3D modely pre stredoškolákov

V projekte InovEduc vznikajú pomôcky novej generácie pre učiteľov. Digitalizované pamiatky z východného Slovenska zobrazované vo virtuálnej realite budú atraktívnym doplnením školskej výučby.

Riešitelia tohto projektu, za ktorým stojí Fakulta informatiky Paneurópskej vysokej školy (FI PEVŠ), spoločne so svojimi slovenskými a ukrajinskými partnermi vytvárajú 3D modely 14 pamiatok z východného Slovenska a 10 pamiatok z Ukrajiny (Zakarpatskej oblasti).

Na mobiloch aj weboch

Podmienky v teréne boli niekedy náročné.
Podmienky v teréne boli niekedy náročné.

Drevené kostoly, technické pamiatky, hrady, kaštiele či prírodné zaujímavosti nasnímané medzinárodným tímom sa následne digitalizujú do podoby učebnej látky. Tá bude slúžiť na vzdelávanie stredoškolákov v predmetoch história, geografia, informatika, náuka o spoločnosti alebo regionálna výchova. Exteriéry objektov digitalizujú riešitelia projektu na oboch stranách našej východnej hranice pomocou fotografického snímania a letecky dronmi. Interiéry objektov spracúvajú do formy panorámy. Pre jednotlivé spôsoby zobrazenia objektov vyvíjame softvér na ich zobrazenie vo virtuálnej a rozšírenej realite. Kultúrne artefakty budú sprístupnené aj na mobilných zariadeniach a webových stránkach, povedal RNDr. Ján Lacko, PhD., odborný riešiteľ projektu z Paneurópskej vysokej školy. Priamo na mieste sme nasnímali asi 160 GB dát pre 14 slovenských objektov. Potom sme začali prípravu 3D modelov objektov a začali realizovať testovacie aplikácie pre virtuálnu a rozšírenú realitu, dodal Lacko.

Moderné vzdelávanie

Snímalo sa aj v interiéri kostola.
Snímalo sa aj v interiéri kostola.

Nové digitalizované pamiatky budú ilustrovať historický vývoj stavieb, kultúru národov, ale aj geografickú a prírodnú rozmanitosť. Súčasťou projektu InovEduc je aj rad školení, ktorých sa zúčastňuje 20 slovenských a ukrajinských učiteľov. Na vytváraní metodických materiálov participujú pedagógovia, ktorí budú výsledky projektu využívať pri výučbe. Metodické materiály budú dostupné aj ďalším pedagógom spoločne s využitím dát a aplikácií, ktoré v projekte vzniknú. Zároveň na projekte participujú v rámci vyučovania aj študenti denného a externého štúdia Aplikovanej informatiky na FI PEVŠ. Naši študenti sa podieľajú na vývoji jednotlivých platforiem priamo na vybraných predmetoch, ale aj prostredníctvom svojich záverečných bakalárskych a diplomových prác. Aj touto formou reagujeme na nedostatok IT odborníkov na trhu práce a prispôsobujeme tomu aj naše učebné plány, vysvetlil dekan Fakulty informatiky PEVŠ doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.

Testovanie použiteľnosti

Vzhľadom na skutočnosť, že digitalizované pamiatky musia byť používateľsky prívetivé, budú po vytvorení predfinálnych aplikácií a webových aplikácií riešitelia projektu z Paneurópskej vysokej školy testovať aj použiteľnosť a tzv. UI/UX (v spolupráci so študentmi Fakulty informatiky. To bude prebiehať v priestoroch laboratória testovania použiteľnosti FI PEVŠ. Študenti budú priamo zodpovední za realizáciu testov, ich priebeh a vyhodnotenie realizované počas predmetu používateľské rozhranie – návrh a testovanie, dodal dekan Eugen Ružický. Finálne výsledky a výstupy projektu InovEduc budú v apríli 2017 voľne k dispozícii aj širokej verejnosti. Pre študentov Fakulty informatiky PEVŠ je aktívna účasť v projekte dobrá príležitosť, ako získať praktické skúsenosti, ktoré im pomôžu úspešne sa uplatniť po ukončení štúdia.

R

Foto PEVŠ