Zvolenské inovácie

Od novembra 2013 do septembra 2015 sa realizoval národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. Jeho úlohou bolo vytvoriť elektronický vzdelávací systém a uviesť elektronické služby do prevádzky v materských, základných a stredných školách.

Projekt nás motivoval, aby sme na našej škole – Technickej univerzite (TU) vo Zvolene vyvíjali

inovatívne vyučovacie formy, ktoré by sme chceli začleniť do vzdelávacieho procesu.

Vizualizácia funkčnosti mobilnej aplikácie.
Vizualizácia funkčnosti mobilnej aplikácie.

Počas štúdia nadobudne študent znalosti z rôznych predmetov a jedným z výstupov je záverečná práca. Študenti teraz majú možnosť navrhnúť dizajn vlastnej mobilnej aplikácie zo svojej záverečnej práce. Dúfame, že ich to privedie k hlbšiemu poznaniu problematiky,  a tak budú môcť rozširovať informácie o výskume medzi ostatnú odbornú či laickú verejnosť. V procese tvorby mobilnej aplikácie je študent nútený komunikovať s cieľovou skupinou používateľov a tiež s developerom. Táto skúsenosť môže byť pridanou hodnotou, pretože absolventom často chýba zručnosť komunikovať, ako aj prezentovať vlastné vedomosti a zručnosti.

Mobilná aplikácia

Vyvinuli sme prototyp mobilnej aplikácie, ktorá by sa zatiaľ využívala len vo výučbe na Katedre plánovania a tvorby krajiny Fakulty ekológie a environmentalistiky TU.

Obsah aplikácie vychádza z práce, prebiehajúcej počas dvoch rokov mapovania starých a krajových odrôd ovocných stromov v regióne Bielych Karpát v rámci medzinárodného projektu Bielokarpatský ovocný poklad. TU vo Zvolene bola jednou zo spolupracujúcich organizácií a zabezpečovala najmä metodický postup a realizáciu výskumných úloh.

Pokračovanie článku si môžete prečítať v júnovom vydaní časopisu Quark.

Quark si môžete aj objednať tu alebo na adrese: predplatne@quark.sk

Ing. Mariana Kaštierová, Ing. Michal Kováčik, Mgr. Bruno Jakubec, PhD., Ing. Martina Slámová, PhD., TU Zvolen

Foto autori