Nový minerál z Dobšinej

Dobšináit je v poradí 23. nový minerál nájdený na území Slovenska. Začiatkom februára 2021 ho schválila Komisia pre nové minerály, nomenklatúru a klasifikáciu pri Medzinárodnej mineralogickej asociácii. O objavení minerálu a o schvaľovacom procese sme sa rozprávali s Martinom Števkom z Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied.

Ako by ste predstavili nový minerál?

Dobšináit je dominantný člen roselitovej skupiny. Jeho chemické zloženie vyjadruje vzorec Ca2Ca(AsO4)2·2H2O. Minerál dostal názov podľa typovej lokality, čiže miesta jeho prvého opísaného výskytu, čo je mesto Dobšiná, ktoré má bohatú banícku históriu. Rudné žily v okolí mesta predstavujú najvýznamnejšiu akumuláciu niklu a kobaltu v Západných Karpatoch a Dobšiná v minulosti patrila k najvýznamnejším producentom týchto kovov v Európe. Dobšináit sa našiel v Zembersko-tereziánskom žilnom systéme, kde sa vyskytuje spolu s ďalšími sekundárnymi minerálmi, ako sú erytrit, pikrofarmakolit a phaunouxit.
Minerály skupiny roselitu patria medzi relatívne vzácne arzeničnany (AsO4) s obsahom vody (H2O). Dobšináit je nový člen tejto skupiny s dominantným zastúpením vápnika na oboch katiónových pozíciách. Ako holotyp, resp. krajný člen s ideálnym chemickým zložením, má bielu farbu, malá prímes kobaltu spôsobuje jeho svetloružové sfarbenie.

Ako ste dobšináit objavili?

Dobšináit (svetloružový) s erytritom z Dobšinej, šírka záberu je 3 mm, foto Ľ. Hrdlovič

Dobšináit bol objavený takpovediac náhodne pri mineralogickom výskume zaujímavej asociácie sekundárnych minerálov s obsahom vápnika a arzénu, ktorá vznikla zvetrávaním rudných minerálov v opustenom banskom diele. Pri detailnom štúdiu sme okrem vzácnych vápenatých arzeničnanov, ako sú phaunouxit a rauenthalit, objavili aj minerál, ktorý na základe prvých výsledkov orientačnej analýzy pomocou práškovej röntgenovej difrakcie a ich porovnania s databázou röntgenových záznamov minerálov nezodpovedal nijakej doteraz známej minerálnej fáze. Následná kvantitatívna chemická analýza pomocou elektrónovej mikroanalýzy umožňujúca bodovo analyzovať chemické zloženie zo vzoriek veľmi malých rozmerov – bežne pod 5 μm – tento predpoklad plne potvrdila. Na základe týchto výsledkov sa začal proces prípravy návrhu nového minerálu na schválenie.

Euchroit (šírka 15 mm), foto P. Škácha

Kto a ako schvaľuje nové minerály?

Nové minerály schvaľuje Komisia pre nové minerály, nomenklatúru a klasifikáciu pri Medzinárodnej mineralogickej asociácii (Commission on New Minerals, Nomenclature and Classification of the International Mineralogical Association – CNMNC IMA). Táto komisia pozostáva z odborníkov v oblasti mineralógie z 35 krajín sveta.

Ako prebieha schvaľovací proces?

Keď sa podarí objaviť nový minerál, musí sa pripraviť návrh na jeho schválenie. Ten sa elektronicky doručí predsedovi tejto komisie, v súčasnosti je ním Ritsuro Miyawaki z Japonska. Tento návrh musí obsahovať kompletnú charakteristiku nového minerálu. Zahŕňa informácie o lokalite, stručnú charakteristiku geologickej situácie a informáciu o sprievodných mineráloch. Nesmú chýbať základné fyzikálne vlastnosti nového minerálu, ako sú farba, vryp, lesk, tvrdosť či hustota, optické vlastnosti, kvantitatívna chemická analýza a výsledky práškovej röntgenovej difrakcie. V drvivej väčšine prípadov sú súčasťou návrhu aj údaje o kryštálovej štruktúre nového minerálu, názov a jeho zdôvodnenie, miesto uloženia typového materiálu (najčastejšie je to múzeum), ako aj vzťah nového minerálu k už známym minerálom.
Predseda komisie skontroluje, či sú všetky náležitosti splnené a návrh buď postúpi do komisie na schválenie, alebo ho vráti autorom na doplnenie. Komisia v dvojkolovom hlasovaní, ktoré trvá dva mesiace, posudzuje samostatne nový minerál aj jeho názov. Výsledok hlasovania sa doručí autorom návrhu. Keď je výsledok kladný, v priebehu ďalších asi dvoch mesiacov komisia vydá krátku správu o opise nového minerálu v časopise European Journal of Mineralogy. Celý proces opisu nového minerálu je uzavretý až publikovaním článku, ktorý obsahuje všetky podstatné údaje v medzinárodnom vedeckom časopise. Tento článok by mali autori návrhu publikovať do dvoch rokov od schválenia nového minerálu.

Pokračovanie článku si môžete prečítať v časopise Quark 4/2021. Ak chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov, prihláste sa. Ak ešte nie ste naším predplatiteľom, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.

Za rozhovor ďakuje redakcia Quarku
Foto archív autora