Používanie geografického názvu Rázsochy

2013_01_03_razsochyV súčasnosti sa častejšie hovorí a píše o potrebe dostavať nemocnicu v Bratislave v jej mestskej časti Lamač v lokalite Rázsochy, napr. Okolie rozostavanej budovy fakultnej nemocnice Rázsochy v Lamači by sa malo čoskoro premeniť na vedecko-technologický park… – Fakultná nemocnica na bratislavských Rázsochách sa začala stavať v roku 1987… – Čo bude teda s nedokončenými Rázsochami? Názov Rázsochy sa uvádza aj na mapách Bratislavy. Môžeme sa však stretnúť aj s podobou Rásochy, napr. … niekoľko rokov je predmetom rozhovorov, návrhov a riešení dostavba nemocnice Rásochy – Bratislava. (Citované doklady sú z internetových stránok.)

Názov lokality Rázsochy súvisí so všeobecným podstatným menom rázsocha, ktoré má niekoľko významov. Je to najmä základný význam „vidlicovito rozrastený konár alebo kmeň“ a z neho odvodený význam „nástroj upravený z takého konára“. Okrem uvedených významov sa slovo rázsocha používa aj ako geografický termín s významom „horský chrbát odbočujúci z hlavného horského pásma“ (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, 2003). Slovo rázsocha sa skladá z predpony ráz-, aká je aj v slovách rázcestie, rázštep, ráztoka, rázvora, a zo slovotvorného základu socha s pôvodným významom „kôl, stĺp, podpera“.

Názov Rázsochy je spisovný a podoba Rásochy je nespisovná, nárečová. Pri vzniku nespisovnej, nárečovej podoby sa uplatnilo spodobovanie znelej spoluhlásky z stojacej na konci predpony pred neznelou spoluhláskou s stojacou na začiatku slovotvorného základu, teda na začiatku slova socha, resp. sochy, a potom zjednodušenie výslovnosti zdvojenej spoluhlásky ss (ráz + sochy –> rássochy –> rásochy). Spodobovanie znelej spoluhlásky z stojacej na konci predpony pred neznelou spoluhláskou nastáva napríklad aj v slovách rázcestie [výsl. ráscesťie], ráztoka [výsl. rástoka].

Minulý rok miestne zastupiteľstvo v Lamači schválilo premenovanie názvu lokality Rázsochy s predponou ráz- na podobu Rásochy, ktorá je nespisovná. Takýto postup zastupiteľstva je v rozpore so zákonom č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, podľa ktorého geografické názvy nesídelných geografických objektov, ale aj názvy administratívne nesamostatných malých sídelných objektov z územia Slovenskej republiky štandardizuje Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, pričom podľa zásad o štandardizácii geografických názvov sa ako štandardizované názvy zásadne používajú spisovné podoby geografických názvov. Z uvedeného vyplýva, že zmena spisovného názvu lokality Rázsochy na nespisovnú podobu Rásochy nie je prípustná a že v úradnej komunikácii, v médiách a na mapách treba aj naďalej používať iba spisovnú podobu Rázsochy s predponou ráz-.

PaedDr. Matej Považaj, CSc., Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV
foto: www.raab.sk

Komentáre