Odovzdávanie ocenení v rámci Národnej ceny SR za kvalitu 2016 a Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť 2016

Druhý novembrový týždeň je každoročne Európskou organizáciou pre kvalitu vyhlásený Európsky týždeň kvality, kedy sa pozornosť vo všetkých európskych krajinách upriamuje na rôzne podujatia a konferencie v oblasti kvality. K tejto tradícii sa už niekoľko rokov pripája aj Slovenská republika a to odovzdávaním najprestížnejšieho ocenenia v oblasti kvality a spoločenskej zodpovednosti.

Národnú cenu Slovenskej republiky za kvalitu a Národnú cenu Slovenskej republiky za spoločenskú zodpovednosť vyhlasuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako koordinátor štátnej politiky kvality. Národné ceny sú v podobnej forme v súčasnosti odovzdávané takmer vo všetkých európskych štátoch. Cieľom súťaží je oceniť tie najúspešnejšie organizácie, ktoré v priebehu roka prešli komplexným hodnotením podľa európsky uznávaných kritérií a preukázali výborné výsledky a inovatívne manažérske prístupy v oblasti kvality a spoločenskej zodpovednosti.

Slávnostný večer odovzdávania ocenení sa uskutočnil 8. novembra 2016 o 17.00 h v Primaciálnom paláci v Bratislave. Pozvanie prijali minister hospodárstva, pán Peter Žiga, minister školstva, vedy, výskumu a športu, pán Peter Plavčan, minister práce, sociálnych vecí a rodiny, pán Ján Richter, štátni tajomníci, predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy, veľvyslanci, zástupcovia akademickej obce a podnikateľského prostredia.

Slávnostný večer nebol venovaný len organizáciám, ale aj jednotlivcom. V rámci Ceny za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života boli ocenené osobnosti za inovatívne a výnimočné publicistické, vedecké a odborné príspevky ako aj diplomové práce. Tak isto boli ocenení najlepší manažéri kvality, ktorí svojimi dlhodobými odbornými skúsenosťami prispievajú k rozvoju a neustálemu zlepšovaniu kvality organizácie, v ktorej pracujú. Ocenenia v rámci slávnostného večera odovzdal zástupca vyhlasovateľa súťaží, pán Pavol Pavlis, predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a pán Michal Ľach, predseda hodnotiteľskej komisie národných cien. Národnú cenu Slovenskej republiky za kvalitu víťazným organizáciám odovzdal pán Peter Žiga, minister hospodárstva.

VÝSLEDKY SÚŤAŽE NÁRODNÁ CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA KVALITU 2016

Víťazi súťaže: 

Kia Motors Slovakia s.r.o., kategória A) veľké organizácie vyrábajúce výrobky alebo poskytujúce služby

Ocenenie Kia Motors Slovakia s.r.o.
Ocenenie Kia Motors Slovakia s.r.o.

Ocenenie prebrali:

Eek-Hee Lee, prezident a CEO
Štefan Jokel, vedúci oddelenia Riadenie kvality 

„Národnú cenu za kvalitu vnímame ako najprestížnejšie ocenenie, ktoré je možné získať na Slovensku v oblasti kvality. Jej získanie predstavuje pre našu spoločnosť veľkú poctu a česť. Som veľmi hrdý na našich slovenských zamestnancov, vďaka ktorým sa nám darí dlhodobo dosahovať vynikajúce výsledky. Toto ocenenie potvrdzuje vysokú úroveň riadenia kvality v našej spoločnosti, zároveň je však pre nás všetkých veľkou výzvou a záväzkom do budúcna,“ povedal Eek-Hee Lee, prezident a CEO spoločnosti Kia Motors Slovakia.

Trnavská univerzita v Trnave, kategória C) organizácie verejného sektora
Ocenenie prebrali:

Marek Šmid, rektor
Adriana Krupová, koordinátorka pre kvalitu

Ocenený finalista súťaže: 

Mestská časť Bratislava-Petržalka, kategória C) organizácie verejného sektora
Ocenenie prebrali:

Vladimír Bajan, starosta mestskej časti
Miroslav Štefánik, prednosta miestneho úradu

Ocenenie zlepšenia výkonnosti: 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, kategória C) organizácie verejného sektora
Ocenenie prebrali:

Jana Mojžišová, rektorka
Jozef Nagy, prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, kategória C) organizácie verejného sektora
Ocenenie prebrali:

Peter Bielik, rektor
Zdenka Gálová, prorektorka pre vzdelávanie a ECTS

VÝSLEDKY SÚŤAŽE NÁRODNÁ CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA SPOLOČENSKÚ ZODPOVEDNOSŤ 2016

Ocenený finalista: 

Obec Biely Kostol, kategória C) organizácie verejného sektora
Ocenenie prebrali:

Pavol Kováč, starosta
Ján Tižinák, zástupca starostu

VÝSLEDKY SÚŤAŽE CENA ZA NAJLEPŠÍ PUBLICISTICKÝ PRÍNOS V OBLASTI KVALITY PRÁCE, PRODUKCIE A ŽIVOTA 2016

Ocenení:

Kategória – najlepší publicistický príspevok (autorstvo novinár, publicista)
Ivana Potočňáková, príspevok s názvom „Môže byť život v tme kvalitný?“ bol uverejnený v odbornom časopise Kvalita a spoločenská zodpovednosť

Kategória – najlepší odborný príspevok (autorstvo odborná verejnosť)
Ivan Láska, príspevok s názvom „Prognózovanie dopytu a ponuky na trhu práce ako významný nástroj zvýšenia využívania ekonomického potenciálu krajiny a rastu produktivity práce“ bol uverejnený v odbornom časopise ProIN BRATISLAVA | 9.11.2016

Kategória – najlepší vedecký príspevok (autorstvo vedecký pracovník)
Peter Madzík je autorom vedeckého článku s názvom „Increasing Accuracy of Kano Model – a Case Study“, ktorý bol uverejnený v karentovanom časopise Total Quality Management & Business Excellence

Kategória – najlepšia diplomová práca (autorstvo absolvent vysokoškolského štúdia)
Martina Gergelová obhájila svoju diplomovú prácu s názvom „Aplikácia metodiky Six Sigma na karosárni C-SUV v organizácii VW Slovakia, a.s.“ na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

VÝSLEDKY SÚŤAŽE TOP MANAŽÉRI KVALITY ROKA 2016

Ocenení:

Kategória A) súkromný sektor
Ľubomír Lengyel, regionálny manažér kvality, Faurecia Automotive Slovakia s.r.o., odštepný závod Leather Košice

Kategória B) sektor verejnej správy
Pavel Večeřa, manažér kvality, Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Bratislava

EXTERNÁ SPÄTNÁ VÄZBA MODELU CAF

Medzinárodne uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF bol udelený organizácii: 
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ocenenie prebrali:

Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Martin Ružička, generálny riaditeľ

OCENENIE ZA CELOŽIVOTNÝ PRÍNOS V OBLASTI KVALITY

Predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ocenil i osobnosť, ktorá celý svoj profesijný život zasvätila kvalite a zvyšovaniu povedomia o nej. Ocenenie získal: 
Ing. Mikuláš Čollák