AMAVET prezenčne a bezpečne

Tohtoročný už 24. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET (FVAT) sa uskutočnil od 8. do 9. novembra 2021 ako otváracie podujatie Týždňa vedy a techniky na Slovensku (TVT).

 

Súčasťou otvorenia Týždňa vedy a techniky na Slovensku bola pre účastníkov FVAT aj krátka motivačná diskusia s hosťami a podporovateľmi festivalu AMAVET. Pred budúcich vedcov prišli generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR Mgr. Róbert Ševčík, PhD., predseda Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., slovenský vedec pôsobiaci v oblasti molekulárnej biológie, biochémie a molekulárnej onkológie Pavol Čekan, PhD., B.Sc., zo spoločnosti MultiplexDX a za hostiteľa doc. JUDr. Marián Giba, PhD., predseda AMAVET-u. Z tejto diskusie vzišlo aj hlavné posolstvo podujatia Buďme hrdí na seba a na Slovensko!, ktoré vyslovil prof. P. Šajgalík a vyslovil ním vďaku všetkým slovenským vedcom pomáhajúcim v období pandémie Slovensku.

Budúci vedci do sveta

Z krajských kôl postúpilo na súťaži do celoslovenského finále FVAT 61 súťažiacich so 44 vedátorskými projektmi. Jednou z najhodnotnejších cien bol postup na najprestížnejšiu svetovú súťaž mladých vedcov Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF) v USA, ktorá sa bude konať v štáte Atlanta 8. až 13. mája 2022. Túto cenu získali dva projekty: Výpočetný dizajn a experimentálna konštrukcia stabilných enzýmov od autorky Lucie Cengelovej a Vývoj komplexného bezpilotného leteckého systému od autora Mateja Gurňáka.
Lucia po svojom víťazstve skonštatovala, že po celý čas stretávala len príjemných ľudí. Tí jej ukázali, že veda je životné poslanie. Ujasnila si, že výskum v oblasti vedy a techniky je cesta, ktorou by sa rada uberala aj naďalej. Získala som aj vzácne ocenenie – Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, ktoré je pre mňa veľkou poctou. Na krajské kolo som prišla s cieľom získať skúsenosti a teraz odchádzam so životným snom a som ešte viac odhodlaná na sebe tvrdo pracovať, aby som so cťou mohla reprezentovať Slovensko, dodala Lucia.
Mateja postup na prestížnu súťaž ISEF nesmierne potešil a berie to ako veľký záväzok na najbližšie mesiace. Prípravu nechce podceniť, aby čo najlepšie reprezentoval Slovensko. Ako sám uviedol, po celoslovenskom kole mám ešte väčšiu motiváciu ďalej zdokonaľovať môj koncept komplexného a cenovo dostupného leteckého systému. Venovať sa chcem hlavne jeho uplatniteľnosti v praxi a zvyšovaniu používateľského komfortu pri práci s ním.

Víťazi Regeneron ISEF

Ocenenie odborníkov

Člen odbornej hodnotiacej komisie doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc., z Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach ocenil na práci L. Cengelovej, že bola venovaná molekulovému dizajnu a experimentálnej príprave tepelne stabilných haloalkán dehalogenáz, kľúčových enzýmov pre degradáciu halogénovaných alifatických uhľovodíkov. Tie predstavujú významné polutanty životného prostredia (napr. hexachlorocyklohexán). Jej práca je kvalitným príkladom možností štruktúrnej biológie, modernej biologickej disciplíny na rozhraní molekulárnej biológie, biochémie a biofyziky, zdôraznil P. Pristaš. Komisia tiež ocenila veľmi inteligentné prepojenie bioinformatických prístupov a reálnej experimentálnej práce študentky.
Ďalší člen komisie RNDr. Michal Zajaček, PhD., vedecký pracovník v oblasti astrofyziky vysokých energií na Masarykovej univerzite v Brne, ktorý externe pôsobí aj na Univerzite v Kolíne nad Rýnom a na Inštitúte Maxa Plancka pre rádioastronómiu v Bonne, považuje projekt M. Gurňáka za jedinečný. Kombinujú sa v ňom pokročilé technické zručnosti autora s premysleným softvérovým riešením diaľkového ovládania malého nízkonákladového lietadla. Zautomatizovaný letecký systém sa dá následne využiť na podobné účely ako dron, no napríklad snímkovanie krajiny je s ním oveľa rýchlejšie. Takisto je možné bezpilotný systém využiť v budúcnosti na prepravu potravín či zdravotníckeho materiálu v nedostupných oblastiach, pochválil víťaza M. Zajaček.

Ján Nemec, AMAVET
Foto AMAVET
Celkové výsledky Festivalu vedy a techniky AMAVET 2021 nájdete na www.festivalvedy.sk.

Poďakovanie

Prezentácia finálových súťažných projektov v deviatich vedeckých kategóriách bola dôkazom toho, že aj v tomto období sa dá takéto podujatie bezpečne zorganizovať. Organizátori úprimne poďakovali spoločnosti MultiplexDX, ktorá darovala organizátorom PCR testy, Biomedicínskemu centru SAV za vykonanie RT-PCR testov a Virologickému ústavu SAV za to, že všetkým účastníkom festivalu urobili analýzu týchto testov. Účastníci tak mohli byť po príchode z celého Slovenska testovaní na covid-19. Týmto spoločnosť MultiplexDX a Slovenská akadémia vied umožnili uskutočniť Festival vedy a techniky prezenčne, na vysokej úrovni a bezpečne. Za prísnych hygienických podmienok zaistili pracovníci Centra vedecko-technických informácií SR aj bezpečný priebeh podujatia v priestoroch Zážitkového centra vedy Aurelium v Bratislave.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 12/2021. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.
Komentáre