Nástroj na zvýšenie gramotnosti – 3D tlač

Bratislavský FabLab predviedol v septembri vo Vranove nad Topľou žiakom z rôznych typov škôl tvorbu 3D modelov pre 3D tlač so zámerom pritiahnuť rôzne vekové skupiny k digitálnej tvorbe a k vlastnému kreatívnemu vyjadreniu.

Seminár Komunitná knižnica usporiadala vo Vranove nad Topľou Slovenská asociácia knižníc. Predstavenie 3D tlače na tejto akcii slúžilo ako prostriedok na pritiahnutie rôznych vekových skupín k digitálnej tvorbe. Či už ide o tvorbu pohyblivých výtvorov vybraných v open-source knižnici z už hotových 3D modelov alebo o jednoduché návrhy kľúčenky, prívesku, vizitky či záložky do knižky. Odvážnejší si môžu navrhnúť a vytlačiť napríklad časti pre svoj dron, vizualizáciu svojej školskej práce, nový návrh modelu tela robota hrajúceho futbal alebo funkčný model motora.Využiť možno aj skenovanie blízkych osôb – a ich tváre, prípadne si vytlačiť celé postavy.

Učenie sa cez zážitky

Záujemcom o 3D tlač sú k dispozícii open-source softvéry voľne stiahnuteľné z internetu, pomocou ktorých je možné si nakresliť alebo naskenovať mobilom predmet svojho záujmu alebo zhmotniť 3D tlačou svoje predstavy,prípadne využiť knižnicu voľne stiahnuteľných modelov na internete – napríklad https://www.thingiverse.com/.Podujatie vo Vranove nad Topľou potvrdilo, že miléniová generácia dáva prednosť učeniu prostredníctvom zážitkov. 3D tlač môže byť prostriedkom,ako mladých priviesť k tomu, aby sa venovali aj veciam, ktoré ich na prvý pohľad veľmi nebavia – informatika, čítanie, elektrotechnika. Vytlačením predmetov si zhmotnia výsledok svojho snaženia.

Súčasť priemyselnej revolúcie

Využívanie 3D tlače v rámci tzv. komunitnej knižnice,možno považovať za súčasť štvrtej priemyselnej revolúcie (Industry 4.0),ktorú charakterizuje prechod od izolovaných procesov ku globálnym procesom.

Na Slovensku máme možnosti na vytváranie komunitného kreatívneho prostredia v rámci knižníc a 3D tlač je jednou z možností zvýšiť záujem o knižnice.

Fyzický a digitálny svet sa prepája nielen v jednej sieťovej ekonomike. V tejto prebiehajúcej revolúcii je výhodou mať vedomosti o moderných softvérových a technologických nástrojoch, ktoré čoraz viac prenikajú na všetky stupne profesijnej hierarchie.

Spoločný záujem – synergický efekt 

3D tlač kvadrikoptéry
3D tlač kvadrikoptéry

Komunita alebo spoločenstvo je skupina ľudí v určitom prostredí, ktorí majú spoločné záujmy a bez ohľadu na rozdielnosti sú schopní navzájom sa učiť, vymieňať si vedomosti a dosiahnuť synergický efekt. Potenciál komunity nie je súčtom potenciálov jednotlivcov. Nevedomosť jedných je nahradená poznatkami a kreativitou iných, čím motivujú druhých k zvýšeniu svojich vedomostí a zručností a vytvára sa tak nová kvalita. Člen komunity si vytvára neformálny pozitívny vzťah k novým vedomostiam. Pozorovaním práce iných, praktickými otázkami, na ktoré odpovedajú skúsenejší, návštevník postupne pochopí aj zložitejšie veci.

Z doterajšej praxe vo FabLabe možno konštatovať,že žiaci dokážu zmeniť aj vzťah k predmetom. Výhodou je, že v prostredí komunity (knižnice, FabLabu) môže dieťa spoznávať nové zručnosti, technológie spolu s rodičom, prípadne starým rodičom.Komunita poskytuje motiváciu vydržať aj pomoc na dosiahnutie cieľa,vytvára podmienky, aby každý mal šancu uspieť.Prostredníctvom internetu si knižnice, FabLab Bratislava, ako aj školské výpočtové strediská navzájom môžu poskytnúť vedomostnú podporu.

Pilotným projektom takejto spolupráce je knižnica v Devínskej Novej Vsi, ktorá zakúpila 3D tlačiareň a s podporou CVTI SR začína vytvárať novú komunitu svojich návštevníkov.

FabLab ako oddelenie Centra vedecko-technických informácií SR je zapojené do implementácie projektu nadnárodnej spolupráce FabLab Net, ktorý sa realizuje prostredníctvom programu Interreg CENTRAL EUROPE spolufinancovaného Európskym fondom pre regionálny rozvoj ERDF. Projekt sa zameriava na inovačný potenciál FabLabov v strednej Európe a podporu inovačných ekosystémov.

Ing. Jozef Vaško

Ing. Eva Kalužáková

CVTI SR

Foto Jozef Vaško