Nukem Technologies spúšťa centrum na spracovanie rádioaktívneho odpadu v litovskej JE

V litovskej Ignalinskej jadrovej elektrárni bola v apríli 2017 dokončená fáza studených skúšok moderného centra, ktoré bude spracovávať pevný rádioaktívny odpad z tejto jadrovej elektrárne. Spoločnosť Nukem Technologies GmbH, ktorá patrí do štruktúry ruského Atomstrojexportu, tu vytvára moderné zariadenie pre nakladanie s použitým jadrovým palivom a rádioaktívnym odpadom.

Kľúčový podiel má spoločnosť Nukem Technologies v projektoch skladu použitého jadrového paliva (objekt B1) pochádzajúceho z dvoch blokov Ignalinskej JE a centra na spracovanie a skladovanie pevného rádioaktívneho odpadu (objekty B2, B3 a B4).
Práce na projekte objektu B1 skončili v roku 2016 a po schválení úradom pre jadrový dozor bol uvedený do prevádzky. Projekt realizovali spoločnosti Nukem Technologies a GNS GmbH.

Stavba objektov B2, B3 a B4 už bola dokončená vrátane montáže všetkých zariadení. Po studených testoch správnej funkcie celého komplexu teraz budú nasledovať horúce skúšky, ktoré majú začať v júni 2017. Na základe výsledkov týchto skúšok vydá dozorný úrad prevádzkovú licenciu a objekty budú môcť zahájiť svoju prevádzku – k tomu by malo dôjsť v novembri 2018. Projekt týchto objektov realizuje spoločnosť Nukem Technologies samostatne.

Do objektu B2 budú privážané skladovacie kontajnery s pevným rádioaktívnym odpadom zo súčasných skladov. Tu bude pomocou špeciálneho zariadenia vyložený a pripravený na ďalšie spracovanie v súlade so súčasnými štandardmi. V objektoch B3 a B4 bude tento odpad roztriedený podľa dnešných kritérií a spracovávaný pomocou najmodernejších technológií (drvenie, spaľovanie, lisovanie) na uloženie a skladovanie v súlade so súčasnou praxou. Podľa súčasných odhadov by skladovanie malo trvať 50 rokov, kým bude postavené trvalé úložisko pre tento typ odpadu.

„V rámci našej účasti na vyraďovaní Ignalinskej jadrovej elektrárne z prevádzky sme urobili veľa práce. Ide o veľmi významný a veľký projekt,“ povedal Grigorij Sosnin, riaditeľ Skupiny ASE pre zaobchádzanie s použitým palivom a rádioaktívnym odpadom. Podľa neho zahájenie prevádzky objektu B1 a dokončenie studených skúšok objektov B2, B3 a B4 potvrdzuje, že je možné realizovať akýkoľvek projekt, ak k cieľu vedie spoločné úsilie.
Projekty realizované spoločnosťou Nukem Technologies v Ignalinskej jadrovej elektrárni umožňujú tejto spoločnosti získať referencie pre zahraničné trhy s modernými centrami pre nakladanie s použitým jadrovým palivom a rádioaktívnym odpadom.

Sklad použitého jadrového paliva

Projekt vyraďovania Ignalinskej JE z prevádzky je financovaný fondom Ignalina International Decommissioning Support Fund, ktorý spravuje Európska banka pre obnovu a rozvoj. V tejto elektrárni boli v 80. rokoch min. stor. postavené dva bloky sovietskeho typu RBMK-1500, ktoré ukončili prevádzku v rokoch 2004 a 2009.

Juraj Klepáč, generálny sekretár Slovenskej nukleárnej spoločnosti, komentuje slovenskú stratégiu vyraďovania jadrových zariadení: „S dožívajúcou flotilou jadrových reaktorov druhej generácie je otázka vyraďovania jadrových zariadení a konečného ukladania rádioaktívnych odpadov stále naliehavejšia. Zatiaľ len veľmi málo krajín ju má vyriešenú. Na Slovensku je situácia v súčasnosti riešená spracovaním a ukladaním nízkoaktívneho odpadu v republikovom úložisku a skladovaním vyhoreného jadrového paliva v medzisklade vyhoreného jadrového paliva v Bohuniciach. Na rozdiel od Litovcov skladujeme palivo v štyroch bazénoch, z ktorých jeden je rezervný. Medzisklad je v prevádzke od roku 1987, jeho projektovaná kapacita je na 14 112 palivových kaziet a po rozšírení by jeho kapacita mala postačovať ešte na niekoľko rokov. V lokalite Bohunice na západnom Slovensku je v prevádzke Bohunické spracovateľské centrum rádioaktívneho odpadu, kde sa fragmentuje a dekontaminuje nízko rádioaktívny kovový odpad, spracovávajú sa použité filtre, elektrické káble, čistia sa kvapaliny s nízkou úrovňou rádioaktivity.
Vo vyraďovaní blokov typu VVER a RBMK má zrejme najviac skúseností Ruská Federácia. V rámci formovania divízie inžinieringu v koncerne Rosatom bola vytvorená skupina, ktorej členom je od roku 2009 spoločnosť Nukem Technologies, špecializujúca sa na vyraďovanie a spracovanie RAO. Najnovšie sa im podarilo uviesť do prevádzky centrum pre spracovanie rádioaktívneho odpadu na Ignalinskej JE. Tak ako pri výstavbe nových blokov, aj pri vyraďovaní a spracovaní RAO sa Rosatom a jeho dcérske spoločnosti stanú jedným z najskúsenejších hráčov v oblasti vyraďovania jadrových zariadení a spracovania rádioaktívneho odpadu.“