Zo Slovenska sa zabezpečuje celosvetový virtuálny kongres pre 1 400 esperantistov z 97 krajín

Esperantisti a jazykoví nadšenci z celého sveta sa opäť stretávajú v online svete. Virtuala Kongreso de Esperanto, teda Virtuálny esperantský kongres, sa uskutoční už v tomto týždni od 24. do 27. novembra 2022. Zaujímavé na podujatí je aj to, že tento online kongres sa zabezpečuje po technickej stránke práve zo Slovenska. Združenie Edukácia@Internet (E@I) so sídlom v Novej Dubnici má na starosti celý kongres a postará sa o pohodlie účastníkov na svojej vlastnej online platforme.

Virtuálny kongres

Hlavný program tvoria rôzne prednášky, prezentácie, diskusie, koncerty, filmy – ide teda o spojenie vzdelávacieho a kultúrneho programu. V podstate sa to podobá kongresu naživo, ibaže ľudia nie sú v jednom meste a nesedia spolu v jednej miestnosti, ale každý sa zúčastňuje zo svojej krajiny, pokojne aj z pohodlia svojej obývačky. Dostane prístup do platformy, na ktorej sa celý program odohráva – môže si v nej vyplniť svoje údaje, aby ho mohli iní účastníci kontaktovať, osloviť. Podľa pripraveného programu si zvolí, ktorá udalosť ho zaujíma a už len klikne na konkrétny odkaz. Zároveň (ak ho napr. aktuálny program nezaujíma alebo sa žiaden v tom čase nekoná) môže využiť tzv. kaviarne – priestory bez špecifického programu, kde sa môže stretnúť a pozhovárať s inými účastníkmi. Takéto podujatie je teda vhodné aj pre esperantistov-začiatočníkov a pre ľudí, ktorí napr. neradi cestujú alebo si to nemôžu dovoliť (či už z časových, finančných alebo iných dôvodov). Takéto podujatie má navyše zákonite aj omnoho menšiu ekologickú stopu, a je teda udržateľnejšie.
Ako hovorí Peter Baláž, koordinátor združenia E@I, ktoré toto podujatie technicky zastrešuje: Samozrejme je táto forma ochudobnená o sociálnu stránku (predsa len nie je to isté sa stretnúť naživo a diskutovať tvárou v tvár), je však veľmi vhodnou náhradou a akýmsi doplnkom pre ľudí, ktorí by sa inak vôbec nemohli stretnúť, pozhovárať sa či vymeniť si názory na tú-ktorú tému. No a nakoľko je esperanto jazyk, je komunikácia pre túto komunitu logicky veľmi dôležitá :). Preto by sme chceli tento virtuálny kongres už organizovať pre Svetové esperantské združenie (UEA) každoročne.

Náhrada alebo doplnok?

V rokoch 2020 a 2021 sa Svetový kongres esperanta (Universala Kongreso de Esperanto) nemohol konať z dôvodov pandémie. V tomto roku sa už v auguste jeho 107. ročník uskutočnil – v meste Montreal v Kanade. Organizátori (Universala Esperanto-Asocio so sídlom v Roterdame) však myslia aj na tých, ktorí sa na kongres naživo nedostali a chcú ponúknuť svojim členom aspoň takúto možnosť online stretnutia, spojenú s bohatým edukačným aj kultúrnym programom.

Ako hovorí Fernando Maia, podpredseda UEA z Brazílie: Kým počas pandémie bol virtuálny kongres istou náhradou za kongres reálny, od tohto roku už bude virtuálny kongres doplnkom toho skutočného. Okrem živých vstupov, diskusií a prednášok si budú môcť účastníci pozrieť aj záznamy z viacerých programov, ktoré sa uskutočnili na kongrese v Montreali a určite stoja za to, aby si ich pozrelo viac ľudí ako len účastníci toho kongresu. Sme radi, že takto navyše dávame priestor aj ľuďom s nedostatkom príležitostí – o čom svedčí aj bohatá účasť napr. z Afriky alebo všeobecne fakt, že už sa prihlásili ľudia z 97 krajín!

Čo je esperanto

Esperanto je najrozšírenejší medzinárodný plánový jazyk. Názov je odvodený od pseudonymu, pod ktorým v roku 1887 zverejnil lekár L. L. Zamenhof základy tohto jazyka. Zámerom tvorcu bolo vytvoriť ľahko naučiteľný a použiteľný neutrálny jazyk, vhodný na použitie v medzinárodnej komunikácii. A to sa mu aj podarilo – esperanto možno nazvať aj najjednoduchším jazykom na svete, keď na bežnú konverzačnú úroveň postačia človeku týždne štúdia (namiesto mesiacov či rokov). Výhodou esperanta je aj jeho neutralita – nakoľko tento jazyk nepatrí žiadnemu štátu či národu, zachováva si svoju neutrálnu pozíciu pri nadnárodnej komunikácii. Tým sa uplatňuje tzv. jazyková demokracia, keď medzi sebou komunikujú ľudia z rôznych krajín na rovnakej úrovni. (Preto sa zvykne esperanto označovať aj ako jazyk mieru.)
Hoci ani jeden štát neprijal esperanto ako úradný jazyk, používa ho komunita s odhadovaným počtom hovoriacich 100 000 až 2 000 000. V Poľsku aj Chorvátsku je na zozname nemateriálneho kultúrneho dedičstva. Získalo aj isté medzinárodné uznania, napríklad dve rezolúcie UNESCO či podporu známych osobností verejného života. V súčasnosti sa esperanto využíva rôznorodo: pri cestovaní, korešpondencii, medzinárodných stretnutiach a kultúrnych výmenách, kongresoch, vedeckých diskusiách, v pôvodnej aj prekladovej literatúre, divadle a kine, hudbe, tlačenom aj internetovom spravodajstve, rozhlasovom a televíznom vysielaní.

E@I ako unikát (nielen) na Slovensku

Združenie E@I (Edukácia@Internet) je medzinárodné a venuje sa najmä jazykovým projektom – či už ide o tvorbu online portálov na bezplatné učenie sa alebo organizovanie vzdelávacích podujatí. Vytvorilo už niekoľko veľmi užitočných a vysoko hodnotených projektov, napr. prvú a aj jedinú mnohojazyčnú bezplatnú stránku na učenie sa slovenčiny pre cudzincov: www.slovake.eu. Organizuje aj najväčšie stretnutie polyglotov na svete: Polyglot Gathering. A základom všetkých aktivít bolo práve esperanto.
Naša história sa datuje do 1999, keď bolo naše združenie iba neformálnou pracovnou skupinou hŕstky mladých esperantistov – tí chceli vytvoriť web, na ktorom by sa dalo esperanto naučiť. Tak vznikol prvý projekt nášho združenia: práve pred 20 rokmi, v decembri 2002 bol spustený náš prvý web práve na výučbu esperanta: www.lernu.net. V súčasnosti má 345 000 používateľov z celého sveta. No a práve úspech a skúsenosti z tohto projektu nás posunuli ďalej – začali sme robiť užitočné projekty aj pre iné jazyky, zároveň sa však naďalej venujeme esperantu, nakoľko je to naša srdcovka, vysvetľuje P. Baláž.
Združenie má aktuálne svoju kanceláriu v meste Nová Dubnica, kde pôsobí jadro zamestnancov. Nakoľko sú to ľudia z rôznych krajín, používajú ako svoj hlavný pracovný jazyk esperanto.
Používanie angličtiny je síce v súčasnosti populárne – ale ovládať tento jazyk na naozaj vysokej úrovni je pomerne náročné. Okrem toho – asi každý vie, ako (často komicky) vyzerá, keď napr. Slovák hovorí s Talianom po anglicky… Použitie esperanta na nadnárodnú komunikáciu je neporovnateľne jednoduchšie a efektívnejšie (než ktorýkoľvek národný jazyk) – ak by som to s niečím porovnal, je to ako sledovanie televízie: Komunikovať po anglicky je ako sledovať film na starom čiernobielom televízore. Komunikovať v esperante je ako sledovať ten istý film na najnovšom televízore v 4K rozlíšení :). Tá úroveň je naozaj badateľná. To potvrdí každý, kto sa esperantu aspoň trochu venoval, dodáva P. Baláž.

Erasmus+ ako podporovateľ mnohojazyčnosti

Aj vďaka projektom z programu Erasmus+ sa aktivity E@I rozrastajú a pribúda čoraz viac edukačných viacjazyčných bezplatných portálov (www.deutsch.info, www.slovake.eu, www.russky.info, www.polski.info, www.lingvo.info, www.eduskills.plus, www.vortoj.net atď.).
Ide už o viac ako milión registrovaných používateľov doslova z celého sveta, ktorí profitujú z týchto portálov.
Sme veľmi vďační za to, že Erasmus+ vôbec existuje – väčšina našich projektov bola podporená práve Európskou komisiou. Okrem iného sa nám práve skončil projekt mobilít: Rozvoj manažérskych a jazykových kompetencií v online prostredí v rámci Kľúčovej akcie KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Vďaka nemu sa mohli zamestnanci združenia v rámci hospitácii v iných krajinách naučiť všeličo nové, získať nové poznatky a zručnosti. Aj vďaka nim môžeme teraz realizovať Virtuálny kongres pre esperantistov z celého sveta, uzatvára P. Baláž.

Text a ilustrácie Edukácia@Internet

Komentáre