1902-02-02

sa narodil Ing., Dr. techn. Jaroslav Malkovský, český metalurg. Od roku 1954 pôsobil v Košiciach ako profesor, vedúci Katedry kovohutníctva a zlievarenstva neželezných kovov, neskôr dekan Hutníckej fakulty VŠT v Košiciach (založil odbor farebná metalurgia), autor vysokoškolských učebníc. Zomrel v roku 1980.

Komentáre