Festival vedy a techniky AMAVET 2019

Ešte pred konaním krajských kôl v októbri 2019 sme informovali, že motivátorom tohtoročného, už 22. ročníka Festivalu vedy a techniky AMAVET 2019 (FVAT), je slogan „ZREALIZUJ SVOJ NÁPAD“. Príležitosť Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) využilo 255 mladých vedátorov z ôsmych krajov Slovenska a do jedenástich súťažných kategórií prihlásilo 167 projektov, čo je rekordný počet za posledné 4 roky. Do celoslovenského finále postúpilo 80 projektov, ktorých autormi je 123 žiakov zo 60 základných a stredných škôl. Čo nás čaká počas tohtoročného Týždňa vedy a techniky na Slovensku? Kam sa posunul 22. ročník a čo nového môžu očakávať súťažiaci i laická verejnosť?

FVAT je na Slovensku živnou pôdou na objavovanie talentov v oblasti vedy a techniky. Preto organizátori privítali zvýšený záujem akademickej obce byť jeho súčasťou. Už tretí rok je odborným garantom Slovenská akadémia vied spoločne s univerzitami – Žilinská univerzita v Žiline, Univerzita Komenského a jej Prírodovedecká fakulta v Bratislave. Od tohto roku poskytla odbornú garanciu aj Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach a záujem prejavila aj Prešovská univerzita v Prešove, s ktorou organizátor AMAVET začal rokovania. V žiadnom prípade nejde len o formálny prejav úcty k prestížnemu podujatiu. Zástupcovia odborných garantov sú členmi odbornej hodnotiacej komisie, ktorá bude v tomto roku až 22-členná! Veď v deviatich kategóriách treba ohodnotiť 86 projektov – 6 projektov prezentujú súťažiaci z Belgicka a Ruska. Nezanedbateľný z pohľadu univerzít je aj záujem o podporu svojich budúcich študentov, ktorým aktivity AMAVET-u dávajú priestor „zrealizovať svoj nápad“.

22. ročník sa uskutoční od 7. do 8. novembra 2019 v Bratislave, v areáli výstaviska INCHEBA, kde budú súčasťou spolu otvorenia veľtrhu Bibliotéka a výstavy Pedagogika. INCHEBA je súčasne Generálnym Partnerom festivalu a takto už štvrtý rok AMAVET a INCHEBA svojimi víziami rozvoja spoločností nachádzajú prienik spolupráce pri podpore neformálneho vzdelávania mladých ľudí s orientáciou na vedu a techniku, hľadanie talentov a ich rozvoj.

Vybraní víťazi Festivalu vedy a techniky AMAVET budú následne vyslaní obhájiť svoj projekt a reprezentovať AMAVET, svoju školu aj Slovensko na prestížne národné a svetové vedecké súťaže a fóra vedeckovýskumnej činnosti mládeže: ISEF (USA), EUCYS (Španielsko), CASTIC (Čína), Milset Expo-Sciences Europe (Rumunsko), Vernadského národnú súťaž (Moskva) a ďalšie. Úspešní súťažiaci môžu získať aj ocenenie dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a množstvo vecných cien.

Jednou zo zaujímavostí tohtoročného festivalu sú dvaja najmladší, desaťroční účastníci. Ich projekty sa venujú skúmaniu podmienok života mäsožravých rastlín a podmienkam života kliešťa obyčajného. Častý víťaz a reprezentant Slovenska na mnohých zahraničných súťažiach Peter Škripko už nespĺňa štatút súťaže, pretože je už vysokoškolákom prvého ročníka, ale príde pomôcť s organizáciou, pretože ako sa vyjadril „bez Festivalu vedy a techniky AMAVET si nevie predstaviť tento rok…“.

Festival vedy a techniky AMAVET nie je len súťaž projektov žiakov, ale aj priestor na popularizáciu vedy a techniky na Slovensku. Nie náhodou ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová udelila minulý rok 28. ročnému občianskemu združeniu, Asociácii pre mládež, vedu a techniku CENU ZA VEDU A TECHNIKU za rok 2018 v kategórii „Popularizátor vedy“ – za rozvoj popularizácie vedy a techniky medzi žiakmi základných a stredných škôl. Počas 22. ročníka súťaže sa uskutočnia zaujímavé motivačné rozhovory Science talks. Môžeme sa tešiť na účasť „odchovankyne“ AMAVET-u Michaely Brchnelovej, ktorá príde z Holandska, kde študuje ako MSc. študentka hypersonickej aerodynamiky na Delft University of Technology s pracovnými skúsenosťami z Európskej Vesmírnej Agentúry ESA a Nemeckého Centra pre Vesmírny a Letecký Výskum, DLR – nemáme sa za čo hanbiť! Kontrovať jej budú Michal Zajaček, amaveťák, absolvent  IMPRS scholar at University of Cologne, 1. Physikalisches Institut v Nemecku, v súčasnosti pôsobí v Poľsku. Do tretice rozhovory o vesmíre doplní Juraj Tóth, prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy Fakulty matematiky, fyziky a informatiky, UK v Bratislave.

Na krátky rozhovor príde aj čerstvý Laureát ocenenia 1. ročníka ESET Sience Award „Výnimočná osobnosť slovenskej vedy“ Ján Tkáč, ktorý pôsobí v Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied. Nebude chýbať ani súčasný generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti QBSW Martin Hrnko, ktorý napísal svojmu bývalému učiteľovi, vedúcemu krúžku, dnes vedúcemu jedných z klubov AMAVET Pavlovi Kyselovi: „…sú to už roky, čo som sa aj ja začal pod Vašim vedením venovať počítačom v Žiline a pamätám si, že práve Váš prístup mi umožnil technike sa venovať v maximálne možnej miere…“

Počas festivalu predstavia svoj podnikateľský plán študenti Strednej odbornej školy veterinárnej v Nitre. V stánku národného projektu inovujme.sk vystavia prototyp vlastnej kartovej spoločenskej hry Coonan Valley s témou rybačky.

___________________________________________________________________________________________

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) – Laureát Ceny za vedu a techniku 2018 v kategórii Popularizátor vedy – je záujmové občianske združenie, ktoré funguje na princípe neziskovej organizácie už 29 rokov! Združuje 4.500 aktívnych členov v 56-tich kluboch po celom Slovensku, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich budúcu profesiu. Počas svojej existencie stál pri zrode mnohých úspešných projektov, ktoré sú zamerané na neformálne vzdelávanie mladých ľudí a naďalej prináša inšpirácie a rozvíja mladé talenty, podporuje dobré nápady a pomáha získavať hodnotné skúseností. Kluby pracujú v oblasti astronómie, robotiky, informatiky, biotechnológie, vied o zemi a v rôznych iných vedných disciplín. Medzi hlavné aktivity patria organizovanie Festivalu vedy a techniky AMAVET, Festival štyroch živlov AMAVET, interaktívna konferencia Junior Internet, celoslovenské kolo svetovej robotickej súťaže RoboRAVE, multidisciplinárny online seminár LaBáK, Cesty za vedou – do vedeckých inštitúcií, letné tábory, Zvedaví vedci, Anjeli deťom.

Od apríla 2018 je AMAVET „Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov“ (CVV). Projekt v rámci Operačného programu Ľudské zdroje napĺňa ambíciu 29-ročných skúsenosti Asociácie pre mládež, vedu a techniku v oblasti neformálneho vzdelávania podieľať sa na rozvoji  potenciálu mladých ľudí v oblasti vedy a techniky. Cieľom projektu CVV je zvýšenie záujmu mladých ľudí o prírodné a technické vedy a rozvoj ich kľúčových kompetencií pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce.

V roku 2018 sa AMAVET aktívne zapojil do procesu zvýšenia digitálnej gramotnosti na Slovensku. Začal spolupracovať s IT Asociáciou Slovenska a stal sa aj členom Digitálnej koalície. AMAVET spolupracuje so slovenskými univerzitami, Slovenskou akadémiou vied, strednými a základnými školami, Združením Slovenských vedecko-technických spoločností a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. V AMAVET-e pracuje množstvo dobrovoľníkov z radov vedcov, vysokoškolských a stredoškolských učiteľov a študentov.

AMAVET má široké spektrum medzinárodnej spolupráce. Je členom mládežníckej organizácie MILSET (Mouvement International pour le Loisir Scientifique Technique) so sídlom v Paríži. V rámci členstva rozvíja spoluprácu s podobnými asociáciami v Nemecku, Belgicku, Španielsku, Maďarsku, Českej republike, Poľsku, vo Francúzsku a aj v mimoeurópskych krajinách.

Viac na www.amavet.sk.