Hrozba na displeji

Výsledky štúdie realizovanej na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave poukazujú na dôležitosť zavedenia nových postupov dekontaminácie mobilných telefónov. Tie by doplnili štandardizované postupy zamerané na hygienu rúk a dezinfekciu nemocničného prostredia.

Primokultúra zo steru – narastené bakteriálne kolónie na krvnom agare

V súčasnosti sú smartfóny neoddeliteľnou súčasťou dňa každého študujúceho človeka vrátane študentov medicíny. Slúžia im na telefonovanie, písanie správ, fotografovanie a na množstvo iných činností vďaka užitočným funkciám v zariadení, ktoré majú pri sebe aj počas stáží v nemocniciach na rôznych oddeleniach.
Výhodou smartfónov je, že študenti ich nemusia nutne prenášať v rukách ako zošity alebo skriptá. Pritom im v prípade potreby slúžia na zapisovanie si poznámok o pacientoch pri anamnéze, zisťovanie účinnosti a zloženia liekov cez internetové databázy či porovnanie laboratórnych výsledkov.

Riziko nákazy

Nevýhodou je, že nemocničné prostredie je spojené s výskytom nebezpečných baktérií. Niektoré z nich môžu byť pôvodcami nozokomiálnych (nemocničných) infekcií, ktorých množstvo sa rok čo rok zvyšuje. Ich prenos môže nastať pri priamom kontakte študenta s pacientom alebo pri samotnom pobyte v prostredí nemocnice, ktoré zahŕňa množstvo priestorov spoločne používaných pacientmi a nemocničným personálom. Keby tieto baktérie boli prítomné na smartfónoch medikov, telefóny by sa mohli stať nosičmi patogénov. Predstavovali by tak riziko pre pacientov, ktorí sú dlhodobo hospitalizovaní alebo majú zníženú funkčnosť imunitného systému, a zároveň aj pre študentov a ich okolie mimo nemocničného prostredia.

Odoberanie vzoriek z displeja smartfónu pomocou steru sterilným navlhčeným vatovým tampónom

Cieľom výskumu realizovaného na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave bolo zistiť, aké baktérie sa prenášajú na smartfónoch študentov medicíny počas ich pobytu v nemocnici. Ten zahŕňa nielen účasť na stáži, ale aj presun študentov medzi oddeleniami či celkovo ich pohyb v nemocničnom prostredí. Skúmalo sa aj to, či sú medzi mikroorganizmami potenciálne nebezpečné patogénne baktérie, napríklad baktérie rezistentné proti antibiotickým liečivám, prípadne multirezistentné baktérie. Ďalším cieľom bolo zistiť správanie sa študentov súvisiace s ich smartfónmi v nemocničnom prostredí a mimo neho formou dotazníka.

Odber vzoriek

Percentuálne zastúpenie izolovaných baktérií v rámci jednotlivých čeľadí

Cieľovou skupinou boli študenti všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty UK v Bratislave, ktorí absolvovali stáže na dvoch klinických pracoviskách. Študenti poskytli svoje smartfóny, keď odchádzali z nemocnice. O odberoch neboli vopred informovaní, aby sa predišlo zmene ich správania sa v rámci používania mobilných telefónov.
Odbery a analýza vzoriek sa uskutočnili v novembri a decembri 2022 a pokračovali vo februári a marci 2023. Analýza jednotlivých vzoriek prebiehala vďaka spolupráci na Ústave biochémie a mikrobiológie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Identifikácia izolovaných mikroorganizmov sa uskutočnila pomocou hmotnostnej spektrometrie MALDI-TOF. Celkovo sa odobrali vzorky zo 45 smartfónov študentov medicíny, pričom 80 % displejov bolo kontaminovaných baktériami. Z nich sa identifikovalo 117 bakteriálnych izolátov.
Na základe analýz sa zistilo, že 92 % izolátov tvorili grampozitívne (G+) baktérie patriace do 12 čeľadí a zvyšné izoláty patrili do čeľade Moraxellaceae. Sedem sledovaných parametrov v dotazníku (pohlavie, pracovisko, miesto nosenia telefónu, používanie dezinfekcie, bývanie na internáte, používanie telefónu na toalete a používanie smart hodiniek) nemalo signifikantný vplyv na zastúpenie zachytených baktérií v rámci jednotlivých čeľadí. Z dotazníka vyplynulo, že až 91 % opýtaných študentov používa smartfón počas stáže v nemocnici.

Pokračovanie článku si môžete prečítať v časopise Quark 3/2024. Ak chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov, prihláste sa. Ak ešte nie ste naším predplatiteľom, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.

Text a foto
Adrián Binka, Marek Ujpál, všeobecné lekárstvo, Lekárska fakulta UK v Bratislave
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
, Ústav biochémie a mikrobiológie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita
Mgr. Hana Dibalová, PhD., doc. MUDr. Adriána Liptáková, PhD., MPH
, Mikrobiologický ústav LF UK a Univerzitná nemocnica Bratislava
Práca bola podporená grantom KEGA 002UK-4/2022.