Minerálne vody, vzácny dar

Na Slovensku v súčasnosti evidujeme 1 782 prameňov minerálnych vôd. Príroda nám v nich ponúkla vzácny dar, ktorý môžeme považovať za prírodné dedičstvo.  Ako a prečo vznikajú? Vieme ich využívať? Odpovede na tieto otázky sa dozviete v májovej vedeckej kaviarni. 

Slovensko je krajina s malou rozlohou, no veľkým počtom prírodných minerálnych vôd na svojom území sa radí k bohatým krajinám. Ich vznik a rozmiestnenie podmieňujú geologicko-tektonické podmienky Západných Karpát. Prírodná minerálna voda sa odlišuje od obyčajnej podzemnej vody svojím chemickým zložením, obsahom stopových prvkov, plynov a teplotou. Každý zdroj minerálnej vody je originálny históriou svojho vzniku a predstavuje anomáliu medzi podzemnými vodami.

Rozmanitosť prameňov
Na Slovensku je veľká pestrosť chemického zloženia minerálnych vôd. Významnú úlohu pri vzájomnom pôsobení vody a horninového prostredia zohráva plynná fáza, u nás hlavne oxid uhličitý CO2 (nazývame ich kyselka, šťavica a pod.), v menšej miere sulfán H2S (vajcovka, smradľavka, smerdžonka a pod.) a biochemické procesy. Ďalším faktorom je teplota, ktorú minerálne vody získavajú zo zemského tepla (termálne vody). Tvorba minerálnej vody prebieha v hydrogeologickej štruktúre a trvá od niekoľkých rokov až po niekoľko desaťtisíc rokov.

Prírodné liečivé kúpele 
Minerálne vody s rozmanitými liečivými účinkami patria k pokladom zeme, ktoré sa stali základom kúpeľníctva. Liečebný účinok na chorý organizmus potvrdzujú nielen stáročné skúsenosti lekárov a priaznivé výsledky, ale aj náročné vedecké výskumy, zamerané na objektivizáciu liečebného efektu kúpeľnej liečby. Prvé písomné doklady o liečebných účinkoch vôd na Slovensku siahajú do 12. storočia, ale existujú aj nálezy kúpeľov, ktoré si na našom území užívali už starovekí Rimania. Podľa presne zákonom stanoveného postupu sa preskúmajú kvalitatívne a kvantitatívne charakteristiky minerálnej vody, či sa môže uznať za prírodnú liečivú alebo prírodnú minerálnu. Až potom je možné využívať ju na kúpeľnú liečbu, vnútornú alebo vonkajšiu balneoterapiu. V súčasnosti je na Slovensku vydaných 22 rozhodnutí (licencií) pre prírodné liečebné kúpele.

Ochrana vodných zdrojov
Prírodné minerálne vody vhodne dopĺňajú pestrosť prijímaných minerálov do organizmu a na Slovensku sa plnia do spotrebiteľského balenia v 18 plniarňach. Všetky uznané zdroje sú nerastným bohatstvom štátu a musíme ich chrániť. Zákony chránia zdroje pred všetkým, čo by mohlo ohroziť ich chemické, fyzikálne, mikrobiologické a biologické vlastnosti, zdravotnú bezchybnosť vody, množstvo a výdatnosť zdroja.

RNDr. Dušan Bodiš, CSc.RND. Dušan Bodiš, CSc., hydrogeochemik a environmentálny geológ, pôsobí v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra. Geochémia ho v najrôznejšej podobe sprevádzala celý život. Dr. Bodiš sa z hydrogeochemického hľadiska venoval zrejme všetkým druhom prírodných vôd, ktoré na Slovensku existujú. Je autorom niekoľkých významných monografií: Geochemické atlasy Slovenska – časti Podzemná voda, Riečne sedimenty, Povrchové vody, Horniny, Atlas geotermálnej energie Slovenska a Pozaďová koncentrácia vybraných ukazovateľov v povrchovej a podzemnej vode Slovenska.

Doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD.Doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD., riaditeľka Inšpektorátu kúpeľov a žriedel Ministerstva zdravotníctva SR. K minerálnym vodám ju priviedla diplomová práca na Stavebnej fakulte STU so zameraním na balneoterapiu v historicky najvýznamnejších slovenských kúpeľoch – Piešťanoch. Odvtedy sa minerálnymi, termálnymi či liečivými vodami na Slovensku zaoberá dodnes. Do roku 2006 pôsobila na Stavebnej fakulte STU.

 

Minerálne vody na Slovensku
Ako a prečo vznikajú a ako ich vieme využívať?

Odpovede na tieto otázky si budete môcť vypočuť vo vedeckej kaviarni 26. 5. 2016. Témou vás bude sprevádzať RND. Dušan Bodiš a doc. Ing. Jarmila Božíková.

Vedecká kaviareň pod názvom Veda v Centre sa koná vždy v posledný štvrtok v mesiaci o o 17.00 h v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave na Patrónke. Pre širokú verejnosť ju organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR. Vstup na podujatie je voľný.

R
foto Tomáš Trstenský