Študentská osobnosť Slovenska

Pätnásty ročník súťaže Študentská osobnosť Slovenska spoznal svojich laureátov za akademický rok 2018/2019. Podujatie sa organizuje pod záštitou prezidentky Zuzany Čaputovej a pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej akadémie vied. Porota pre posudzovanie nominácií bola zložená výlučne z odborníkov menovaných garantmi projektu. Cenu si laureáti v 12 kategóriach prevzali v Pálfyho paláci, v stredu 17. decembra 2019.

Odborná porota tento rok vyberala úspešných študentov a mladých vedcov z 86 nominácií v dvanástich kategóriách. Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž študentov 1, 2 a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Hlavným organizátorom projektu je Junior Chamber International – Slovakia.

Junior Chamber International – Slovakia je partnerskou organizáciou Junior Chamber International – jednej z najväčších organizácií na svete združujúcich mladých lídrov v jednotlivých krajinách. Svetová organizácia má 200 000 členov v 115 krajinách sveta. JCI – Slovensko organizuje rôzne aktivity na podporu talentovaných študentov na VŠ v SR ako aj mladých podnikateľov na Slovensku.

Absolútnou víťazkou a teda TOP Študentskou osobnosťou Slovenska akademického roku 2018/2019 sa stala Mgr. Erika Chocholová, Chemický ústav SAV v Bratislave.

Erika Chocholová získala magisterský titul v študijnom programe biochémia v roku 2015 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, kde za svoju diplomovú prácu s názvom Biochemická charakterizácia mykobakteriálnej epoxidhydrolázy EphD získala Cenu rektora UK. V súčasnosti je študentkou doktorandského štúdia v odbore biotechnológie na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Erika pracuje na Oddelení Glykobiotechnológie na Chemickom ústave SAV, ktorý má dlhodobú tradíciu v syntéze, charakterizácii a analýze glykánov. V time Ing. Jána Tkáča, DrSc. a pod vedením školiteľa Ing. Tomáša Bertóka, PhD. bola v rokoch 2015 až 2017 spoluriešiteľkou ERC Starting Grantu.(zatial jediný na Slovensku). Jej súčasná práca je zameraná na vývoj a prípravu biosenzorov a využívanie nanotechnológií na úpravu povrchov pre medicínske účely, primárne diagnostiku a glykoprofiláciu vybraných markerov z ľudských sér (napr. protilátky či onkomarkery). Pohybuje sa v oblasti prípravy citlivých zariadení a diagnostických kitov, ktoré poskytnú možnosť priamej glykoprofilácie biomarkerov, a to s využitím povrchov upravených nanomateriálmi. Tieto aktivity pomáha rozvíjať aj komerčne prostredníctvom startup-u, ktorý na oddelení vznikol koncom roka 2017, a ktorého IP a know-how je založené na dlhoročnej vedeckej práci, ku ktorej Erika významne prispela počas riešenia svojej dizertačnej práce. Dôležitým aspektom jej výstupov sú aj interdisciplinárne spolupráce s odborníkmi z rôznych oblastí, ako napr. doc. MUDr. Vladimírom Bellom, PhD. z Onkologického ústavu sv. Alžbety (mamografia), Mgr. Petrom Kasákom, PhD. z Centra pre pokročilé materiály z Katarskej univerzity v Dohe, Ing. Danielom Haškom, PhD. z Medzinárodného laserového centra a ďalšími odborníkmi z rôznych vedeckých ústavov SAV. Je spoluautorkou 8 CC článkov a je tiež členkou Špičkového vedeckého tímu SAV, za čo si prevzala ocenenie od predsedu SAV P. Šajgalíka (2019).

Cena JCI – Slovensko za najväčší potenciálny prínos pre spoločnosť – Mgr. Katarína Bérešová, Ústav experimentálnej onkológie – Biomedicínske centrum SAV v Bratislave

Cena BMW Group Slovakia za trvalú udržateľnosť  Ing. Matthias Marcel Jean Arnould, Stavebná fakulta STU v Bratislave

Cena spoločnosti ABB (priemysel 4.0) – Ing. Patrik Kósa, Technická fakulta SPU v Nitre

Víťazi (laureáti) vo všetkých 12 kategóriách: 

1. Elektrotechnika, priemyselné technológie: Ing. Ivan Labaj, Fakulta priemyselných technológií, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

2. Hutníctvo, strojárstvo, energetika: Ing. Patrik Kósa, Technická fakulta SPU v Nitre

3. Informatika a matematicko-fyzikálne vedy: Ing. Irena Jadlovská, Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach

4. Lekárske vedy, farmácia: Mgr. Jana Plavá, Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV v Bratislave

5. Prírodné vedy, chémia: Mgr. Erika Chocholová, Chemický ústav SAV v Bratislave

6. Stavebníctvo, architektúra: Ing. Matthias Marcel Jean Arnould, Stavebná fakulta STU v Bratislave

7. Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo: Ing. Dana Rajnincová, PhD., Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

8. Filozofia, politológia, sociológia, pedagogika: Mgr. Jozef Michal Mintál, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

9. Právo: JUDr.Jakub Neumann, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

10. Kultúra, umenie: Mgr. Art. Zuzana Pustaiová, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

11. Ekonómia: Ing. Peter Šedík, PhD., Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

12. Šport: Bc. Karin Freyová, Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave

Komentáre