VEGA má nových členov

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), Peter Plavčan slávnostne vymenoval nových členov Vedeckej grantovej agentúry VEGA. Tí budú nadchádzajúce štyri roky pôsobiť v 13 odborných komisiách a hodnotiť projekty základného výskumu prijaté z pracovísk vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied.

„Ide o mimoriadne dôležitý program, ktorý významným spôsobom prispieva k zvyšovaniu kvality vedy a vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, a to prostredníctvom súťaže o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na vedu“, povedal minister školstva, ktorý podporu vedy a výskumu považuje za svoju prioritu.

V rámci rozšíreného predsedníctva, ktoré vybrali hlasovaním zástupcovia všetkých 13 komisií, sa predsedom VEGA stal prof., PhDr. František Gahér, CSc. (oblasť spoločenských vied) a podpredsedom Ing. Peter Múčka, CSc (oblasť technických vied). K ďalším 4 členom, ktorí pokryjú ostatné odbory patria prof. Ing. Milan Polakovič, PhD. (oblasť prírodných vied), prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. (oblasť poľnohospodárskych vied), MVDr. Dáša Cížková, DrSc. (oblasť lekárskych vied) a prof., PaedDr., René Bílik, CSc. (oblasť humanitných vied).

Vedecká grantová agentúra vznikla v roku 1996 na základe dohody medzi MŠVVaŠ SR a Slovenskou akadémiou vied (SAV) ako poradný orgán ministra a predsedníctva SAV. Jej hlavnou úlohou je vzájomný koordinovaný postup pri výbere a hodnotení vedeckých projektov na základe expertného hodnotenia, čo má prispieť k efektívnemu využívaniu finančných prostriedkov na vedu v podmienkach rezortu školstva a SAV. Svojou činnosťou sa VEGA podieľa na skvalitňovaní úrovne základného výskumu v oboch rezortoch a účasť na riešení tohto typu projektov je súčasťou akreditačného hodnotenia organizácií v oboch rezortoch.

Zoznam všetkých členov bude dostupný na web stránke minedu.sk.