1822-02-16

sa narodil Francis Galton, britský psychológ, antropológ a eugenik; zaoberal sa štúdiom dedičnosti psychických vlastností človeka, v matematike rozpracoval metódy štatistického spracovania výsledkov pozorovaní, zaviedol koeficient korelácie. Zomrel v roku 1911.

Komentáre