Granty Univerzity Komenského pre mladých vedcov: 232 projektov si rozdelí 225 250 eur

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) dnes (24.4.2017) už po dvadsiaty prvý raz udelila Granty UK určené na podporu vedeckých, pedagogických i umeleckých projektov vedeckých pracovníkov, mladých pedagógov a interných doktorandov UK – vo veku do 30 rokov: 232 projektov si rozdelí sumu 225 250 eur.

Zo 403 podaných projektov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK podporila univerzita 232 z nich. Granty UK boli v priemere podporené sumou 970 eur/projekt. Prvenstvo v počte podaných i podporených projektov patrí tradične Prírodovedeckej fakulte UK, ktorá predložila 143 žiadostí o grant, z nich uspelo 84. Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK bolo podporených 37 projektov z 57 podaných. Jesseniova lekárska fakulta UK predložila 51 projektov, z ktorých finančnú podporu získalo 28.

„Je to už 21. ročník aktivity, ktorú cielene rozvinulo vedenie Univerzity Komenského, aby iniciovalo a podporilo tvorivú vedeckovýskumnú prácu mladých pracovníkov našej alma mater. Suma, ktorou sú vaše projekty podporené, je síce symbolická, verím však, že prispeje k posunu vo vašej vedeckej práci či poslúži na vytvorenie bázy pre ďalšie bádanie,“ uviedol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Granty UK získali tento rok projekty – napr. Osobnostné a psychofyziologické faktory zvládania stresu (Filozofická fakulta UK), Procesy v blízkosti čiernych dier (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK), Sex biznis/prostitúcia v slovenských verejných politikách (Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK), Hodnotenie psychickej pracovnej záťaže u učiteľov (Jesseniova lekárska fakulta UK), Dôvody znevýhodneného postavenia niektorých skupín obyvateľstva na slovenskom trhu práce a možné riešenia tohto stavu (Fakulta managementu UK), Vplyv vitamínu D v liečbe nešpecifických zápalových ochorení čriev (Lekárska fakulta UK), Vplyv zmeny teploty na vznik napätia v horninových vzorkách (Prírodovedecká fakulta UK) a iné.

Bližšie informácie o Grantoch UK: http://uniba.sk/veda/vedecke-projekty-a-granty/granty-uk/