Aký je inštrumentál množného čísla podstatných mien typu expert a subjekt

V slovnej zásobe slovenčiny máme pomerne veľkú skupinu prevažne prevzatých životných aj neživotných podstatných mien mužského rodu, ktoré sa skloňujú podľa vzoru chlap, resp. dub a sú zakončené na spoluhláskové skupiny -kt, -lt, -nd, -nt, -rt, ako sú slová extrakt, infarkt, kontrakt, pakt, takt; architekt, prefekt; efekt, objekt, projekt, subjekt, delikt, konflikt, verdikt, produkt, viadukt; Kelt; hlt, volt, pult; doktorand, konfirmand; ašpirant, diletant, gratulant, jubilant, mandant, muzikant, okupant, praktikant, projektant, rebelant, repatriant, sekundant, špekulant; briliant, kvadrant, olovrant, oxidant, variant; absolvent, agent, asistent, dirigent, konzument, prezident, producent, recenzent, referent, študent; cent, detergent, element, fragment, parlament, sortiment, testament, hyacint, labyrint, šprint, diskont, front, horizont, grunt, špunt; part, štart, žart; expert; dezert, koncert, chrt, škrt, šport, transport, jogurt, kurt, vrt atď.

Niektorí používatelia slovenčiny majú problémy s náležitým utvorením inštrumentálu množného čísla uvedených podstatných mien. Popri tvaroch utvorených príponou -mi sa totiž stretáme aj s tvarmi utvorenými príponou -ami, napr. objektami, konfliktami, produktami; Keltami; voltami; doktorandami; ašpirantami; briliantami, variantami; prezidentami, študentami; parlamentami; hyacintami, frontami; expertami; dezertami, jogurtami.

V spisovnej slovenčine sa inštrumentál množného čísla podstatných mien mužského rodu zakončených na spoluhláskové skupiny -kt, -lt, -nd, -nt, -rt tvorí príponou -mi, náležité sú teda tvary extraktmi, infarktmi, kontraktmi, paktmi, taktmi; architektmi, prefektmi; efektmi, objektmi, projektmi, subjektmi, deliktmi, konfliktmi, verdiktmi, produktmi, viaduktmi; Keltmi, hltmi, voltmi, pultmi; doktorandmi, konfirmandmi; ašpirantmi, diletantmi, gratulantmi, jubilantmi, mandantmi, muzikantmi, okupantmi, praktikantmi, projektantmi, rebelantmi, repatriantmi, sekundantmi, špekulantmi; briliantmi, kvadrantmi, olovrantmi, oxidantmi, variantmi; absolventmi, agentmi, asistentmi, dirigentmi, konzumentmi, prezidentmi, producentmi, recenzentmi, referentmi, študentmi; centmi, detergentmi, elementmi, fragmentmi, parlamentmi, sortimentmi, testamentmi, hyacintmi, labyrintmi, šprintmi, diskontmi, frontmi, horizontmi, gruntmi, špuntmi; partmi, štartmi, žartmi; expertmi; dezertmi, koncertmi, chrtmi, škrtmi, športmi, transportmi, jogurtmi, kurtmi, vrtmi.

PaedDr. Matej Považaj, CSc.,
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV