byť rep­ro­du­ko­va­né žiad­nym spô­so­bom, a to vrá­ta­ne, ale nie vý­hrad­ne ich pre­ne­se­nia na iný po­čí­tač ale­bo pub­li­ko­va­nia na inej webo­vej lo­ka­li­te

2.       všet­ky kó­pie ob­sa­hu mu­sia ob­sa­ho­vať in­for­má­cie o autor­ských prá­vach

3.       ob­sah nes­mie byť mo­di­fi­ko­va­ný akým­koľ­vek spô­so­bom

2.       Vy­ššie uve­de­ný ter­mín „ob­sah“ ne­zahŕňa aké­koľ­vek na Lo­ka­li­te umies­tne­né gra­fic­ké pr­vky a ich roz­lo­že­nie, resp. us­po­ria­da­nie (ďa­lej len Vi­zuál), kto­ré je chrá­ne­né. Vi­zuál nes­mie byť ko­pí­ro­va­ný ale­bo imi­to­va­ný ako ce­lok, ani ako jed­not­li­vé čas­ti.

3.       Pou­ží­va­teľ je vý­slov­ne pou­če­ný a súh­la­sí s tým, že:

1.       pou­ží­va­nie Lo­ka­li­ty je na Pou­ží­va­te­ľo­vo vlas­tné ri­zi­ko

2.       Pre­vádz­ko­va­teľ sa ne­za­ru­ču­je, že:

·         Lo­ka­li­ta vy­ho­vie po­žia­dav­kám Pou­ží­va­te­ľa,

·         pre­vádz­ka bu­de nep­re­ru­še­ná, nep­res­taj­ná, bez­peč­ná a bez chýb,

·         vý­sled­ky, kto­ré zís­ka z uží­va­nia Lo­ka­li­ty, bu­dú pres­né ale­bo spo­ľah­li­vé,

·         kva­li­ta pro­duk­tov, slu­žieb, in­for­má­cií ale­bo ďal­ších ma­te­riá­lov zís­ka­ných z Lo­ka­li­ty bu­de napĺňať oča­ká­va­nia Pou­ží­va­te­ľa,

·         aké­koľ­vek chy­by v sof­tvé­ri bu­dú od­strá­ne­né

3.       Vše­tok ob­sah zís­ka­ný z Lo­ka­li­ty je pou­ží­va­ný na vlas­tné ri­zi­ko a Pou­ží­va­teľ sa­mos­tat­ne zod­po­ve­dá za akú­koľ­vek ško­du na svo­jom po­čí­ta­čo­vom sys­té­me ale­bo stra­te dát ako vý­sled­ku zo stiah­nu­tia ta­kých­to ma­te­riá­lov

4.       Žiad­na ra­da ale­bo in­for­má­cia, ús­tna ale­bo pí­sa­ná, zís­ka­ná Pou­ží­va­te­ľom z Lo­ka­li­ty ale­bo cez či z pou­ží­va­nia Lo­ka­li­ty ne­vyt­vá­ra žiad­nu zá­ru­ku vý­slov­ne uve­de­nú v pod­mien­kach.

Člá­nok V – Vy­hlá­se­nie pou­ží­va­te­ľa

1.       Pou­ží­va­teľ Lo­ka­li­ty súh­la­sí, že:

1.       ne­bu­de pou­ží­vať Lo­ka­li­tu na účel spô­so­bo­va­nia ško­dy ľu­bo­voľ­ným spô­so­bom

2.       ne­bu­de sa vy­dá­vať za inú oso­bu ale­bo spo­loč­nosť vrá­ta­ne, ale nie vý­hrad­ne za spo­lup­ra­cov­ní­ka Pre­vádz­ko­va­te­ľa

3.       ne­bu­de fal­šo­vať zá­hla­vie ale­bo inak ma­ni­pu­lo­vať s iden­ti­fi­ká­tor­mi, aby sa za­mas­ko­val pô­vod ma­te­riá­lu pre­ná­ša­né­ho pros­tred­níc­tvom Lo­ka­li­ty

Člá­nok VI – Hyper­texto­vé pre­po­je­nia na Lo­ka­li­tu

1.       V prí­pa­de, ak nie je do­hod­nu­té inak, Pre­vádz­ko­va­teľ ude­ľu­je svoj súh­las na vy­tvo­re­nie hyper­texto­vé­ho pre­po­je­nia na Lo­ka­li­tu z akej­koľ­vek inej webo­vej lo­ka­li­ty dos­tup­nej pros­tred­níc­tvom sie­te inter­net (ďa­lej len „Tre­tia lo­ka­li­ta“) za dodr­ža­nia nas­le­du­jú­cich pod­mie­nok:

1.       ob­sah Tre­tej lo­ka­li­ty je v sú­la­de so všeo­bec­ne zá­väz­ný­mi práv­ny­mi a etic­ký­mi nor­ma­mi plat­ný­mi v Slo­ven­skej re­pub­li­ke a neob­sa­hu­je ob­scén­ny, han­li­vý, uráž­li­vý, por­nog­ra­fic­ký ale­bo iným spô­so­bom nev­hod­ný ma­te­riál bez roz­die­lu ve­ko­vej sku­pi­ny

2.       in­for­má­cie uve­de­né na Tre­tej lo­ka­li­te nes­mú pre­zen­to­vať nep­rav­di­vé, prí­pad­ne za­vá­dza­jú­ce in­for­má­cie o Lo­ka­li­te a/ale­bo Pre­vádz­ko­va­te­ľo­vi

3.       for­ma umies­tne­nia hyper­texto­vé­ho od­ka­zu na Tre­tej lo­ka­li­te nes­mie vzbu­dzo­vať do­jem aké­ho­koľ­vek vzťa­hu me­dzi Tre­ťou lo­ka­li­tou a/ale­bo jej pre­vádz­ko­va­te­ľom a Lo­ka­li­tou a/ale­bo Pre­vádz­ko­va­te­ľom, a to vrá­ta­ne, ale nie vý­hrad­ne ob­chod­né­ho par­tner­stva, spon­zo­rin­gu ale­bo inej pod­po­ry

4.       sú­čas­ťou hyper­texto­vé­ho pre­po­je­nia umies­tne­né­ho na Tre­tej lo­ka­li­te nes­mú byť žiad­ne in­for­má­cie umies­tne­né na Lo­ka­li­te s vý­nim­kou náz­vu a prís­luš­nej ad­re­sy (URI) cie­ľo­vé­ho ob­jek­tu Lo­ka­li­ty

5.       žiad­ny ob­jekt Lo­ka­li­ty nes­mie byť hyper­texto­vým pre­po­je­ním umies­tne­ný do rá­mu akej­koľ­vek inej lo­ka­li­ty, a to vrá­ta­ne, ale nie vý­hrad­ne Tre­tej lo­ka­li­ty

6.       pre­vádz­ko­va­teľ Tre­tej lo­ka­li­ty umies­tne­ním hyper­texto­vé­ho pre­po­je­nia na Lo­ka­li­tu súh­la­sí, že na žia­dosť Pre­vádz­ko­va­te­ľa bez­od­klad­ne od­strá­ni aké­koľ­vek hyper­texto­vé pre­po­je­nie sme­ru­jú­ce na Lo­ka­li­tu, a to aj v prí­pa­de, že spĺňa pod­mien­ky de­fi­no­va­né tý­mi­to Pod­mien­ka­mi

Člá­nok VII – Hyper­texto­vé pre­po­je­nia umies­tne­né na Lo­ka­li­te

1.       Sú­čas­ťou Lo­ka­li­ty sú hyper­texto­vé pre­po­je­nia na iné webo­vé lo­ka­li­ty, dos­tup­né pros­tred­níc­tvom sie­te inter­net (ďa­lej len „Pre­po­je­né lo­ka­li­ty“). Pre­vádz­ko­va­teľ ne­ria­di Pre­po­je­né lo­ka­li­ty, a pre­to ne­zod­po­ve­dá za ob­sah na nich pub­li­ko­va­ný. Pos­kyt­nu­tie hyper­texto­vé­ho pre­po­je­nia na Pre­po­je­nú lo­ka­li­tu nez­na­me­ná, že Pre­vádz­ko­va­teľ schva­ľu­je ob­sah na nej pub­li­ko­va­ný a súh­la­sí s ním.

2.       Pre­vádz­ko­va­teľ pos­ky­tu­je hyper­texto­vé pre­po­je­nia ako po­môc­ku, pri­čom ve­rí, že ich pos­kyt­nu­tie je v sú­la­de so všeo­bec­ne zá­väz­ný­mi práv­ny­mi nor­ma­mi a zod­po­ve­dá oča­ká­va­niam pou­ží­va­te­ľov sie­te inter­net.

Člá­nok VIII – Po­čí­ta­čo­vé ví­ru­sy

1.       Pre­vádz­ko­va­teľ vy­hla­su­je, že vy­ko­ná­va všet­ky zvy­čaj­né opat­re­nia na za­brá­ne­nie umies­tne­nia po­čí­ta­čo­vých ví­ru­sov a iné­ho deš­truk­tív­ne­ho kó­du vrá­ta­ne, ale nie vý­hrad­ne trój­skych ko­ňov, čer­vov ale­bo iným spô­so­bom ne­bez­peč­né­ho prog­ra­mo­vé­ho kó­du na Lo­ka­li­tu.

Člá­nok IX – Oso­bit­né us­ta­no­ve­nia

1.       Pre­vádz­ko­va­teľ je op­ráv­ne­ný aj v rám­ci voľ­nej úva­hy bez pred­chá­dza­jú­ce­ho upo­zor­ne­nia od­strá­niť aký­koľ­vek ob­sah a pres­tať pos­ky­to­vať aké­koľ­vek služ­by, kto­ré sú pros­tred­níc­tvom Lo­ka­li­ty pos­ky­to­va­né.

2.       Pre­vádz­ko­va­teľ si vy­hra­dzu­je prá­vo ke­dy­koľ­vek mo­di­fi­ko­vať ale­bo pre­ru­šiť, či už na ur­či­tý na čas, ale­bo per­ma­nen­tne, pre­vádz­ku Lo­ka­li­ty, a to aj bez pre­doš­lé­ho upo­zor­ne­nia.

3.       Pre­vádz­ko­va­teľ žiad­nym spô­so­bom ne­zod­po­ve­dá Pou­ží­va­te­ľo­vi ale­bo tre­tej stra­ne za mo­di­fi­ká­ciu, po­zas­ta­ve­nie ale­bo pre­ru­še­nie pre­vádz­ky Lo­ka­li­ty.

4.       Pou­ží­va­teľ súh­la­sí s tým, že Pre­vádz­ko­va­teľ mu mô­že ukon­čiť či pre­ru­šiť mož­nosť pou­ží­va­nia Lo­ka­li­ty a od­strá­niť a zne­hod­no­tiť kaž­dý ma­te­riál, z aké­ho­koľ­vek dô­vo­du vrá­ta­ne prí­pa­du, ak sa Pre­vádz­ko­va­teľ dom­nie­va, že Pou­ží­va­teľ po­ru­šil ale­bo ne­pos­tu­po­val v sú­la­de so zá­ko­nom ale­bo tý­mi­to pod­mien­ka­mi.

5.       Pou­ží­va­teľ vý­slov­ne be­rie na ve­do­mie, že aké­koľ­vek ukon­če­nie prís­tu­pu k Lo­ka­li­te pod­ľa jed­not­li­vých us­ta­no­ve­ní tých­to pod­mie­nok mô­že byť us­ku­toč­ne­né bez pred­chá­dza­jú­ce­ho súh­la­su z je­ho stra­ny.

6.       Pou­ží­va­teľ s tý­mi­to op­ráv­ne­nia­mi pre­vádz­ko­va­te­ľa vop­red súh­la­sí.

Člá­nok X. – Plat­nosť a účin­nosť

1.       Tie­to Pod­mien­ky bo­li do­hod­nu­té na neur­či­tý čas.

2.       Pre­vádz­ko­va­teľ a Pou­ží­va­teľ mô­žu vzá­jom­ný zmluv­ný vzťah pod­ľa tých­to Pod­mie­nok ke­dy­koľ­vek a bez ob­me­dzenia ukon­čiť.

3.       Tie­to Pod­mien­ky v plat­nom zne­ní nah­rá­dza­jú všet­ky pred­chá­dza­jú­ce ús­tne aj pí­som­né do­ho­vo­ry a zmlu­vy me­dzi Pre­vádz­ko­va­te­ľom a Pou­ží­va­te­ľom tý­ka­jú­ce sa rov­na­ké­ho pred­me­tu pl­ne­nia.

4.       Pod­mien­ky sú pre Pou­ží­va­te­ľa a Pre­vádz­ko­va­te­ľa zá­väz­né od mo­men­tu pr­vé­ho prís­tu­pu Pou­ží­va­te­ľa na Lo­ka­li­tu bez oh­ľa­du na ich prí­pad­nú bu­dú­cu zme­nu zo stra­ny Pre­vádz­ko­va­te­ľa. Zme­ny a dopl­nky Pod­mie­nok sú pre Pou­ží­va­te­ľa účin­né od opä­tov­né­ho ini­cio­va­nia spo­je­nia so server­om Pre­vádz­ko­va­te­ľa.

5.       Ozna­my ur­če­né Pou­ží­va­te­ľo­vi bu­dú za­sie­la­né pros­tred­níc­tvom elek­tro­nic­kej poš­ty ale­bo bu­dú umies­tne­né na Lo­ka­li­te.

Člá­nok XI – Zá­ve­reč­né us­ta­no­ve­nia

1.       Tie­to Všeo­bec­né pod­mien­ky sa spra­vu­jú prá­vom Slo­ven­skej re­pub­li­ky. Otáz­ky, kto­ré všeo­bec­né pod­mien­ky ne­rie­šia, sa spra­vu­jú us­ta­no­ve­nia­mi autor­ské­ho zá­ko­na, Ob­čian­ske­ho zá­kon­ní­ka, Tres­tné­ho zá­ko­na, zá­ko­na o ochran­ných znám­kach, zá­ko­na o rek­la­me a os­tat­ný­mi všeo­bec­ne zá­väz­ný­mi práv­ny­mi pred­pis­mi.

2.       Ak sa niek­to­ré z us­ta­no­ve­ní tých­to Pod­mie­nok sta­ne cel­kom ale­bo sčas­ti neú­čin­ným, ne­má tá­to sku­toč­nosť vplyv na účin­nosť zvyš­ných us­ta­no­ve­ní.

 

 

V Bra­tis­la­ve, dňa 1. 6. 2016