43. konferencia Českej a Slovenskej etologickej spoločnosti

V dňoch 2. – 5. novembra 2016 sa v Kongresovom centre Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre uskutočnila 43. konferencia Českej a Slovenskej etologickej spoločnosti. Konferencia je pravidelným výročným stretnutím odborníkov aj študentov zaoberajúcich sa skúmaním správania živočíchov aj človeka. Organizácia konferencie sa strieda medzi pracoviskami z Českej a Slovenskej republiky.

Konferenciu otvorili príhovormi prodekan Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov doc. Ing. Kamil Hudec, PhD. a vedúci Katedry špeciálnej zootechniky prof. Ing. Marko Halo, PhD. Pripomenuli účastníkom význam vedy a poznania vo vývoji ľudskej spoločnosti, osobitne vyzdvihli význam skúmania správania pre pochopenie procesov evolúcie živočíchov a človeka. Zaželali prítomným účastníkom príjemnú pracovnú atmosféru a veľa nových nápadov a podnetov do ďalšej vedecko-výskumnej práce. Na konferencii sa prezentovalo 75 účastníkov. Svoju prácu predstavili jednou popularizačnou a tromi plenárnymi prednáškami, dvadsiatimidvomi prezentáciámi a na tridsiatich siedmich posteroch. V prvý večer patril prednáške prof. RNDr. Tomáša Grima, PhD. z Ornitologického laboratória Univerzity Palackého v Olomouci  „Více než padesát odstínu šedi …“ Hovoril o sfarbení vtákov najmä z tropického pásma, ich hniezdení, vajciach, mláďatách a pridal aj príbehy a z expedícií. RNDr. Petr Procházka, PhD. z Ústavu biológie stavovcov AV ČR zhrnul v prednáške „Kukačky a rákosníci: nesmiřitelní soupeři v koevolučním zápase“ poznatky o vzájomnom evolučnom pôsobení hniezdneho parazita a jeho hostiteľa. Prednáška Mgr. Jakuba Straku, PhD. z Katedry zoológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Karolovej v Prahe „Kukačky nejsou jenom kukačky aneb včely jako paraziti včel“ potvrdila záujem etologickej komunity o tému hniezdny parazitizmus ale aj iné formy kleptoparazitizmu.

Slovenskú časť etologickej spoločnosti reprezentovala doc. RNDr. Lucia Kršková, PhD. z Katedry živočíšnej fyziológie a etológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V prednáške „Minulosť ako kolíska budúcnosti – úloha prenatálnych adaptácii v procese formovania postnatálnych behaviorálnych stratégií“ popísala úlohu testosterónu aj iných faktorov v období fetálneho programovania na rast, metabolizmus, fyziologické procesy aj neurobehaviorálnu charakteristiku jedinca. Odchýlky od optimálnych podmienok počas senzitívnych intervalov v prenatálnom období môžu viesť k rôznym ochoreniam alebo poruchám ako autizmus, depresie, hypertenzia a iné. Obmedzenia vyplývajúce z etických problémov pri výskume na humánnej úrovni sú prekonávané výskumom na animálnych modeloch, čo bolo v prednáške bohato ilustrované mnohými príkladmi.

V piatich sekciách účastníci postupne hovorili o správaní hmyzu, vtákov, potkanov, psov, veveríc, dobytka, koní, primátov aj človeka. Bohatá diskusia k prezentovaným prácam odhalila potrebu zdokonaľovania metodických prístupov a štúdium štatistických metód vhodných pre behaviorálne vedy. V tradičnej súťaži o najlepšiu študentskú prednášku a poster si ceny rozdelili Česká a Slovenská republika. Víťazom kategórie najlepšia prednáška sa stal Michal Porteš z Katedry ekologie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Karolovej v Prahe s prednáškou „Dvakrát do stejné řeky nevstoupíš: aneb chování samců lindušky úhorní s různou zkušeností s odchytem v playbackových experimentech“. Na prvom mieste v kategórii najlepší poster sa umiestnil Tomáš Senko z Katedry živočíšnej fyziológie a etológie Prírodovedeckej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave s posterom s názvom „Bez alebo s? Vplyv počtu návštevníkov na výskyt prejavov abnormálneho správania šimpanzov učenlivých (Pan troglodytes) v podmienkach ZOO Bratislava“.

Neoddeliteľná časť konferencie je odborná exkurzia. Tento rok sme navštívili Zubriu zvernicu v Topoľčiankach. Zubrie stádo, jedinečné v strednej Európe predviedlo širokú paletu prvkov potravinového, sociálneho aj agonistického správania, akoby tušili, že sa na nich pozerajú odborníci na správanie a zoológovia. Sprievod, odborný výklad a odpovede na otázky poskytla pani Martina Pružinská.

Ďalšie informácie o Českej a Slovenskej etologickej spoločnosti, konferenciácha iných aktivitách nájdete na www.csets.sk alebo na Facebookovej stránke spoločnosti.