Alfred Tarski

Matematika mu bola vedou i umením

Foto wikipédia/George Bergman

Sémantika je súhrn úvah týkajúcich sa tých pojmov, ktoré vyjadrujú určité súvislosti medzi výrazmi jazyka a objektmi, stavmi alebo dejmi, na ktoré sa tieto výrazy vzťahujú. Takto ozrejmil nový smer logických výskumov poľský matematik a logik Alfred Tarski, ktorý v priekopníckom diele Pojem pravdy vo formalizovaných jazykoch (1933 poľsky, 1935/36 nemecky) položil základy formálnej sémantiky.

Zaoberal sa aj teóriou pravdy a logického vyplývania. Veta je pravdivá, len ak existuje vecný stav (skutočnosť), ktorý táto veta vyjadruje. Aj takto možno definovať pravdu, lebo v súčasnej logike rozlišujeme pravdu formálnu (v logike, matematike, …) a pravdu materiálnu (napr. v experimentálnych vedách).
Narodil sa 14. januára 1902. Už na strednej škole sa učil ruštinu, nemčinu, francúzštinu, gréčtinu a latinčinu. Považovali ho za výnimočné ho študenta, ale z logiky jednotku nemal. Zo školských predmetov mal najradšej biológiu. Univerzitné štúdium ukončil vo Varšave (1924), dvadsaťpäťročný sa stal docentom. Od roku 1939 pôsobil v USA, neskôr bol profesorom matematiky na Kalifornskej univerzite v Berkeley (1946). Tu postupne vybudoval centrum svetoznámej školy logiky. Tarski publikoval základné vedecké práce z oblasti matematickej logiky, základov matematiky, metamatematiky, sémantiky a metodológie deduktívnych vied. Napísal vyše 150 prác a 9 kníh. Zaoberal sa axiomatickou teóriou modelov, položil základy formálnej sémantiky a metalogiky, ponúkal sémantickú teóriu pravdy. Sám ovplyvnil aj teóriu množín, teóriu formálnych systémov, algebraickú logiku i univerzálne algebry, ale aj teóriu miery či základy geometrie. Alfred Tarski zvýraznil možnosti uplatnenia deduktívnej logiky v rozvoji formalizovaných matematických disciplín. Matematika rastie do výšky, šírky i hĺbky.
Matematika bola pre neho vedou i umením. Ponúkal krásu i eleganciu logicko-matematickej myšlienkovej výstavby. Presviedčal, že logické pojmy a zákony prenikajú celú matematiku, zahŕňajú mnohé špecifické matematické pojmy a sú aplikované v matematických úsudkoch. Napísal knihu Úvod do logiky a metodológie deduktívnych vied (1936). Logika spresňuje a zjednocuje významy pojmov vo svojej vlastnej oblasti a zdôrazňuje nevyhnutnosť spresňovania a zjednocovania aj v iných odboroch. Tým vedie k možnosti lepšieho porozumenia medzi tými, ktorí ho chcú dosiahnuť. Zdokonaľuje a zjemňuje nástroje myslenia, robí ľudí kritickejšími a zmenšuje tak pravdepodobnosť toho, že budú pomýlení všetkými možnými pseudoúvahami.

Dušan Jedinák