Industry 4.0 na Slovensku

Fórum odborníkov, ktoré vedie dlhodobý dialóg so slovenskými firmami o nových technologických trendoch, urobilo prieskum o úrovni aplikácie konceptu Industry 4.0 v slovenských priemyselných podnikoch. Zistenia odhalili, že slovenské firmy chápu význam a dopad technologických zmien a aj keď mnohé už začali so samotnou implementáciou, je ešte veľa tých, ktoré nevedia ako problematiku uchopiť a kde začať. Prieskum zachytil požiadavky, aby sa ešte viac diskutovalo na odbornej úrovni a posilnilo sa poradenstvo pre strategické ale aj implementačné fázy.

Prieskum sa realizoval na prelome augusta a septembra 2017 na vzorke 47 respondentov. Tú tvorili takmer z polovice vrcholoví manažéri významných slovenských priemyselných podnikov. Špecifickosť prieskumu vychádza zo skutočnosti, že ho pripravil tím odborníkov z praxe, ktorí sa dlhodobo zaoberajú problematikou inovácií, technologického vývoja a Industry 4.0. „Úvodný prieskum nám umožnil začať na zaujímavej skupine podnikov sledovať, ako postupuje využitie princípov inteligentného priemyslu v praxi. V rámci platformy Industry4UM ho budeme sledovať dlhodobo a poznatky využijeme pri plánovaní krokov, ktoré umožnia zrýchliť pokrok tohto dôležitého priemyselného fenoménu,“ skonštatoval analytik Revue priemyslu Martin Jesný.

Otázka Industry 4.0 je v slovenských podnikoch skloňovaná už niekoľko rokov. Dnes už môžeme skonštatovať, že sa dostala do štádia, kedy podniky pristupujú k jej reálnej implementácii. Za dôležitú ju považujú dve tretiny firiem. „Implementácia síce prebieha, ale tempo nie je rovnomerné vo všetkých procesoch a technológiách. Znamená to, že napriek skutočností, že Industry 4.0 sa stáva vo väčšej časti podnikov prioritou, ešte nie je vnímané ako nutnosť a veľká časť firiem sa ešte len začína zamýšľať nad riešeniami,“ informuje Martin Morháč, predseda predstavenstva SOVA Digital.

S implementáciou začalo, alebo v nej naplno funguje relatívne málo firiem (19 %). Naopak, viac ako polovica firiem (53 %) ešte nezačala, alebo sa nachádzajú v procese získavania relevantných informácií o tom, kde a ako začať. Tie, ktoré už začali, realizujú zmeny svojpomocne, alebo s poradenstvom externých konzultantov v prípravnej fáze. Mnohé firmy dnes ešte stále pociťujú tlak trhu a konkurencie ako nie príliš naliehavý a reagujú naň iba menšími optimalizáciami. Čoraz viac podnikov však chápe Industry 4.0 ako potrebu koncepčných a strategických zmien pre zefektívnenie výroby a zvýšenie produktivity. To potvrdzuje aj skutočnosť, že najväčšiu naliehavosť implementácie Industry 4.0 vidia až dve tretiny firiem v zlepšovaní a zefektívňovaní vnútorných procesov.

Reakcie podnikov na zmeny, spojené s Industry 4.0 v minulom období, sa spájali s predstavou vysokých investícií. Potvrdzuje sa, že diskusia a “búranie” mýtov posunula firmy k reálnejším pohľadom. Dnes sú až tri štvrtiny respondentov presvedčených o investičnej zvládnuteľnosti zmien. Posunula sa aj otázka záujmu aplikovať Industry 4.0 z pohľadu stavu vnútornej kultúry, čo vypovedá o tom, že k príprave zmien pristupujú podniky systematickejšie a koncepčnejšie a mení sa aj diskusia o téme vo vnútri firiem. Pozitívne je zistenie, že viac ako polovica firiem konštatuje, že má vytvorené dobré podmienky na vzdelávanie pracovníkov. Na druhej strane však, len 11 % firiem má zavedený reálny inovačný systém a iba 15 % firiem má vytvorený tím ľudí, ktorí sa venujú implementácii digitalizácie.

Z prieskumu vyplýva tiež fakt, že východiskom pre ďalšie kroky je stratégia, ktorá vygeneruje postupy, procesy a technológie. „Aj keď sa dnes bavíme o prvých krokoch implementácie Industry 4.0 v podnikoch, už teraz je potrebné do globálnych stratégií zakomponovať aj otázku prípravy kvalifikovanej pracovnej sily. Je potrebné zmeniť štruktúru vzdelávania, inak technologický vývoj zastihne firmy nepripravené. Dnes ten tlak nie je až taký výrazný, ale o niekoľko rokov už podniky nebudú mať na výber. Zaváhaním stratia výhodu pripravenosti špecialistov, firemnej kultúry, organizačných modelov a nielen  investície, ale aj nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily sa bude dramaticky zvyšovať,“ upozorňuje Martin Morháč.

 

Parametre prieskumu

 • Jedinečný prieskum zameraný na slovenské priemyselné firmy
 • Elektronická forma
 • Koniec augusta, začiatok septembra 2017 – 3 týždne
 • 17 otázok, v niektorých bolo možné respondentom rozšíriť možné odpovede v kombinácii s otvorenými časťami otázok
 • 47 respondentov
 • Predpokladá sa opakovanie v nasledujúcich rokoch – pre zachytenie trendov a sledovanie vývoja

 

Základné zistenia

 • Spoločnosti sa reálne začali zaoberať témou Industry 4.0 a väčšina ju považuje za dôležitú
 • Potrebujú hlbšie znalosti o tom ako uplatňovať princípy Industry 4.0 a zrýchliť tempo osvojenia
 • Chýbajú dôležité informácie
 • Stratégiu tvoria a aplikujú svojpomocne
 • Rozhodujúci priestor pre aplikácie vidia v zlepšovaní vnútorných procesov
 • Firmy ešte nemajú vystavanú organizačnú a personálnu štruktúru pre realizáciu zmien

 

Názor na význam aplikácie Industry 4.0 vo firmách

Dve tretiny firiem si uvedomujú význam aplikácií Industry 4.0 pre svoj budúci rozvoj. Relatívne veľká časť respondentov však považuje dôležitosť aplikácií Industry 4.0 za menej zásadnú pre budúcnosť firmy. Téma Industry 4.0 je stále mýtizovaná a spochybňovaná z rôznych strán, čo prináša aj postoje o nie príliš veľkom význame a vplyve na podniky. Súvisí to s porozumením a interpretáciou samotného pojmu, rovnako s nepochopením trendov, ale aj mediálnymi interpretáciami a povrchnými prezentáciami témy.

 

Odporúčania

 • Industry 4.0 je úzko previazaná s firemnou stratégiou a teda je to téma určená pre top manažmenty firiem
 • Každá firma by sa mala urýchlene začať zaoberať problematikou Industry 4.0, začať s nenáročnými, krátkodobými projektami, s vysokou pravdepodobnosťou rýchleho prínosu
 • Prijať a aplikovať Akčný plán Stratégie inteligentného priemyslu SR, ktorý bude podporovať rozvoj Industry 4.0 v priemysle SR
 • Zabudovanie problematiky Industry 4.0 do vzdelávacieho systému stredných a vysokých škôl