Integrovaný Tokaj

Vinohradnícka oblasť Tokaj sa považuje za oblasť s jedinečným krajinným potenciálom v pohraničí Slovenska a Maďarska. Vyznačuje sa najmä unikátnym vinohradníctvom a vinárstvom, širokou škálou turistických atrakcií, ale aj ťažobnými aktivitami v blízkosti štátnych hraníc.

Tokaj patrí dvom krajinám, čo komplikuje plánovanie a manažment. Tento problém pomôže riešiť jednotná geografická informačná databáza, ktorú sa podujali pripraviť Innoregion Knowledge Centre Univerzity Karola Eszterházyho v Jágri a Ústav geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Obe inštitúcie spoločne riešili projekt spolufinancovaný Európskou úniou s názvom Rozvoj webGIS platformy na báze masívnych geodát pre vinársky región Tokaj podporujúci cezhraničnú spoluprácu.

Podpora regiónu

Základnou myšlienkou vytvorenia spoločnej geografickej databázy bolo podporiť prezentáciu a spoločný rozvoj vinárskej oblasti integráciou údajov o území a vytvorenie spoločnej geoinformačnej databázy dvoch členských štátov EÚ. Primárnym cieľom bolo, aby údaje boli dostupné verejne, a to prostredníctvom webového geografického informačného systému (GIS) na jednom mieste pre celú Vinohradnícku oblasť Tokaj na slovenskej aj na maďarskej strane. V minulosti komplikovali databázy s rôznymi štruktúrami a názvoslovím spracovanie geografických údajov vo vinárskom regióne, jeho integráciu a prípravu vzájomne výhodných konceptov regionálneho rozvoja, ako aj transparentnosť vývojových úsilí. Internetová platforma umožňuje interaktívnu vizualizáciu a obsahuje jedinečné geopriestorové údaje v jednotnej forme pre celú tokajskú vinohradnícku oblasť, čo je 28 obcí v Maďarsku a sedem na Slovensku. Predovšetkým však zahŕňa údaje katastrálne, topografické, humánno-geografické, geologické, pedologické, meteorologické, údaje o inžinierskych sieťach, pôdohospodárske, lesnícke a vodohospodárske.

Geopriestorové databázy

Údajové vrstvy predstavujú zložky krajiny ako geologická stavba, vlastnosti pôdy, riečna sieť, využitie katastrálnych parciel, budov a iné. Vytvorené webové GIS riešenie pre Tokaj poskytuje on-line nástroj na vizualizáciu geografických údajov o vinohradníckej oblasti, možnosť identifikácie vlastností zobrazených objektov a ich geometrického merania. Navrhovaný systém je schopný integrovať a vizualizovať štandardizované geopriestorové databázy na oboch stranách hranice a podporovať funkčné regionálne plánovanie, rozvoj, marketing, udržateľné územné plánovanie, riadenie a v neposlednom rade prehlbuje zručnosti z diaľkového prieskumu Zeme a súčasného stavu poznatkov oboch inštitúcií, povedal prof. Ing. Vladimír Sedlák, PhD., manažér projektu za UPJŠ v Košiciach. Trojjazyčný tematický obsah GIS databázy zverejnený na internetovej stránke môže byť použitý ako overený zdroj informácií pre výrobcov vína, štátnu správu a miestnu samosprávu, ale aj pre verejnosť, miestnych obyvateľov či účastníkov cestovného ruchu na strane dopytu, ako aj ponuky. Okrem toho poskytuje ľahko dostupnú platformu na zverejnenie výsledkov výskumu v regióne.

Úloha študentov

Okrem webovej GIS platformy sa v rámci projektu realizovali aj ďalšie aktivity, v rámci ktorých vznikli cenné údaje, pričom do ich zberu boli zapojení aj študenti oboch univerzít. Od mája 2018 sa uskutočnilo pozemné laserové skenovanie vybraných častí vinohradu. V júni 2018 pomocou pozemného laserového skenovania vznikol 3D model vínnej pivnice vo Veľkej Tŕni s prepojením na 3D model vonkajšej krajiny. Od júla do októbra 2018 sa viackrát realizovalo mapovanie leteckým diaľkovým prieskumom, ktorého výsledkom sú databázy s geometrickými a spektrálnymi charakteristikami zachytávajúce zmeny vo vybraných viniciach. V júli 2018 sa študenti obidvoch partnerských univerzít zúčastnili letnej školy zameranej na využitie geoinformačných metód a diaľkového prieskumu Zeme v maďarskom Szerencsi. Na záver projektu 27. júna 2019 jeho riešitelia vysvetlili význam výsledkov projektu zástupcom miestnej samosprávy a vinárom.

LBA, foto UPJŠ

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 08/2019.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Komentáre