Zacielené na informatiku

Na základe výsledkov štúdií Európskej komisie môže v Európe v najbližších rokoch chýbať niekoľko stotisíc odborníkov na informačné technológie. Tento nepriaznivý trend by mali zmierniť aktivity zamerané na hľadanie a výchovu IT odborníkov.

It Akadémia vznikla na báze národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Zastrešuje partnerstvo subjektov zo Slovenska, ktoré ju spoluvytvárajú.

Partnerstvo škôl s IT akadémiou

Cieľovou skupinou projektu sú žiaci základných škôl. Cieľom je rozširovať ich vedomosti v informatike, a tak ich motivovať pri výbere štúdia na strednej a neskôr na vysokej škole.

V rámci projektu sa môžu základné, stredné a vysoké školy stať partnerom IT Akadémie. Bližšie informácie získajú školy na adrese itakademia.sk/sk/dotaznik-pre-zs-a-ss/. Pre zapojenie sa do projektu a získanie postavenia IT Akadémia partner je potrebné vyplniť elektronický dotazník. Obsah a rozsah spolupráce formou partnerstva sa realizuje prostredníctvom zmluvy o partnerstve. Základné školy môžu spolupracovať na dvoch úrovniach, stredné školy na troch úrovniach partnerstva. Partnerstvom s IT Akadémiou môže škola: l získať vybavenie IT Science laboratória obsahujúce moderné pomôcky na inovatívne vzdelávanie (laboratórium je možné poskytnúť len 60 základným školám a 30 stredným školám na Slovensku mimo Bratislavského samosprávneho kraja),

  • využívať a participovať na tvorbe inovatívnych nástrojov vo výučbe informatiky, matematiky, prírodných a technických vied vytváraných počas projektu, l získať účasť na popularizačných a mimoškolských vzdelávacích aktivitách,
  • získať bezplatné vzdelávanie učiteľov v oblasti informatiky, matematiky, prírodných a technických vied,
  • bezplatne získať medzinárodné certifikáty ECDL a ECo-C® pre žiakov a učiteľov stredných škôl,
  • získať kontakty s IT firmami pri realizácii rôznych činností a podujatí.

Účasť firiem v projekte

Do pripravovaných zmien vo vzdelávaní žiakov a ich učiteľov sa očakáva aj zapojenie IT odborníkov z praxe. Projekt si dáva za cieľ vybudovať trvalú spoluprácu IT spoločností so školami a posilniť presvedčenie študentov o tom, že sa v týchto spoločnostiach môžu zamestnať. Firmy pôsobiace v oblasti informačno-komunikačných technológií sa môžu zapojiť do národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie a stať sa IT Akadémia partnerom. Elektronický dotazník na nadviazanie spolupráce firiem nájdete na itakademia.sk/sk/dotaznik. Kontaktovať môžete tiež Andreja Bederku z IT Asociácie Slovenska, bederka@itas.sk, tel.: 0905 606 620 alebo zástupkyňu Košice IT Valley Zuzanu Kravecovú, zuzana.kravecova@cvtisr.sk, tel.: 0948 956 466.

Denné letné tábory

Dôležitou cieľovou skupinou projektu sú dievčatá, keďže ich záujem o štúdium informatiky je menší ako u chlapcov.

V rámci projektu pripravilo CVTI SR – Školské výpočtové stredisko (ŠVS) Banská Bystrica a niektoré partnerské slovenské univerzity (UPJŠ Košice, UMB Banská Bystrica, UNIZA v Žiline a UKF v Nitre) denné letné IT tábory. Tábory sú určené pre študentov, ktorí majú záujem o stavbu rôznych robotických konštrukcií zo stavebníc Lega a ich programovanie, programovanie webových stránok v jazykoch HTML, CSS, Javasrcipt, 3D modelovanie, Geocaching a tiež o biologické, chemické alebo fyzikálne pokusy. V prípade ďalšieho záujmu mohli študenti prísť v auguste do ŠVS v Banskej Bystrici, kde sa môžu zoznámiť nielen s 3D tlačiarňou, ale aj s Dobotom – malým programovateľným robotickým ramenom, ktoré umožňuje jednoduché vyrezávanie laserom, 3D tlač, kreslenie alebo zdobenie torty. Kontakt: stanislav.slacka@svsbb.sk alebo tel: 048/423 17 57.

Viac informácií o cieľoch, prebiehajúcich aktivitách, výstupoch a výsledkoch národného projektu je k dispozícii na www.itakademia.sk. Rozhovor s profesorom Ivanom Kalašom, ktorý v projekte pôsobí ako expert pre informatiku na 1. stupni ZŠ, o vhodnosti začatia výučby informatiky od prvej triedy základnej školy, nájdete na www.quark.sk.

Ing. Eva Kalužáková CVTI SR
foto archív IT akadémie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 8/2017.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

 

Komentáre