Imrich Frivaldský

Svetový prírodovedec zo Zemplína

MUDr. Imrich Frivaldský sa preslávil ako svetoznámy prírodovedec, pokrokový bojovník a zástanca nových vedných odborov na území vtedajšej rakúsko-uhorskej monarchie.

V zemplínskej obci Bačkov sa 6. februára 1799 narodil svetoznámy prírodovedec Imrich Frivaldský. Zemiansky rod Frivaldských pochádzal z Rajeckej Lesnej neďaleko Žiliny. Základné vzdelanie získal I. Frivaldský vo svojom rodisku a prvé dve triedy gymnázia absolvoval v Novom Meste pod Šiatrom (Sátoraljaújhely) v Zemplíne, ktoré je teraz na území Maďarska. V stredoškolských štúdiách pokračoval v maďarskom Jágri (Eger). V priebehu rokov 1814 a 1815 bol zapísaný vo filozofickom kurze na Kráľovskej akadémii v Košiciach. Otec chcel mať zo syna právnika, ale mladý Imrich prejavoval záujem najmä o prírodné vedy, a preto sa roku 1816 zapísal na lekársku fakultu Peštianskej univerzity. V roku 1821 dokončil vysokoškolské štúdia a venoval sa hlavne zveľaďovaniu prírodovedného oddelenia národného múzea v Pešti.

Kustód
Už ako gymnazista sa Imrich Frivaldský zúčastňoval prírodovedeckých exkurzií v Slanských vrchoch. V čase stredoškolských štúdií sa pod vplyvom Pavla Kitaibela (1757 – 1817) a Jozefa Sadlera (1791 – 1849) venoval najmä botanike na území Zemplínskych vrchov. Väčšmi ako štúdiu medicíny sa však venoval prírodným vedám, najskôr botanike a neskôr aj zoológii. V spolupráci s ďalšími prírodovednými odborníkmi sa podieľal na vedeckom výskume flóry a fauny rodného kraja.
Ako poslucháč lekárskej fakulty robil vo svojom voľnom čase výlety do okolia Pešti a Budína. Už v prvom ročníku vykonal cez prázdniny okružnú cestu po území Slovenska. Počas prázdnin v roku 1819 robil výskumy na maďarskom pohorí Matra a v nasledujúcom roku v Banáte. Bohaté zbery, ktoré počas týchto svojich ciest vykonal, mu umožnili už ako mladému študentovi publikovať niekoľko štúdií a článkov v odborných časopisoch.
Po ukončení vysokoškolského štúdia sa stal roku 1823 pomocným kustódom prírodopisných zbierok Uhorského národného múzea. Už ako kustód peštianskych prírodovedných zbierok v roku 1824 svojou obhajobou dizertácie o hadoch získal hodnosť doktora lekárskych vied (MUDr.). Riadnym kustódom múzea sa však stal až roku 1850.

Entomológ
V marci roku 1824 sa Imrich Frivaldský zriekol svojej lekárskej praxe a venoval sa výlučne prírodným vedám. Prvé roky pracoval v oblasti botaniky. V uvedenom čase sa na území Uhorska veľa vedcov venovalo botanike, preto sa rozhodol zamerať najmä na entomológiu. Po smrti entomológa Tobiáša Koya (1757 – 1829) kúpil veľkú časť jeho knižnice a bohatú zbierku hmyzu, ktorá sa spoločne s Ochsenheimerovou zbierkou motýľov, zakúpenou v roku 1823, stala základom entomologických zbierok múzea.
Svoje početné entomologické zbery začal na území v okolí Pešti a Budína, ale neskôr precestoval niekoľkokrát celé Uhorsko. Inicioval viaceré vedecké zberateľské entomologické expedície, pričom na mnohých z nich sa zúčastnil osobne. Zo všetkých expedícií priniesli účastníci veľké množstva rôznych druhov rastlín a živočíchov, najmä hmyzu.
V období, keď sa už zo zdravotných príčin nemohol osobne zúčastňovať na náročných zahraničných cestách, zameral sa na výskum pozemných a sladkovodných mäkkýšov na území Slovenska a na štúdium neznámych živočíchov v uhorských jaskyniach.

Mimoriadny talent
Z dôvodu očnej choroby opustil v roku 1851 prácu v múzeu a už ako súkromník spracúval výsledky zo svojich expedícií vo Svábhegyi alebo Jobbágyi. Ako člen mnohých domácich a zahraničných vedeckých spoločností, stály dopisovateľ vedeckých ustanovizní v Londýne, Paríži, Florencii, Lipsku, Regensburgu, Altenburgu, Štetíne a inde, bol známy vo vedeckom svete ako naslovovzatý odborník. Už jeho počiatočné výskumy našli ohlas v školských ročenkách v Sátoraljaújheli, Egeri, Košiciach či Pešti. Svojimi príspevkami upozornil vtedajší vedecký svet na svoj mimoriadny talent.
Imrich Frivaldský zanechal svetu cenné výskumy, obohatil prírodovedu o nové poznatky, v systematizácii flóry a fauny objavil nové veci. Svojou húževnatosťou, systematickou prácou a vďaka nesmiernemu talentu sa prebojoval do kruhu svetoznámych prírodovedcov a sústavným štúdiom opísal mnohé poddruhy, druhy i čeľade flóry a fauny stredoeurópskej oblasti, z ktorých mnohé nesú jeho meno, napríklad motýľ Ahlbergia frivaldszkyi či chrobák Pseudotrematodes frivaldszkyi. Opísal aj viacero druhov hmyzu, napríklad Melolontha albida Frivaldszky, 1835, Polyommatus eroides Frivaldszky, 1835, Phragmatobia placida Frivaldszky, 1835, Plebejides sephyrus Frivaldszky, 1835, Orthosia rorida Frivaldszky, 1835, Euprepia placida Frivaldszky, 1835 a iné.
MUDr. Imrich Frivaldský zomrel 19. októbra 1870 vo svojej kúrii v Jobbágyi v Novohrade.

RNDr. Ľubomír Viliam Prikryl, CSc.
Foto archív autora

Komentáre