1827-04-02

sa v Beckove narodil Dionýz Štúr, geológ, fytopaleontológ a botanik svetového mena, riaditeľ Ríšskeho geologického ústavu vo Viedni. Jeho rozsiahly geologický výskum sa stal pilierom prvej prehľadnej geologickej mapy bývalej monarchie Rakúsko-Uhorsko. Napísal približne 300 vedeckých prác, z toho 49 dotýkajúcich sa nášho územia. Jeho meno nesie Štátny geologický ústav v Bratislave. Zomrel v roku 1893.
Komentáre