Christoph Traugott Delius

Vedec a pedagóg baníctva

V týchto dňoch si pripomíname 240. výročie smrti významného banského inžiniera a pedagóga Christopha Traugotta Delia.

Christoph Traugott Delius sa narodil v roku 1728 vo Wallhausene neďaleko Erfurtu v starej šľachtickej protestantskej rodine, ktorá v tridsaťročnej vojne prišla o svoje majetky.
Po štúdiách na gymnáziách v Quedlinburgu a v Magdeburgu sa 17. marca 1749 zapísal na univerzitu vo Wittenbergu. Mienil študovať právo, ale napokon sa rozhodol pre matematiku a prírodné vedy. Kvôli nedostatku peňazí dočasne vstúpil do armády. Neskôr sa usadil vo Viedni, kde konvertoval na katolícku vieru. V roku 1751 odišiel do Banskej Štiavnice, aby tu študoval baníctvo, pričom mohol využiť aj svoje matematické vedomosti.

Cisársky radca
Svedomitá práca mu rýchlo priniesla úspech. V roku 1756 dostal miesto banského merača v Oravici v Banáte. Od roku 1761 pôsobil na Banskej akadémii v Banskej Štiavnici najprv ako správca baní a od roku 1764 ako vrchný banský správca a člen banského kolégia. Krátky čas pôsobil v Dogmačke, ale v roku 1764 sa vrátil na pôvodné miesto ako dočasný vrchný závodný a zároveň ako prísediaci banského kolégia.
V roku 1770 ho panovníčka Mária Terézia povýšila na banského radcu a vymenovala ho za profesora na Katedre baníctva Banskej akadémie v Banskej Štiavnici. Túto katedru zriadili ako tretiu a jej zámerom bolo teoretické a praktické vyučovanie banského práva, banskej ekonomiky, lesníctva a baníctva. Zároveň sa stal cisárskym radcom a členom predsedníctva úradu komorného grófa.
V roku 1772 ho povolali do Viedne, kde sa podieľal na zriaďovaní oddelenia baníctva a mincovníctva. Zároveň ho vymenovali za riadneho dvorného radcu pre otázky baníctva a mincovníctva.
Po mimoriadne plodnom a náročnom živote sa pokúšal o zlepšenie svojho zdravotného stavu liečením. Na radu lekárov odišiel do Talianska k moru, kde mal zotrvať celý rok. Na ceste do Pisy však 21. januára 1779 vo Florencii zomrel.

Úvod do baníctva
Ako profesor baníctva a banský radca Christoph Traugott Delius vyučoval baníctvo, banské právo, ekonomiku a štatistiku a kontroloval erárne bane. Podľa štatútu akadémie bol povinný vypracovať učebnicu predmetu, ktorý vyučoval. Vyzbrojený bohatými teoretickými i praktickými vedomosťami plnil všetky úlohy svedomito a zodpovedne. Vypracovaniu učebnice venoval mimoriadnu pozornosť. V Banskej Štiavnici učebnicu nedokončil, lebo od roku 1772 už pôsobil vo Viedni. Táto učebnica – Anleitung zu der Berbaukunst (Úvod do baníctva) – vyšla v roku 1773 vo Viedni. Je to Deliovo najrozsiahlejšie a najvýznamnejšie dielo a na tie časy bolo na mimoriadne vysokej úrovni. Obsahovalo takmer tisíc strán textu s veľmi názornou obrazovou prílohou. Celú látku rozdelil autor na štyri časti – pozemná geografia, dolovanie, úprava rudy na povrchu a ekonomika baníctva. V predhovore sa zaoberal vývojom baníctva a ťažkosťami pri prechode k podzemnému dobývaniu. V prvej časti práce rozoberal problematikou podzemnej geografie. Zdôraznil, že s rastúcou hĺbkou baní sa bude obohacovať aj geológia.

Neptunista
V roku 1755 sa zúčastnil súťaže banských praktikantov, kde dostal vyznamenanie a získal jednu zlatú a dve strieborné medaily. Jeho práca počas činnosti v Banáte bola bohatá a rozmanitá. Popri banských prácach vyučoval v banskej škole a súčasne pracoval aj vedecky. Dokazujú to niektoré publikácie, ktoré potvrdzujú nielen zameranie jeho činnosti, ale aj úroveň poznania banských vied tých čias. V Oravici vyhotovil svoju prvú banskú mapu a získal bohaté praktické skúsenosti.
Následky pracovného preťaženia a účinky nezdravého banského prostredia a chemických laboratórií, v ktorých strávil veľa času, mu však natrvalo podlomili zdravie. Najväčší podiel na tom mal jeho pobyt v Banáte.
Christoph Traugott Delius už počas štúdií prejavoval mimoriadne nadanie nielen na pedagogickú, ale aj vedeckú prácu. V roku 1770 vyšlo jeho dielo Abhandlung von dem Ursprunge der Gebirge (O vzniku hornín a rudných žíl). Vyslovil názory, ktorými sa zaradil medzi neptunistov. Podľa týchto názorov mali všetky horniny vznik len ako usadeniny z vody.
Christoph Traugott Delius sa napriek mnohým omylom prejavil celkove ako technik a ako vedec s dobrým pozorovacím postrehom a v čiastkových otázkach so zmyslom pre zovšeobecnenie a pre závery.

RNDr. Ľubomír Viliam Prikryl, CSc. 
Foto archív autora, Ilustrácie sú z diela Úvod do baníctva

Komentáre