V Aule Univerzity Komenského si prevzali diplomy nositelia najvyššej vedeckej hodnosti na Slovensku

Už po druhýkrát sa na pôde Univerzity Komenského v Bratislave (UK) konala spoločná promócia doktorov vied. Počas dnešného slávnostného podujatia v Aule UK za účasti prezidenta SR Ing. Andreja Kisku si diplomy prevzali sedemnásti doktori vied, ktorým najvyššiu vedeckú hodnosť na Slovensku udelili vedecké rady Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej technickej univerzity (STU) a Slovenskej akadémie vied (SAV).

Diplomy doktorov vied odovzdali predstavitelia inštitúcií, ktorých vedecké rady hodnosť doktora vied udelili. Rektor UK odovzdal diplom 1 doktorovi vied, rektor STU 2 doktorom vied a predseda SAV 14 doktorom vied.

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

„V súlade s celosvetovým trendom patrí vedecká práca k základným pilierom činnosti Univerzity Komenského v Bratislave. Som preto veľmi rád, že aj promočná slávnosť odovzdávania hodností doktorov vied tým, ktorí svojou excelentnosťou, zanietenosťou a úsilím dosiahli pomyselný vedecký Olymp, sa už po druhýkrát koná v priestoroch našej historickej auly,“ uviedol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. „Excelentnosť vo výskume nie je dostatočne identifikovaná a podporovaná len symbolicky. Základným problémom slovenského univerzitného vzdelávania je jeho podfinancovanie, čo potvrdzujú aj štatistiky OECD,“ upozornil rektor UK.

„V zmysle zákona vyjadruje vedecká hodnosť doktora vied zvlášť vysokú vedeckú kvalifikáciu preukázanú vytvorením závažných vedecky originálnych prác dôležitých pre rozvoj bádania v určitom vednom odbore alebo pre spoločenskú prax a charakterizujúcich vyhranenú vedeckú osobnosť. Nemali by to byť práve najlepší odborníci, ktorí by sa mali podieľať na projektovaní budúcnosti nášho vysokého školstva a vedy? Ak si toto na Slovensku neuvedomíme a nebudeme podľa toho konať, našej krajine nepomôžeme,“ apeloval prorektor UK a zároveň predseda Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.

Doktormi vied sa stali aj traja odborníci z Univerzity Komenského v Bratislave: doc. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc., z Prírodovedeckej fakulty UK (vedný odbor: biochémia), doc. Mgr. Pavol Neogrády, DrSc., z Prírodovedeckej fakulty UK (vedný odbor: chemická fyzika) a prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK (vedný odbor: jadrová a subjadrová fyzika).

Kompletný zoznam doktorov vied – v prílohe