Štatút súťaže v časopise Quark

I. Preambula

Štatút súťaže konanej pravidelne v každom čísle časopisu Quark (ďalej len „súťaž“) je záväzným dokumentom, ktorý upravuje proces konania a pravidlá súťaže.

II. Vyhlasovateľ súťaže

Vyhlasovateľ/ organizátor súťaže: Centrum vedecko-technických informácií SR, sekcia Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti

Sídlo: Lamačská cesta 8/A, 811 04  Bratislava

URL: www.cvtisr.sk, www.ncpvat.sk, www.quark.sk

III. Cieľ súťaže

Hlavným cieľom súťaže je zvýšiť záujem širokej verejnosti o vedu a techniku.

IV. Čas a miesto konania súťaže

Súťaž sa uskutočňuje v konkrétnom časovo ohraničenom období (1 mesiac), ktoré je uvedené v príslušnom tlačenom čísle časopisu a na webovej stránke časopisu Quark v kategórii „Súťaž“ na adrese http://www.quark.sk/category/sutaz/.

Všetky informácie o súťaži sa zverejňujú v konkrétnom čísle časopisu v deň jeho vydania a rovnako na webovej stránke v kategórii „Súťaž“.

V. Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba bez ohľadu na vek, ktorá splní podmienky stanovené štatútom súťaže. Účastníkmi súťaže môžu byť aj osoby mladšie ako osemnásť rokov, ktoré však pri právnych úkonoch vyplývajúcich z účasti na súťaži (napr. prevzatie výhry, súhlas so spracovaním osobných údajov atď.) musia byť zastúpené svojím zákonným zástupcom.

VI. Princíp súťaže a spôsob získania výhier

Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže poslaním správnej odpovede na súťažnú otázku, ktorej znenie nájde v príslušnom čísle, na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

V každej súťaži sa udeľuje nefinančná výhra, ktorá je uvedená v súťažnom príspevku. Vyžrebovaní výhercovia budú vždy uverejnení spôsobom, ktorý neumožňuje ich identifikáciu (vo formáte napríklad Ján M. z Prešova) mesiac po skončení súťaže v časopise Quark a na webovej stránke v kategórii „Súťaž“.

VII. Odovzdanie výhier

Výhercovia budú kontaktovaní prostredníctvom e-mailovej adresy alebo korešpondenčnej adresy, ktorou sa do súťaže zapojili a následne im bude poslaná výhra najneskôr do 30 dní od vyhlásenia výsledkov.

Predmet výhry je vždy uverejnený v popise konkrétnej súťaže v časopise Quark a na jeho webovej stránke v kategórii „Súťaž“.

Organizátor si vyhradzuje právo výberu spôsobu doručenia výhier.

VIII. Zodpovednosť organizátora súťaže

Na výhru nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať. Výherca môže postúpiť výhru na inú osobu iba so súhlasom organizátora. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom alebo výhercom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek a zariadení ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám alebo za pomoci sprostredkovateľa.

Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier.

IX. Všeobecné ustanovenia

Za účelom organizovania súťaže (ktoré zahŕňa identifikáciu súťažiaceho, vyhodnocovanie výhercov súťaže, odovzdanie a doručenie výhier ako aj komunikáciu s výhercom), bude organizátor spracúvať osobné údaje súťažiacich (výhercov) v rozsahu meno, priezvisko, korešpondenčná adresa alebo e-mailová adresa, a v prípade, že pôjde o osobu mladšiu ako 18 rokov, aj osobné údaje zákonného zástupcu v rozsahu meno, priezvisko, korešpondenčná adresa alebo e-mailová adresa.

Do súťaže sa môže zapojiť len osoba, ktorá súhlasí so spracúvaním jeho osobných údajov na účel organizovania súťaže. Súhlas je dobrovoľný. V prípade, ak sa súťažiaci prihlási do súťaže tým, že sa pošle správnu odpoveď na súťažnú otázku, prejavuje tým svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. V prípade, ak ide o súťažiaceho mladšieho ako 18 rokov, je potrebné pripojiť k odpovedi aj súhlas zákonného zástupcu s účasťou súťažiaceho v súťaži a spracúvaním osobných údajov súťažiaceho na tento účel a potvrdenie o tom, že sa oboznámil s informáciou o spracúvaní osobných údajov.

Informácia o spracúvaní osobných údajov účastníkov súťaže tvorí prílohu č. 1 štatútu. Prihlásením sa do súťaže súťažiaci potvrdzuje, že sa s touto informáciou oboznámil.

Súťažiaci, ktorý poskytol svoje osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé.

V prípade odvolania súhlasu pred odovzdaním výhry súťažiacemu výhra prepadá organizátorovi, ak organizátor nerozhodne inak.

Súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže svojou účasťou v súťaži, pričom tiež súhlasí a zaväzuje sa, že ich bude v plnej miere dodržiavať.

Príloha č. 1 k Štatútu súťaže Quark

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre súťažiacich

v súlade s čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“)

  1. Prevádzkovateľ: Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, Lamačská cesta 7315/8A, 811 04 Bratislava, kontaktné údaje: tel. č. (sekretariát riaditeľa) 02/69 253 102, e- mail: sekretariat@cvtisr.sk
  2. Kontakt na zodpovednú osobu: gdpr@cvtisr.sk
  3. Účel spracúvania: organizovanie súťaže
  4. Právny základ: súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR); v prípade maloletého udeľuje súhlas zákonný zástupca
  5. Doba uchovávania osobných údajov: do skončenia súťaže a v prípade výhercu, do odovzdania výhry. Zároveň upozorňujeme, že dokumentáciu k súťaži budeme v rámci plnenia našich registratúrnych povinností uchovávať po dobu 5 rokov.
  6. Príjemcovia osobných údajov: externý distribútor výhier
  7. Poskytovanie osobných údajov na uvedené účely nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Súhlas je dobrovoľný a dotknutá osoba nie je povinná ho udeliť.
  8. Prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.
  9. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
  10. Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolenie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Súhlas možno odvolať písomne na adrese organizátora alebo formou súkromnej správy na Facebooku.
  11. Dotknuté osoby majú nasledovné ďalšie práva:
  • právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na poskytnutie potvrdenia o tom, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom a informácie v rozsahu podľa článku 15 GDPR.

  • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné. Prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu príp. doplnenie osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.

  • právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR:

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to za podmienok stanovených v čl. 17 GDPR (čl. 17 písm. b) – ak odvolá svoj súhlas a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie). Toto právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR.

  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR.
  1. Dotknuté osoby majú právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3214, www.dataprotection.gov.sk.

 

Štatút vo formáte .pdf si môžete stiahnuť ➝ tu.