Geografické názvy Monica, Monický potok a Monosa, Monoský potok

Významný slovenský archeológ prof. Václav Furmánek z Archeologického ústavu SAV, ktorý v rokoch 1969 až 1974 v Radzovciach v Lučenskom okrese skúmal žiarové pohrebisko pilinskej a kyjatickej kultúry z bronzovej doby (z obdobia rokov 1400 až 800 pred Kristom) patriace k najväčším objaveným pohrebiskám z tohto obdobia, sa obrátil na Názvoslovnú komisiu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky s požiadavkou na zmenu geografických názvov Monica Monický potok, používaných na mapách od začiatku 70. rokov minulého storočia, na pôvodné historické podoby názvov MonosaMonoský potok. Názvom Monosa sa označoval vrch a aj samota (do 16. storočia samostatná obec) a Monoský potok. Vo Vlastivednom slovníku obcí na Slovensku (1977) sa v hesle Radzovce uvádza, že už v roku 1341 sa spomína obec s názvom Monasta teluke, v roku 1371 Monaza a v roku 1427 Monoza. Od tridsiatych rokov minulého storočia sa nielen na Slovensku, ale aj v Európe uvedomuje, že najlepšie preskúmaná osada a pohrebisko ľudu popolnicových polí v strednej Európe sa nachádza v Radzovciach v polohe Monosa.

Hoci v materiáloch Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky sa od 70. rokov minulého storočia uvádzali názvy Monica (názov lesa, vrchu a hospodárskeho dvora) a Monický potok, na webovej stránke obce Radzovce sa používali a používajú názvy MonosaMonoský potok. Aj z dokladov uvedených na internete vyplýva, že napriek vyše štyridsaťročnej štandardizácii názvov MonicaMonický potok sa aj naďalej v istých kontextoch používali názvy Monosa a Monoský potok. Ide najmä o kontexty súvisiace s miestnym úzom, s turistikou, ale najmä s archeológiou. Presný dôvod na zmenu názvov Monosa a Monoský potok na MonicaMonický potok a motiváciu názvu Monica sa nám nepodarilo zistiť. Možno išlo aj o to, aby sa názov nedával do súvislosti so stredovekým latinským názvom Monasta teluke uvádzaným v citovanom Vlastivednom slovníku obcí na Slovensku. V doslovnom preklade do slovenčiny značil „kláštorná zem“ či „mníšska zem“. Slovenský jazykovedec Ján Stanislav vo svojom diele Slovenský juh v stredoveku. I. (1948), v ktorom zhrnul výsledky výskumu slovenského historického miestopisu a slovansko-slovenských miestnych mien z územia Panónie, uvádza: „V blízkosti sú samoty Hudáč, Bakša, Monosa: Monoza“, pričom názov Monosa spája s ruským osobným menom Monša.

Na základe uvedených zistení a kladného vyjadrenia z obce Radzovce tlmočeného starostom obce a po odporúčaní názvoslovnej komisie Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky vykonal zmenu názvov MonicaMonický potok na podoby Monosa a Monoský potok.

PaedDr. Matej Považaj, CSc.


HORE
Vyberte si z QUARK menu: