Slovenskí vedci a vedkyne si prevzali ocenenia za prácu a výsledky v oblasti vedy a techniky

Oceniť prácu vedecko-výskumných pracovníkov za ich prínos v oblasti vedy, techniky a inovácií bolo cieľom slávnostného večera pri príležitosti vyhlásenia výsledkov Ceny za vedu a techniku. Podujatie sa uskutočnilo 8. novembra 2018 v Incheba Expo Bratislava a bolo vyvrcholením celoslovenského Týždňa vedy a techniky 2018.

Udeľovanie ocenení vedcom a výskumníkom za ich výsledky v oblasti vedy a techniky je už tradičnou a neoddeliteľnou súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorého hlavným organizátorom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a jeho Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v  spoločnosti.

Hlavným odkazom podujatia je uznanie a ocenenie práce slovenských vedcov a vedkýň za ich osobitý význam pre rozvoj spoločnosti. Na slávnostnom galavečere Ceny za vedu a techniku odovzdávala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. „Považujem za veľmi dôležité, aby sme aj takýmto spôsobom ocenili vynikajúcich vedcov, ktorí šíria dobré meno Slovenska v zahraničí. Vďaka tomuto prestížnemu oceneniu sa môžu tieto významné osobnosti dostať aj do širšieho povedomia našej spoločnosti. Svojou prácou a výsledkami si to rozhodne zaslúžia,“ uviedla ministerka. Na galavečere sa zúčastnili aj významní reprezentanti štátneho sektora, sektora vysokých škôl, predstavitelia súkromného sektora pôsobiacich vo výskume a vývoji, predstavitelia klubov, zväzov a združení.

Cenu za vedu a techniku si v jednotlivých kategóriách prevzali:

Osobnosť vedy a techniky  

Ing. Igor Lacík, DrSc., Ústav polymérov SAV
Za dosiahnuté výsledky a vytvorenie významnej medzinárodnej spolupráce v téme liečby cukrovky transplantáciou enkapsulovaných pankreatických ostrovčekov

Prof. MUDR. Milan Kokavec, PhD. MPH, Národný ústav detských chorôb
Za mimoriadny odborný a pedagogický vedecko-výskumný prínos v oblasti ortopédie

Prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Za vynikajúce výsledky vo vývoji metód numerického modelovania seizmického pohybu a ich aplikáciu vo výskume lokálnych efektov zemetrasení

Ing. Juraj Gigac, PhD., Výskumný ústav papiera a celulózy a. s.
Za zvyšovanie technologickej a ekologickej úrovne výroby papiera a lepenky so zameraním na zlepšenie kvality baliacich, grafických a špeciálnych papierov, vyššie využitie recyklovaných vlákien, zníženie spotreby chemikálií a vody

MUDr. Adriana Šimková, PhD., dr. med. PV, s.r.o
Za prínos k odhaľovaniu asymptomatických pacientov vo vyššom riziku kardiovaskulárnych ochorení s cieľom zabrániť ich komplikáciám

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc. – in memoriam, II. Chirugická klinika SZU FNsP
Za prínos pre rozvoj laparoskopie na Slovensku, rozvoj hepatopankreatobiliárnej chirurgie a vznik gastroenterochirurgickej katedry SZU

Doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc., Chemický ústav SAV
Za originálne výsledky výskumu metabolizmu fungálnych a rastlinných polysacharaidov a biologickej ochrany rastlín a ich využitie v praxi

Dr. h. c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc., Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach
Za celoživotné zásluhy o rozvoj strojárstva, experimentálnej  mechaniky a mechatroniky

Ing. Peter Michlík, CSc., Výskumný ústav chemických vlákien, a. s.
Významný prínos rozvoja výskumu chemických, hlavne polypropylénových vlákien  s využitím progresívnych modifikácií polymérnych systémov vrátane aditivácie nanomateriálmi a ich výrobné uplatnenie v Slovenskej republike a zahraničí.

Doc. MVDr. Dáša Čížková, DrSc., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Za zásluhy v oblasti regeneračnej medicíny a v oblasti neurovied

Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

MUDr. Michal Chovanec, PhD., Národný onkologický ústav
Za prínos v optimalizácii liečby v klinickom a translačnom výskume u testikulárnych nádorov na Slovensku

Doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD., Lekárska fakulta Univerzity P.J. Šafárika  a Univerzitná nemocnica
Za výskum v oblasti nemotorických a prodromálnych prejavov Parkinsonovej choroby

Ing. Jaroslav Ilončiak, EVPÚ, a. s.
Za prínos vo výskume a vývoji statických výkonových meničov pomocných pohonov trakčných vozidiel

Doc. Ing. Lucia Knapčíková, PhD., Ing. Paed. IGIP, Technická univerzita v Košiciach
Za prínos pre rozvoj vedy a techniky na Fakulte výrobných technológií a za projektovú činnosť

Popularizátor vedy

Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET
Za rozvoj popularizácie vedy a techniky medzi žiakmi základných a stredných škôl na Slovensku

Doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., Žilinská univerzita v Žiline
Za popularizáciu vedy a techniky medzi mladými ľuďmi a mimoriadne výsledky vo svojej vedecko-výskumnej práci

Ing. Igor Chovan, Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Za dlhoročnú popularizáciu priemyselného výskumu a vývoja a presadzovanie nástrojov inovačného rozvoja v podmienkach Slovenskej republiky

Doc. Ing. Alica Mašlejová, CSc., Metalografia a analýzy porúch, Výskum a vývoj UssE
Za dlhoročnú spoluprácu a odbornú podporu študentov vysokých škôl v oblasti hutníctva kovov a popularizácie duálneho vzdelávania.

Vedecko-technický tím roka

Tím Ing. Jána Tkáča, DrSc., Chemický ústav SAV
Za vedecko-výskumnú, publikačnú, podnikateľskú a popularizačnú činosť v oblasti technológií nanoštruktúrovaných (bio)senzorov a medicínskej diagnostiky

Tím doc. Ing. Tomáša Brestoviča, PhD., Technická univerzita v Košiciach
Za implementáciu vodíkových technológii v oblasti energetiky a automobilového priemyslu

Tím Ing. Karola Sidora, EVPÚ, a. s.
Za výskum, vývoj a realizáciu statického výkonového meniča pre elektrifikáciu vozňov nákladného vlaku

Tím RNDr. Daniely Gašperíkovej, DrSc., Chemický ústav SAV
Za identifikáciu nových genetických príčin vybraných metabolických ochorení metódou sekvenovania novej generácie

V rámci podujatia taktiež udelilo Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied Cenu SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu, Zväz slovenských vedecko-technických spoločností odovzdal cenu Propagátor vedy a techniky a z rúk predsedu  Slovenských elektrární si laureáti prevzali  Cenu Aurela Stodolu.

Mená všetkých ocenených a ich laudatia nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk v ľavom menu v sekcii Podujatia organizátorov – Cena za vedu a techniku.


Generálnym partnerom podujatia je Huawei, hlavným partnerom sú  Slovenské elektrárne. Partnermi sú Epson a Grow with Google, podujatie mediálne podporili portál VEDANADOSAH.sk, časopisy Quark a  PC Revue.

Komentáre