Ceny za vedu a techniku 2017

Na slávnostnom galavečeri, 9. novembra, v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave na Župnom námestí, si ocenení vedci prevzali Ceny za vedu a techniku 2017.

Oceňovanie vedeckých pracovníkov je súčasťou celoslovenského Týždňa vedy a techniky 2017. Hlavným organizátorom akcie je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a jeho Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, generálnym partnerom podujatia je spoločnosť Huawei.

Ceny za vedu a techniku odovzdávala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová, a v jednotlivých kategóriách si ju prevzali:

Osobnosť vedy a techniky
RNDr. Boris Klempa, DrSc., Virologický ústav, BMC, SAV
za významný prínos k výskumu molekulárnej epidemiológie vírusov spôsobujúcich závažné infekcie ľudí a rozvoj virológie v celosvetovom meradle
Ing. Ľudmila Balogová, VÚTCH-CHEMITEX, s. r. o.
za progresívne výskumné výsledky v oblasti inteligentných textílií, technických textílií, textílií na ochranu a bezpečnosť človeka a ich  realizáciu v priemyselnej praxi
prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc., Katedra experimentálnej fyziky, FMFI UK v Bratislave
za vynikajúce výsledky v oblasti vývoja a aplikácie nových metód počítačových simulácií kondenzovaných látok pri vysokých tlakoch

Ministerka školstva M. Lubyová s vedcami ocenenými v kategórií Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky: prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc., Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., a prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc.

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky
prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc., Ústav polymérov SAV
za významný prínos vo výskume viacfázových materiálov s polymérovou matricou
Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., CEIT BMI, s. r. o.
za dlhoročnú koordináciu výskumu, vývoja, výroby a implementácie implantátov šitých na mieru a vyrobených aditívnymi technológiami
prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc., Ústav elektroniky a fotoniky, STU v Bratislave
za celoživotné zásluhy a tvorivý prístup k rozvoju vedy, techniky a vzdelávania v oblasti fotoniky a vynikajúcu medzinárodnú reprezentáciu pracoviska

Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov
Ing. Miroslav Záhradník, PhD., Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky za výskum a vývoj podporných manažérskych nástrojov pre efektívne farmy dojníc
Ing. Zdeno Biel, PhD., EVPÚ, a. s. za prínos vo výskume a uplatňovaní originálnych riadiacich algoritmov statických výkonových meničov a elektrických pohonov
RNDr. Martin Urík, PhD., Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov, PriF UK Bratislava za prínos vo výskume environmentálno – geochemických aspektov interakcie mikroorganizmov, organických látok a toxických prvkov a možnosti ich využitia v remediačných technológiách

Popularizátor vedy
PaedDr. Jozef Beňuška, PhD., Gymnázium V. Paulínyho-Tótha, Martin za založenie Centra popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine a dlhoročnú popularizačnú činnosť v oblasti prírodných vied medzi mládežou
doc. Ing, Štefan Šteller, CSc., VÚPC, a. s. za dlhoročnú úspešnú redakčnú činnosť a vydávanie drevárskeho karentovaného vedeckého časopisu Wood Research s celosvetovou pôsobnosťou
doc. RNDr. František Kundracik, CSc., Katedra experimentálnej fyziky, FMFI UK v Bratislave za dlhoročnú úspešnú popularizáciu fyziky u žiakov základných a stredných škôl a u širokej verejnosti a za starostlivosť o talentovanú mládež

Vedecko-technický tím roka
Multidisciplinárny tím z nemocnice na bratislavských Kramároch pod vedením doc. MUDr. Andreja Šteňa, PhD. MPH za vyvinutie novej metódy intraoperačnej identifikácie drobných mozgových ciev pomocou navigovanej 3D-sonografie zvyšujúcej bezpečnosť odstraňovania hlboko uložených nádorov mozgu
Vedecko-technický tím VUJE, a.s. Trnava pod vedením Ing. Branislava Hatalu, PhD. za prínos v oblasti medzinárodného výskumu a vývoja prototypu reaktora ALLEGRO, rýchleho plynom chladeného reaktora IV. generácie
Tím Lactovir z UVLF Košice pod vedením  prof. Ing. Štefana Vilčeka, DrSc. za významný prínos pri štúdiu vírusových agensov a vývoj laktobacilových prípravkov na ochranu zdravia zvierat a produkciu kvalitných a bezpečných potravín živočíšneho pôvodu

Foto CVTI SR