ResInfra@DR Know-how exchange forum

Pozývame Vás na podujatie zamerané na vzájomné aktivity výskumných infraštruktúr v dunajskom makroregióne. 

Poslaním projektu ResInfra@DR je zlepšiť rámcové podmienky pre výskumné infraštruktúry a inovácie v dunajskom makroregióne. Jedným z kľúčových cieľov projektu je prispieť k efektívnemu zakladaniu nových výskumných infraštruktúr a k modernizácii existujúcich prostredníctvom posilnenia budovania kapacít v oblasti politík a riadenia výskumných infraštruktúr.

Projekt ResInfra@DR ponúkol v uplynulom roku podporu zainteresovaným výskumným infraštruktúram, a to v oblasti efektívneho riadenia počas ich pravidelnej prevádzky alebo počas prípravnej fázy ich vybudovania. Na podujatí budú verejne prezentované závery zo zrealizovaných pilotných iniciatív. Diskusné fórum ResInfra@DR je vynikajúcim miestom pre zainteresované strany (najmä zainteresované výskumné subjekty a infraštruktúry), aby reflektovali súčasné výzvy a iniciatívy prijatím navrhovaných odporúčaní. Od podujatia sa taktiež očakáva iniciovanie potenciálu podobných akcií vzájomnej podpory pre výskumné infraštruktúry a ich zahrnutie do pripravovaného spoločného akčného plánu v dunajskom makroregióne. Na podujatí budú zastúpené jednak už existujúce infraštruktúry ako aj tie, ktoré sú ešte len vo fáze plánovania.

Podujatie je určené predovšetkým expertom pôsobiacim v oblasti výskumných infraštruktúr a zástupcom médií.

V prípade záujmu o účasť na podujatí sa prosím zaregistrujte na nižšie uvedenom linku:

PROGRAM REGISTRÁCIA

Kontakt: Anna Krivjanská, Centrum vedecko-technických informácií SR, anna.krivjanska@cvtisr.sk

Viac informácií o projekte sa môžete dozvedieť na jeho webovej stránke: http://www.interreg-danube.eu/resinfra-dr 
Informácie o Dunajskom nadnárodnom programe nájdete tu: http://www.interreg-danube.eu/about-dtp/programme-presentation

Komentáre