IX. medzinárodná konferencia slovko 2017

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied

Vás pozýva na

IX. medzinárodnú konferenciu

slovko 2017

počítačové spracovanie prirodzeného jazyka,

korpusová lingvistika, terminológia, e-terminológia

25. – 27. október 2017 v Bratislave

Úvod
Cieľom konferencie organizovanej Oddelením Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v Bratislave je poskytnúť vedeckú platformu na sprístupnenie aktuálnych výsledkov v oblasti počítačového spracovania prirodzeného jazyka, korpusovej lingvistiky a počítačovej terminológie.

Témy
Príspevky by mali byť venované nasledujúcim oblastiam:
● Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka
● Terminológia, e-terminológia, e-terminografia
● E-lexikografia
● Gramatický korpusový výskum
● Analýza a opis jazykovych zdrojov pre menej spracované jazyky
● Využitie existujúcich postupov na spracovanie menej rozšírených jazykov
● Automatizovaný preklad
● Nástroje textovej analýzy
● Tvorba a využitie jazykových zdrojov
● Jazykové databázy a siete
● Hovorené a nárečové korpusy
● Rečová analýza a syntéza

Hlavní prednášatelia
● Jan Hajič, Ústav formálnej a aplikovanej lingvistiky, Matematicko-fyzikálna fakulta, Karlova univerzita, Praha, Česká republika
● Henrik Nilsson, Terminologicentrum TNC, Solna, Švédsko Vedecký výbor
● Václav Cvrček (Ústav Českého národného korpusu, Filozofická fakulta, Karlova univerzita v Prahe Česká republika)
● Tomaž Erjavec (Inštitút Jožefa Štefana, Ľubľana, Slovinsko)
● Leonid Iomdin (Inštitút problémov prenosu informácií A. A. Charkeviča, Ruská akadémia vied, Moskva, Rusko)
● Martina Ivanová (Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, Slovensko)
● Tomáš Jelínek (Ústav teoretickej a komputačnej lingvistiky, Filozofická fakulta, Karlova univerzita, Praha, Česká republika)
● Jana Levická (Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovensko)
● Michal Křen (Ústav Českého národného korpusu, Filozofická fakulta, Karlova univerzita v Prahe Česká republika)
● Marta Małachowicz (Inštitút špeciálnej a interkultúrnej komunikácie, Varšavská univerzita, Varšava, Poľsko)
● Gabriela Múcsková (Dialektologické oddelenie, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovensko)
● Maciej Ogrodniczuk (Inštitút počítačovej vedy, Poľská akadémia vied, Varšava, Poľsko)
● Ana Ostroški Anić (Inštitút chorvátskeho jazyka a jazykovedy, Záhreb, Chorvátsko)
● Vladimír Petkevič (Ústav teoretickej a komputačnej lingvistiky, Filozofická fakulta, Karlova univerzita, Praha, Česká republika)
● Maciej Piasecki (Oddelenie umelej inteligencie, Ústav informatiky, Wroclawská univerzita vo Wroclawe)
● Patrice Pognan (Národný inštitút orientálnych jazykov a civilizácií, Paríž, Francúzsko)
● Jozef Štefčík (Katedra translatológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, Slovensko)
● Mária Šimková (Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovensko)

Registráciu na podujatie očakávame prostredníctvom e-mailu slovko@korpus.sk do 30. januára 2017. Registračný formulár pre aktívnych aj pasívnych účastníkov konferencie je dostupný na webovej stránke konferencie: http://korpus.sk/slovko.html.

Prezentácie a forma písomných príspevkov
Rokovacie jazyky na konferencii: anglický jazyk, ktorýkoľvek slovanský jazyk.
Jazyk príspevku: anglický jazyk.
Príspevky budú publikované v špeciálnom čísle Jazykovedného časopisu, ktorý je indexovaný v databázach Elsevier – SCOPUS, De Gruyter – IBZ a ďalších.

Anonymizovaný plný text príspevku pošlite prostredníctvom https://easychair.org/conferences/?conf=slovko2017 do 30. marca 2017. Plné texty príspevkov posúdia členovia vedeckého výboru do 1. mája 2017.

Uzávierka finálnych textov príspevkov je 1. augusta 2017. Po tomto dátume už nebude možná žiadna zmena v zaslaných príspevkoch. Špeciálne číslo Jazykovedného časopisu dostanú účastníci konferencie priamo na podujatí.

Konferenčné priestory Hotel Apollo****, Dulovo nám. 1, 821 08 Bratislava, Slovensko

Konferenčný poplatok
Výška konferenčného poplatku je 130 €, pre študentov vrátane doktorandov 100 €. V poplatku sú zahrnuté náklady na prípravu a vydanie zborníka, stravovanie, občerstvenie počas prestávok, spoločenský večer a ďalšie organizačné výdavky. UBYTOVANIE v poplatku zahrnuté NIE JE, každý účastník si ZABEZPEČUJE a platí ubytovanie INDIVIDUÁLNE. Uzávierka platieb konferenčného poplatku je 30. júna 2017. Po tomto dátume sa konferenčný poplatok zvyšuje o 50 %.

DÔLEŽITÉ DÁTUMY 
Zaslanie prihlášky prostredníctvom e-mailu: 30. január 2017
Zaslanie príspevku prostredníctvom EasyChair: 30. marec 2017
Oznámenie o prijatí príspevku prostredníctvom EasyChair: 1. máj 2017
Platba konferenčného poplatku: 30. jún 2017
Zaslanie finálnych príspevkov prostredníctvom EasyChair: 1. august 2017
Konferencia Slovko 2017: 25. ‒ 27. október 2017