Jadroví veteráni si vo Viedni odovzdávali skúsenosti

2016_09_30V rámci 60. generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni 27. septembra 2016 prebehlo stretnutie veteránov jadrovej energetiky z rôznych krajín sveta, ktorého sa zúčastnili aj českí a slovenskí zástupcovia. Pri okrúhlom stole si vymenili svoje skúsenosti a zhodnotili najpálčivejšie otázky rozvoja jadrovej energetiky v svojich krajinách.

Okrúhly stôl usporiadala Medzinárodná asociácia veteránov jadrovej energetiky a priemyslu (MSVAEP), ktorá združuje veteránov z rôznych krajín sveta.

Vo svojom úvodnom slove prof. Viktor Murogov, predseda asociácie MSVAEP, zdôraznil, že asociácia jadrových veteránov je spolkom nositeľov znalostí, ktoré je nutné ďalej šíriť. Jednou z najdôležitejších udalostí pre asociáciu bolo podľa neho začlenenie fyzikálno-inžinierskej univerzity MIFI, ktorá sa nachádza v Moskve a je najvýznamnejšou ruskou vysokou školou v jadrovej oblasti.

Jiří Marek, prezident českého spolku Jaderní veteráni, oboznámil účastníkov okrúhleho stola s vývojom jadrovej energetiky v ČR. Potenciál Českej republiky okomentoval slovami: „V Česku máme veľmi kvalitné predpoklady pre ďalší rozvoj jadra, máme tu rozvinutý priemysel s bohatými skúsenosťami, ktorý zahŕňa väčšinu produktov a služieb pre jadrové elektrárne od projektovania a výroby reaktorov a iných dôležitých komponentov, cez výrobu čerpadiel a armatúr a vývoj riadiacich systémov až po meraciu techniku. Nových odborných pracovníkov vzdelávajú štyri vysoké školy, máme jadrový výskum a ďalšie dôležité inštitúcie.

Avšak českému priemyslu chýbajú domáce projekty výstavby nových blokov, takže sa snaží udržiavať si svoju kvalitu a kvalifikáciu pomocou exportu. Okrem dostavby 3. a 4. bloku v Mochovciach dodávajú české firmy svoju produkciu aj do ďalších elektrární s reaktormi VVER. Formou subdodávok majú účasť na všetkých projektoch ruskej korporácie pre atómovú energiu Rosatom na výstavbu nových blokov v Rusku aj v ďalších krajinách ako je napríklad India, Čína, vrátane prvého reaktoru generácie III+, ktorý sa spúšťa v Novovoroněžskej jadrovej elektrárni.“

Karol Bodorik

Prekážkami ďalšieho rozvoja sú podľa Marka problémy z výstavbou úložiska jadrového odpadu: „V ďalšom rozvoji jadrovej energetiky nám čiastočne bránia postoje verejnosti k výberu lokality hlbinného úložiska vysoko aktívnych odpadov, v porovnaní s životnosťou jadrových elektrární krátky „životní cyklus“ politikov a hlavne hľadanie investičného modelu. Spoliehame sa na to, že budeme schopní predpovedať návratnosť výstavby jadrovej elektrárne, ale to je nezmysel. Jadrová elektráreň je pritom záležitosť minimálne jedného storočia: vrátane celej prípravy stavba potrvá asi 20 rokov a svetová prax ukazuje, že jadrová elektráreň môže byť v prevádzke až 80 rokov a v prípade nových projektov sa očakáva ešte dlhšia doba. A pritom nie sme schopný predpovedať dostatočne presne ani to, za akú cenu sa bude predávať elektrina za 5 rokov.“

Karol Bodorik, generálny tajomník organizácie Slovenské jadrové fórum (SJF) vo svojej prezentácii opísal činnosť SJF, do ktorej patrí združovanie jadrových veteránov: „S odovzdávaním skúseností to vyzerá tak, že organizujeme konferencie, semináre, workshopy a ďalšie akcie. Každý rok robíme konferenciu Secure Energy Supply, minulý rok bol 12. ročník, a Slovenská nukleárna spoločnosť robí konferenciu pre zadnú časť palivového cyklu. Chceme v tom aj naďalej pokračovať a vždy sa snažíme, aby sa na naše konferencie dostali mladí ľudia. Riešime to aj tak, že ak nám zostanú voľné miesta, vyzveme Slovenskú technickú univerzitu, aby poslala študentov.“

Ďalej sa Karol Bodorik venoval otázke jadrového paliva: „V reaktoroch VVER-440, ktoré sú na Slovensku prevádzkované, sa používa už 10 rokov urán-gadoliniové palivo s označením Gd-2 dodávané spoločnosťou TVEL. Narozdiel od predchádzajúceho paliva sa vyznačuje lepšími fyzikálnymi vlastnosťami, ktoré umožnili predĺžiť pobyt paliva v aktívnej zóne zo štyroch na päť rokov, predĺžiť kampaň na 330 efektívnych dní a zvýšiť nominálny výkon bloku o sedem percent. Naviac sa zväčšilo vyhorenie paliva a celkovo sa teda podarilo významne znížiť náklady na jednotku vyprodukovanej energie. Veľkou prednosťou tohoto paliva je tiež vysoká spoľahlivosť.“

 

 


Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu /MAAE/ je nezávislá medzivládna organizácia v systéme OSN pre vedu a technológiu v oblasti mierového využívania jadrovej energie v súlade so Zmluvou o nešírení jadrových zbraní. V súčasnosti má 144 členov. Česká republika je členom MAAE od r. 1993. Bývalé Československo bolo členom MAAE od jej založenia v roku 1957. Aktívne sa podieľalo na jej tvorbe a československý diplomat Pavel Winkler bol prvým predsedom Rady guvernérov MAAE.