Nadácia Kia Motors Slovakia prerozdelí v zamestnaneckom grantovom programe Vzdelávanie v regióne 2017 sumu 150 000 eur

Nadácia Kia Motors Slovakia v tomto roku spúšťa prvý zamestnanecký grantový program, ktorý je zameraný na rozvoj vzdelávania detí a mládeže v Žilinskom kraji. Jeho cieľom je podporiť alternatívne, tvorivé a inovatívne formy vzdelávania a zlepšiť príležitosti pre mladé talenty. Pre program je vyčlenená suma 150 000 eur, pričom maximálna výška grantu pre jeden projekt predstavuje 5 000 eur. O grant sa môžu do 20. februára 2017 uchádzať materské, základné, stredné a vysoké školy, ako aj centrá voľného času, nadácie a občianske združenia pôsobiace v Žilinskom kraji. Zamestnanecký grantový program Vzdelávanie v regióne 2017 sa realizuje ako prvý projekt v rámci novej stratégie podpory do roku 2020 orientovanej na rozvoj detí a mládeže v oblastiach vzdelávania a športu.

„Zamestnanecké grantové programy realizujeme už deviaty rok a celkovo sme podporili v regióne viac ako 500 projektov. Zamestnanci spoločnosti Kia Motors Slovakia majú jedinečnú možnosť svojim odporúčaním podporiť organizácie vo svojej obci či meste, kde žijú a zapájajú sa do miestneho diania. Cieľom programu Vzdelávanie v regióne 2017 je oživiť proces vyučovania prostredníctvom moderných a interaktívnych didaktických pomôcok, inovatívnych metód vzdelávania či zaujímavých prednášok, seminárov a tvorivých dielní,” povedal Dušan Dvořák, správca Nadácie Kia Motors Slovakia.

Nadácia Kia Motors Slovakia podporí najzmysluplnejšie aktivity s verejnoprospešným zámerom v maximálnej výške 5 000 eur na jeden projekt. Uchádzači o grant môžu získať finančné prostriedky na nákup materiálneho vybavenia škôl a tried (interaktívne prístroje, softvér a pod.), didaktických a učebných pomôcok, nové inovatívne metódy vzdelávania, prenájom školiacich miestností a iné.

Prihlásené projekty bude hodnotiť komisia zložená z odborníkov v danej oblasti a dobrovoľníkov zo spoločnosti Kia Motors Slovakia. Od organizácií sa požaduje spolufinancovanie projektu vo výške minimálne 10 % z celkového projektového rozpočtu. Viac informácií o podmienkach získania grantu možno nájsť na www.nadaciakia.sk. Dodatočné informácie o projektoch uchádzačom poskytne administrátorka grantového programu Sidónia Gregová na tel. číslach 041/515 1523, 0904 970 100 alebo prostredníctvom e-mailu gregova@nadaciakia.sk.