ETH-BIB-Stodola,_Aurel_(1859-1942)-Portrait-Portr_06950 Konstruktionsbüro Praha 1890 ETH

Komentáre