Rudné minerály Malej Magury

Mnoho rokov sa venujem minerálom a horninám a so svojimi výskumami sa zapájam do Biologickej olympiády. S výskumom, ktorý predstavujem v tomto článku, som v roku 2018 súťažil v celoslovenskom kole, v kategórii B.

Vzorky minerálov pripravené na skúmanie v laboratóriu

Moja práca sa venuje hľadaniu výskytov niektorých ekonomicky významných prvkov nachádzajúcich sa vo vybraných skúmaných mineráloch. Ide o volfrám, ktorého hlavnou rudou je scheelit, zlato, samo osebe ekonomicky významný prvok, a zirkón, obsahujúci zirkónium a 1 až 5 % prímesi hafnia. Tiež som chcel zistiť, či je minerálna asociácia zlato – scheelit – rumelka miestna, alebo naozaj vytvorená genézou, pretože Böhmer a Hvožďara, ktorí pred skoro 40 rokmi skúmali minerálne zloženie šlichov na tomto území, túto asociáciu spomenuli.

Ryžovanie zlata

Lokality na odber vzoriek som vyberal po- dľa horninového zloženia povodí potokov, ktoré som zistil na geologickej mape na stránkach ŠGÚDŠ. Po príchode do lokality odberu vzorky som podľa prúdenia vody v ko- ryte a jeho tvaru (zákruty, hĺbka a podobne) určil miesto, na ktorom by sa vybrané ťažké minerály mali kumulovať. Na takomto mieste som odobral vzorku šlichu pomocou záhradníckej lopatky, sita a ryžovacej panvice. Šlich tvoria tzv. ťažké minerály, teda minerály s hustotou väčšou ako 3 g/cm3. Tieto minerály sa v horninách nachádzajú ako akcesorické minerály a často sú rudou niektorého ekonomicky významného prvku. Odber prebiehal tak, že som do sita nabral lopatkou usadeniny z riečneho dna a tie som preosial do panvice, čím som ich zbavil veľkých kameňov nevhodných na ďalší postup. Takto získaný materiál (v každej lokalite približne 40 – 45 kg) som potom preryžoval v panvici, a tak som získal vzorku šlichu. Kým bol šlich ešte mokrý, spočítal som zrná zlata (ak nejaké obsahoval). Pretože keď je šlich mokrý, javí sa matne čierny a zrná zlata sa dajú ľahšie rozoznať ako v suchom šlichu, ktorý má skôr pieskovú farbu.

Vzorka zlata pod mikroskopom

Práca v laboratóriu

Po príchode do školského laboratória som vzorky odvážil a pomocou magnetky som oddelil feromagnetickú frakciu, ktorú tvoril magnetit. Potom som z každej vzorky odobral pol gramu a pomocou neodýmového magnetu som oddelil paramagnetickú frakciu od diamagnetickej, teda nemagnetickej frakcie. V školskom laboratóriu som spočítaval zrná zirkónu a rumelky. Zrná scheelitu som spočítal na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Získané údaje som prepočítal na celý šlich, čiže na približne 40 – 45 kg jemného sedimentu.

Výsledky výskumu

Tieto údaje som konfrontoval s literatúrou a geologickou mapou. Zistil som vysoký výskyt rumelky vo vzorke z Chvojnice, v povodí ktorej sa nachádzajú veľké plochy premenených hornín. V literatúre som sa dočítal, že rumelka pri zahrievaní horniny migruje do okolitých hornín, a teda premenené horniny, ktoré sa tu vyskytujú, nemôžu byť jej zdrojovými horninami. Všimol som si aj pokles početnosti zŕn zirkónu vo vzorkách potokov, v ktorých povodí prevažujú plochy premenených hornín. Keďže zirkón je veľmi odolný minerál a dokáže prežiť aj niekoľko horninových cyklov, premena horniny nemôže byť dôvodom jeho zníženej početnosti. Možným dôvodom tohto javu na tomto území je to, že už hornina, ktorá bola neskôr premenená, obsahovala málo zirkónu. Najviac scheelitu som objavil v okolí obce Kanianka, čo sa zhoduje s údajmi z Atlasu ťažkých minerálov na stránkach Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra. V literatúre som zistil, že scheelit vzniká, keď sa kyslá magma dostane do kontaktu s horninami bohatými na vápnik a zrná scheelitu sa najväčšmi vyskytujú v pegmatitoch. V okolí Kanianky sa nachádza rozhranie výskytu medzi pegmatitickými horninami (ich tavenina bola zdrojom volfrámu) a premenenými horninami (tie boli zrejme zdrojom vápnika). Zistil som, že zlato sa vyskytlo v potokoch, ktorých povodie sa stretáva v centrálnej časti pohoria okolo vrchu Magura. Tu sa nachádzajú významné plochy granitov. Autori Böhmer a Hvožďara spomínajú primárne žilné výskyty kremenných zlatonosných žíl. Z rozdielnych podmienok pre vznik zlata, scheelitu a rumelky som usúdil, že táto minerálna asociácia je len miestna.

Text a foto Martin Franek

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 07/2018.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Komentáre