Aký je význam a používanie slov kalamár a kalmár?

V jazykovej praxi sa stretáme s používaním niektorých slov vo významoch, ktoré sa neuvádzajú v slovníkoch, pretože na ich vyjadrenie sa má používať iný lexikálny prostriedok. Takáto zámena vo výbere vhodného slova môže spôsobovať šumy v komunikácii, vzájomné neporozumenie komunikujúcich. Napríklad na internetových stránkach si môžeme prečítať vety ako Tieto mikroorganizmy žijú na spodku tela havajských kalamárov a svietia na modro. V receptoch v tlači či na internete si zasa môžeme prečítať, že vyprážané kalamáre sa pripravujú na prudkom ohni.

Slovom kalamár sa v citovaných dokladoch pomenúva morský živočích, lenže v súčasnej slovenčine sa slovom kalamár pomenúva nádobka na atrament (porov. napríklad Krátky slovník slovenského jazyka). Slovo kalamár ako pomenovanie nádobky na atrament má pôvod v gréčtine a cez latinčinu sa dostalo do slovenčiny. V slovnej zásobe slovenčiny je už niekoľko storočí.

Na pomenovanie morského živočícha patriaceho do rodu desaťramenných hlavonožcov s vedeckým názvomLoligo sa v súčasnej spisovnej slovenčine používa názov kalmár. Slovo kalmár má tiež grécko-latinský základ, ale do slovenčiny aj do niektorých iných jazykov sa dostalo z francúzštiny, z francúzskeho slova calmar [vysl. kalmár]. Slovo kalmár ako pomenovanie morského živočícha sa v tejto podobe uvádza v relevantnej zoologickej literatúre i v 5. vydaní Veľkého slovníka cudzích slov od S. Šalinga, M. Ivanovej-Šalingovej a Z. Maníkovej z r. 2008.

Podstatné meno kalmár sa v jednotnom čísle skloňuje podľa životného vzoru chlap, v genitíve a akuzatíve má tvar kalmára, v datíve a lokáli tvar kalmárovi. V množnom čísle sa skloňuje podľa neživotného vzoru stroj ako iné názvy zakončené na -ár, napr. cirkulár, diár, hektár, honorár, kalamár, lekvár, oltár, pohár, skicár (tie sa aj v jednotnom čísle skloňujú podľa vzoru stroj), či zvieracie názvy ako gunár, homár, jaguár, komár, somár atď., takže v nominatíve a akuzatíve množného čísla má pádovú príponu -e, kalmáre ako cirkuláre, diáre, hektáre, honoráre, kalamáre, lekváre, oltáre, poháre, skicáre, resp. gunáre, homáre, jaguáre, komáre, somáre.

 

PaedDr. Matej Považaj, CSc.,
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

Komentáre