Laureáti ocenenia Vedec roka SR 2021

Tohtoročné ocenenie Vedec roka SR si prevzalo päť výnimočných slovenských osobností pôsobiacich v oblastiach behaviorálnej ekológie, biomedicíny, vodíkových technológií, výrobných technológií a informatiky.

Jubilejný 25. ročník podujatia Vedec roka SR 2021 sa uskutočnil 14. júna 2022 v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Laureáti ocenenia Vedec roka SR 2021. Zľava prof. PaedDr. Pavol Prokop, DrSc., prof. Ing. Michal Hatala, PhD., Mgr. Lucia Balážová, PhD., prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD., doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc., foto Marián Zelenák, CVTI SR

Organizátormi podujatia boli tradične Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Slovenská akadémia vied (SAV) a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS). Cieľom bolo profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Ocenenia sa odovzdávali v piatich kategóriách: Vedec roka, Mladý vedecký pracovník, Inovátor roka, Technológ roka a Osobnosť medzinárodnej spolupráce.

Ceny v jednotlivých kategóriách za rok 2021 získali tieto osobnosti:

Vedec roka prof. PaedDr. Pavol Prokop, DrSc., foto Marián Zelenák

Vedec roka: prof. PaedDr. Pavol Prokop, DrSc., z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý objasnil nové poznatky o reprodukčných stratégiách a evolučných aspektoch behaviorálnych stratégií podieľajúcich sa na vyhýbaní sa kontaminácii patogénmi.

Mladá vedecká pracovníčka: Mgr. Lucia Balážová, PhD., z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Ocenenie získala za identifikáciu a popísanie receptora GPR180 a jeho ligandu CTHRC1 ako nových komponentov TGFβ signálnej dráhy, ktoré regulujú aktivitu hnedých tukových buniek a metabolizmus glukózy. Výsledky práce boli publikované v prestížnom vedeckom časopise Nature Communications.

Inovátor roka: prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD., zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Členov komisie presvedčil svojím inovatívnym výskumom a implementáciou unikátnych vodíkových technológií v automobilovom priemysle a energetike.

Technológ roka: prof. Ing. Michal Hatala, PhD., z Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove. Ocenenie získal za prínos v oblasti uplatnenia progresívnych metód nedeštruktívnej kontroly a skúšania v technickej praxi.

Osobnosť medzinárodnej spolupráce: doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc., z Ústavu informatiky SAV v Bratislave, ktorý zaujal mimoriadnou úspešnosťou pri získavaní projektov rámcových programov Európskej únie a výsledkami získanými v rámci týchto projektov, najmä výsledkami pri budovaní paneurópskej infraštruktúry pre vysokovýkonné počítanie a Európskeho cloudu pre otvorenú vedu.

Hodnotiaca komisia vyberala laureátov spomedzi šesťdesiatich ôsmich nominovaných. Tvorilo ju šesť členov, pričom išlo o zástupcov troch vyhlasovateľov. Boli nimi prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc.; MUDr. Mgr. Tomáš Hromádka, PhD.; prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.; prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc.; doc. Ing. Stanislav Darula, CSc.; Ing. Pavol Radič, PhD., EUR ING.

Som veľmi rád, že máme toľko excelentných osobností v oblasti vedy a výskumu, ktoré v našej krajine pomáhajú zvyšovať kvalitu života. Aj vďaka týmto významným ľuďom si Slovensko zachováva konkurencieschopnosť a sebestačnosť. Budeme robiť všetko pre to, aby sme pre vedkyne a vedcov na Slovensku vytvorili vyhovujúce podmienky, a tým aj zefektívnili a skvalitnili prostredie v oblasti vedy a výskumu, priblížil Ľudovít Paulis, štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a vysoké školstvo.

Teším sa, že aj tento rok sme mohli upriamiť pozornosť na to, že slovenská veda a výskum má osobnosti, ktoré nielen odbornými vedomosťami, ale aj vnútorným zápalom pre svoju profesiu dosahujú vynikajúce výsledky, konkurencieschopné a plne etablovateľné v európskom výskumnom priestore. Z pozície CVTI SR sa snažíme byť slovenským vedcom a výskumníkom silným a nápomocným partnerom, a napomáhať im tak našimi aktivitami v ich práci, doplnil Ján Kyselovič, generálny riaditeľ CVTI SR.

Nad 25. ročníkom oceňovania významných vedcov a vedkýň, technológov a mladých výskumníkov prevzala záštitu prezidentka SR Zuzana Čaputová a minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Slávnostné podujatie svojimi vstupmi spríjemnili akordeonista Boris Lenko a violončelista Jozef Lupták.

Na podujatí sa zúčastnili Michal Novota, poradca prezidentky SR pre vnútornú politiku, Robert Ševčík, generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, zástupcovia hodnotiacej komisie podujatia, rektori viacerých slovenských univerzít, členovia predsedníctva SAV, ako aj riaditelia jej ústavov, zástupcovia organizácií podporujúcich vedu a výskum, partneri podujatia a mediálni partneri.

Všetky informácie o podujatí Vedec roka SR 2021 sú dostupné na webovej stránke vedanadosah.sk v sekcii Vedec roka SR.

Generálnym partnerom podujatia Vedec roka SR 2021 je spoločnosť Interway, hlavným partnerom je spoločnosť SPP, partnermi sú spoločnosti Datalan a SVOP. Hlavnými mediálnymi partnermi podujatia sú RTVS a VAT – magazín o vede a technike. Mediálnymi partnermi sú portál VEDANADOSAH.sk a časopisy QUARK a NEXTECH.

Text a foto NCPVaT

Komentáre