Ako čítame skratku OTP

Aj minulý rok náš život ovplyvňovala pandémia. O jej prieniku do nášho jazyka sme v Quarku písali niekoľkokrát: v príspevku o slove koronavírus, o správnom pomenovaní ochrany pred infekciou rúško či o hovorovom názve mobilných odberových miest momka, vytvorenom z iniciálovej skratky MOM. V tomto príspevku si povieme o čítaní… pokračuj

Používanie prídavných mien susedský a susedný

Podnetom na náš príspevok bola veta zachytená v éteri Deje sa to aj v našich susedských krajinách. Pozastavili sme sa v nej nad slovným spojením v susedských krajinách. Rozhodli sme sa posvietiť si na jeho používanie v jazykovej praxi, a tak sme nazreli do textového korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra… pokračuj

Prečo nie je dozadu ako dozadu

Pár týždňov dozadu sa v Bratislave odštartovala výstavba jedného z najdrahších projektov na Slovensku. Niečo sa vám na tejto vete nepozdáva? Máte pravdu. V citovanej vete sa nevhodne použila v časovom význame príslovka dozadu. Nevhodne preto, že príslovkou dozadu sa v slovenčine vyjadruje miestny význam. Tak sa charakterizuje… pokračuj

Určenie rodu iniciálových skratiek

V minulom čísle sme sa venovali iniciálovým skratkám, ich výslovnosti a skloňovaniu. V tomto príspevku sa pozrieme bližšie na ich rod. S rodom súvisí výber prídavných mien, príčastí i časovanie slovies v minulom čase, s ktorými sa skratky spájajú. Kľúčom na určovanie rodu iniciálových skratiek býva nadradené slovo zloženého názvu, z ktorého je… pokračuj

Používanie iniciálových skratiek

Skratky sú prostriedkom na zhutnenie textu. Najčastejšie bývajú zostavené zo začiatočných písmen viacslovných pomenovaní (akciová spoločnosť – a. s., hrubý domáci produkt – HDP, North Atlantic Treaty Organization – NATO), ale môžu vzniknúť aj zo skupín písmen alebo slabík (Tatranský národný park – TANAP), prípadne… pokračuj

Kontaminácia alebo neželané kríženie väzieb v slovenčine

O nevhodnom spájaní predložiek s rozličnou väzbou sa v časopise Quark už písalo (M. Považaj: Používanie viacerých predložiek vedľa seba, Quark 1/2017). Pripomeňme si, že v príspevku sa spomínali spojenia typu fotografie vytvorené pred, počas a po pretekoch, v ktorých sa nevhodne dostáva k sebe viacero predložiek s rozličnou väzbou (predložka pred sa spája s inštrumentálom – pred pretekmi, predložka počas s genitívom – počas pretekov a predložka po má väzbu s lokálom – po pretekoch), pričom sa spájajú s podstatným menom iba v jednom tvare (pretekoch).… pokračuj

Skloňovanie slov so zakončením na -us

Medzi slovami cudzieho pôvodu si v našom jazyku našli miesto početné slová zakončené na -us. Ich domovom sú latinčina a gréčtina. Stretáme sa s nimi v rozličných komunikačných sférach, mnohé sa používajú ako termíny v rozmanitých oblastiach. Stačí spomenúť slovo rádius, ktorým sa v geometrii… pokračuj

Ako čítame a skloňujeme desatinné čísla

Číslovky nám neraz zamotajú hlavu. Niekedy máme problémy s ich pravopisom, napr.  zamieňame si základné číslovky s radovými (výber z ôsmich jedál – oslava ôsmych narodenín), ale azda najviac problémov nám spôsobujú desatinné či zlomkové čísla. Pokúsime sa vniesť do tejto problematiky viac svetla z hľadiska ich čítania a… pokračuj

Používanie slova epický

Podobne ako odievanie, aj jazyk istým spôsobom podlieha móde. Akoby z ničoho nič sa niektoré slovo, prípadne slovné spojenie či fráza, dostane na výslnie a väčšina ľudí, najmä mladých, sa usiluje zaradiť ho do svojej aktívnej slovnej zásoby. Spravidla tým chcú naznačiť, že sú IN,… pokračuj

Čo sme robili, kým sme nevenčili

Aj vy svojho psa venčíte? Možno neviete, že v skutočnosti (aspoň slovne) ho ozdobujete vencom. Takýto význam má totiž sloveso venčiť v slovenčine. Vzniklo zo slova veniec a používa sa napríklad v spojeniach starovekí kňazi sa venčili tisom a vavrínom, staré podobizne venčia zelené brečtany.… pokračuj